Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

مالیاتهای توافق شده با مجامع امور صنفی و اتحادیه ها

حسب اطلاعات واصله و بررسی های بعمل آمده برخی از مودیان مالیات بردرآمد مشاغل که مالیات عملکرد سنوات قبل آنها لغایت عملکرد سال 1373 براساس اختیارات حاصل از تبصره ه 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی بموجب صورتجلسات تنظیمی از طریق مذاکرات توافقی با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی آنها بطور قطعی تعیین گردیده است . ضمن تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و پرداخت قسمتی از مالیات متعلقه نتوانسته اند بقیه اقساط مالیات را در مواعد معینه پرداخت نمایند و عده ای از آنها بعلت اشتباه در محاسبه مالیات متعلق مبلغ قلیلی نسبت به کل مالیات قطعی متعلقه کمتر پرداخت کرده اند و مامورین تشخیص ذیربط با این استنباط و استدلال که این قبیل مودیان شرایط مذکور در صورتجلسات توافقی را رعایت نکرده اند مبادرت بصدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات به آنها نموده اند علاوه بر این در مورد تعدادی از مودیان مشمول صورتجلسات یادشده که اظهارنامه تسلیم و مالیات را نیز درموعد مقرر پرداخته اند باستناد مندرج در صورتجلسات و به اعتبار اینکه درآمد مشمول مالیات آنها بیش ااز حدود توافقات مزبور است اقدام بصدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات به آنها نموده اند . از طرفی برخی از مودیان مالیات بردرآمد مشاغل اصولاً بعلت عدم آگاهی از مقررات قانون ی و توافقات معموله اظهارنامه مالیاتی تسلیم نکرده اند که در مورد آنها هم مبادرت بصدور و ابلاغ برگ تشخیص شده است . بررسیهای معموله حاکی از آنست که در بسیاری از موارد برگهای تشخیص مالیاتی که بنا به دلایل مذکوره فوق صادر شده اند دارای اختلافات فاحشی با سوابق مالیاتی مودی ذیربط بوده و در مقایسه با مودیان هم صنف که از حیث درجه بندی صنفی مشابه بوده و مالیات آنها براساس صورتجلسات توافق قطعی شده است تفاوت زیادی دارد و همین اختلاقات فاحش و تفاوتهای زیاد موجب اعتراضاتی شده است که چون در مرحله ممیزکلی حل و فقل نگردیده منتهی به ارجاع پرونده های موصوف به هیئت های حل اختلاف مالیاتی و تراکم امور و صدور قرارهای رسیدگی متعدد و مجدد شده و میشود که نتیجه ای جر اتلاف وقت و تاخیر در وصول مالیات حقه نداشته و نخواهد داشت . علیهذا همانطور که قبلاً بطور مکرر شفاهاً و کتباً تاکید شده است اصولاً در تمام موارد و نسبت به کلیه منابع مالیات بردرآمد گزارش منتهی بصدور برگ تشخیص الزاماً باید مستدل و مستند و منطبق با اوضاع و احوال و شرایط اقتصادی و با توجه به وضع خاص مودی ذیربط تنظیم و برگ تشخیص مالیات باید به کیفیت مقرر در ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده و منبعد نیز صادر گردد . اینک بمنظور رعایت عدالت مالیاتی و ختم سریع پرونده های مالیاتی یادشده فوق مقرر می دارد , ممیزین کل مالیاتی (نسبت به برگهای تشخیص موصوف که فرصت قانون ی برای رسیدگی مجدد آنها توسط ممیزین کل باقیست و مودی هم تقاضای تجدید رسیدگی نموده است) . و هیئت های حل اختلاف مالیاتی در مورد این قبیل پرونده هائی که تابحال ارجاع شده و منبعد ارجاع میشود بترتیب ذیل رفتار و از صدور قرارهای متعدد و غیرموجه اجتناب نمایند .

1- درصورتیکه برگهای تشخیص صادره براساس اطلاعات صحیح و غیرقابل انکار و خدشه ناپذیر و قرائن و مستندات قانون ی و موجه تهیه و صادر گردیده است و مودی هم در رد و نفی تمام یا قسمتی از آنها دلایل و مدارکی ندارد حسب مورد نسبت به تأئید برگ تشخیص بطور مستدل و یا تعدیل آن در حدود مدارک و مستندات و اطلاعات موثق موجود در پرونده اقدام نمایند .

2- هرگاه گزارش رسیدگی حوزه مالیاتی فاقد اساس صحیح و بدون مستندات و دلایل و مدارک و اطلاع جامع و موثق تنظیم و منتهی بصدور برگ تشخیص فاقد کیفیت مذکور در ماده 237 شده است و مامور تشخیص ذیربط هم نمیتواند دلایل موجهی نزد ممیزکل یا هیئت حل اختلاف ارائه نماید که عمل او را توجیه کند و بعبارت دیگر برگ تشخیص صرفاً براساس تخمین و برآوردهای ذهنی صادر گردیده و مالیات متعلقه با رعایت شرایط اقتصادی و افزایش و کاهش قیمتها و توجه به سوابق مالیاتی مودی و سایر عوامل و شاخص های موثر در تعیین درآمد و مقایسه با مودیان هم صنف و شابه که مالیات آنها براساس توافق با مجامع امورصنفی قطعی شده است اختلاف فاحش دارد که با اوضاع و احوال خاص مودی مطابقت ندارد لازم است نسبت به تعدیل درآمد مشمول مالیات تا حدود مندرج در صورتجلسات توافق عملکرد مورد رسیدگی اقدام و پرونده امر را مختومه نمایند . بدیهی است مودیانی که اظهارنامه نداده اند مطلقاً از بخشودگی جرایم به نسبت تفاوت مالیات پرداختی و مالیات قطعی شده محروم خواهند بود و لازم است این مطلب در ظهر برگ تشخیص یا رای هیئت حل اختلاف درج گردد . در خاتمه انتظار میرود ممیزین کل مالیاتی با توجه به بخشنامه شماره 3904 مورخ 4 / 2 / 75 و هیئت های حل اختلاف مالیاتی حسب وظایف قانون ی خویش و مفاد این دستورالعمل در مورد حل و فصل سریع پرونده های مورد اختلاف نهایت جدیت را بعمل آورند. البته ادارات کل موظفند برابر رویه قبلی مرتباً آمارهای لازم را به دفتر اینجانب و دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نمایند .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره: 14054


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین مالیاتهای توافق شده با مجامع امور صنفی و اتحادیه ها