Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

توافقنامه مالیات عملکرد ۷۳ اصناف

اداره کل مالیاتهای مرکز تهران
اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان
احتراماً عطف به بخشنامه شماره 15148 مورخ 23 / 3 / 74 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی موضوع توافقنامه اصناف مذکور در ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم تاکیداً به اطلاع میرساند اتحادیه صنف بنگاههای اتومبیل از این توافقنامه مستثنی بوده و با صنف مزبور بصورت مجزا مذاکره و توافق خواهد شد . ضمناً‌ تاریخ 30 / 8 / 74 مذکور درصفحه 3 به تاریخ 30 / 10 / 74 اصلاح میگردد .

محمدرضا یزدی زاده
مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی

توافقنامه 11 / 3 / 1374 بمنظور گسترش و توسعه فرهنگ مالیاتی و فراهم نمودن بستر و زمینه های تشخیص بر مبنای خوداظهاری و کاهش اختلافات مالیاتی در وقفه های زمانی و همچنین کاهش هزینه های وصول و ایجاد فرصتهای مناسب برای مودیان محترم و برقراری تفاهم با آنان و رعایت اصل عدالت مالیاتی در ارائه صورتجلسه مورخ 9 / 2 / 74 اتحادیه صنفی جلسه ای در ساعت 30 / 10 روز پنج شنبه مورخ 11 / 3 / 74 در وزارت امور اقتصادی و دارائی با حضور هیئت رئیسه محترم مجامع و مدیران مالیاتی ذیربط امورصنفی تهران تشکیل و پس از بررسی و تبادل نظر پیرامون موضوع بشرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

الف – اشخاص حقیقی (مشمولین ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم که دارای پروانه صنفی از اتحادیه ذیربط میباشند باستثنای مشاغل قید شده در بند ”ب“ میتوانند عیناً از مفاد توافقنامه مورخ 9 / 2 / 74 استفاده نماید (بادرنظرگرفتن مهلت قانون ی تسلیم اظهارنامه)

ب – مشاوری املاک , سرایداران و انبارداران در صورتیکه برای عملکرد سال 1373 خود ظرف مهلت مقرر (لغایت 31 / 4 / 74) اظهارنامه مالیاتی همراه با تصویر صفحه اول شناسنامه تسلیم و درآمد مشمول مالیات را بشرح زیر ابراز و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند از تسهیلات این توافقنامه برخوردار خواهند بود .

1- درصورت قطعی بودن مالیات عملکرد سال 1372 بشرح زیر عمل خواهد شد:
– تا 5000000 ریال درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1373 پس از کسر بخشودگی با افزایش 30 %- از 5000000 ریال تا 10000000 ریال درآمد مشمول مالیات پس از کسر بخشودگی با افزایش 40 %- از 10000000 ریال تا 20000000 ریال درآمد مشمول مالیات پس از کسر بخشودگی با افزایش 50 %- و بیش از 20000000 ریال درآمد مشمول مالیات (پس از کیر بخشودگی) از چارچوب این توافق خارج است .

2- در صورتیکه برای عملکرد سنوات 1370 لغایت 1372 مودیان برگ تشخیص مالیات صادر گردیده ولی قطعی نشده باشد حسب مورد ابتدا از طریق توافق با ممیز کل و یا طرح در هیئت حل اختلاف مالیاتی بصورت خارج از نوبت مالیات سنوات مذکور قطعی و سپس طبق بند 1 اقدام گردد .

3- درصورتیکه برای عملکرد سال 1370 به بعد برگ تشخیص مالیات صادر نگردیده باشد ابتدا مالیات سنوات لغایت 1372 بشرح زیر قطعی و سپس طبق بند 1- اقدام گردد . 1 / 3- مالیات عملکرد سال 1370 با 10 % افزایش نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1369 2 / 3- مالیات عملکرد سال 1371 با 20 % افزایش نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1370 3 / 3- مالیات عملکرد سال 1372 تا مبلغ 1000000 ریال اصل مالیات قطعی شده عملکرد سال 1371 با افزایش 35 % و بیش از 1000000 ریال تا 2000000 ریال با افزایش 40 % و بیش از 2000000 ریال تا 5000000 ریال با افزایش 50 % و بیش از 5000000 ریال با افزایش 60 %

تبصره 1: مشمولین بندهای 2 و 3 درصورتی میتوانند از تسهیلات این توافقنامه استفاده نمایند که نسبت به پرداخت مالیات و یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق به سنوات فوق الذکر اقدام نمایند .

تبصره 2: درخصوص مودیانیکه علیرغم تسهیلات بعمل آمده وظیفه قانون ی خود را در رابطه با تسلیم اظهارنامه مالیاتی انجام ندهند و همچنین بمنظور اجرای عدالت مالیاتی , مامورین تشخیص ذیربط نسبت به تشخیص مالیات عملکرد سال 1373 و سنوات قبل این گونه مودیان با الویت دادن به پرونده هائی با درآمد بالاتر از تاریخ 1 / 5 / 1374 اقدام نموده و در اسرع وقت به قطعیت رسانیده و به حیطه وصول درآورند. ضمناً‌با این قبیل مودیان در زمینه بخشودگی جرائم و تقسیط مالیات هیچگونه مساعدتی بعمل نخواهد آمد .

ج – وزارت اموراقتصادی و دارائی با توجه به اهمیت موضوع خوداظهاری درآمد ابرازی در اظهارنامه تسلیمی بشرح بند (ب) را به دیده احترام و اطمینان نگریسته و آنرا بعنوان درآمد قطعی عملکرد سال 1373 تلقی خواهد نمود مگر آنکه با دستیابی به اسناد و مدارک مثبته مشخص گردد که درآمد واقعی مودی بیشتر از 20 % از درآمد ابرازی وی مغایر بوده ایت در اینصورت امر قطعیت مالیات از شمول توافق خارج و حوزه های مالیاتی راساً برابر مقررات نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات اقدام خواهند نمود . همچنین در مواردی که براساس قرائن و شواهد مشابه مشخص گردد که اختلاف درآمد مشمول مالیات ابرازی واقعی مودی بیش از 20 % میباشد لازم است با هماهنگی اتحادیه یا مجمع ذیربط برابر مقررات نسبت به دلایل مستند درآمد مودی در سال عملکرد 73 نسبت به سال قبل کاهش فاحش یافته باشد این گونه مودیان می توانند اظهارنامه عملکرد سال 73 خود را با توجه به دلایل فوق الذکمر در موعد مقرر تسلیم نمایند تا طبق مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد .

د- مودیانیکه مالیات مندرج در اظهارنامه عملکرد سال 1373 خود را براساس این توافقنامه نقداً پرداخت نمایند برگ مالیات قطعی ظرف یک ماه صادر و به آنان ابلاغ میگردد , و آن دسته از مودیانی که قادر به پرداخت مالیات ابرازی خود بصورت یکجا نمی باشند چنانچه حداقل 30 % آنرا نقداً و بقیه را حداکثر ظرف مدت شش ماه (30 / 10 / 74) پرداخت نمایند در این صورت ظرف یک ماه پس از پرداخت آخرین قسط برگ مالیات قطعی صادر و به آنان ابلاغ خواهد شد, مضافاً به این که صدور برگ مالیات قطعی در زمانهای مندرج در فوق موکول به ارائه شماره اقتصادی میگردد . در خاتمه یادآوری میگردد اتحادیه های صنفی موظفند واحدهای صنفی خود را در تنظیم و تکمیل اظهارنامه های مالیاتی راهنمائی و ارشاد نمایند و درصورت ضرورت کارشناسان حوزه معاونت درآمدهای مالیاتی نیز آمادگی هرگونه همکاری را دارند .

محمدعلی خوانساری عتیق- مجتبی آقابیگ پور- جلال عجائبی- غلامعلی شاهسوری- علی اربابی فر- محمدرضایزدی زاده- قاسمعلی شاکری

image_pdf

شماره:36593/31


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین توافقنامه مالیات عملکرد ۷۳ اصناف