Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات کالاهای صادراتی

نظربه اینکه در ارتباط با نحوه تعیین ارزش ریالی کالاهای صادراتی جهت محاسبه درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات 71 و 72 صادرکنندگان کالادر موارد تشخیص علی الراس،کرارا” سئوالاتی مطرح و روشهای مخلتفی توسط مامورین تشخیص مالیات اعمال میگردد، لذابه لحاظ رفع ابهامات موجود و ایجاد رویه واحد مقرر میدارد:

1 – در موردکالاهای صادراتی که ارزش آنهابر اساس ارز مربوطه وسیله گمرکات تعیین و درپروانه های گمرکی قیدمیگردد،ارزش ریالی کالاهای صادراتی باتوجه به میزان ونرخ ارز شناور درتاریخ صدور پروانه گمرکی تعیین و مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان قرارگیرد.

2-درخصوص فرشهای صادراتی که ارزش آنها طبق تعرفه های ریالی موجود در گمرکات و بدون تعیین میزان ارز مربوطه درپروانه های گمرکی قید میگردد، حسب بررسیهای معموله و با عنایت به مفاد بند 7 بخشنامه شماره 30304 / 7604 / 4 / 30 مورخ 23 / 6 / 72 میتوان معادل 12 برابر ارزش ریالی مندرج در پروانه گمرکی مربوط (اظهارنامه گمرکی مودیان) را مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات صادرکنندگان مزبور قرارداده و بر این اساس مطالبه مالیات نمود.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:6688/365/5/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات کالاهای صادراتی