Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

توافق با نمایندگان انجمن داروسازان در موردمالیات داروخانه ها

اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان
با احترام تصویر چهاربرگ صورتجلسه توافق انجام شده با نمایندگان محترم انجمن داروسازان ایران در ارتباط با مالیات عملکرد سال 1377 داروخانه داران که مورد موافقت جناب آقای دکتر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی واقع شده است جهت امعان نظر بپیوست ارسال می گردد . خواهشمند است دستورفرمائید درصورت نداشتن تعارض با توافق انجام شده قبلی آن اداره کل , (بشرط وجود) ماموران تشخیص ذیربط را هدایت فرمایند مطابق مفاد آن اقدام فرمایند .

محمد خالقی
مشاور معاون درآمدهای مالیاتی

صورتجلسه توافق وزارت اموراقتصادی و دارائی با نمایندگان محترم انجمن داروسازان ایران

با تأئید خداوند قادر متعال متعاقب درخواست های انجمن مزبور و بمنظور ایجاد جو اعتماد و تفاهم بیشتر فی مابین وزارت اموراقتصادی و دارائی و انجمن مذکور , با اتخاذ ملاک از تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن در تاریخ 17 / 3 / 1378 جلسه ای با حضور امضاء کنندگان ذیل در محل وزارت امور اقتصادی و دارائی اطاق شماره 3615 تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص نحوه تعیین و پرداخت مالیات سال 1377 داروخانه دارانیکه اظهارنامه مالیاتی خارج از مهلت مقرر قانون ی خود را تا تاریخ 30 / 4 / 1378 به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و تا تاریخ ابلاغ این توافق به ادارات کل مالیاتی و اموراقتصادی و دارائی , برای آنان برگ تشخیص مالیات صادر نشده است تصمیماتی بشرح آتی اتخاذ گردید .

الف – چگونگی تعیین مالیات مودیان موصوف که مالیات عملکرد 1376 آنان قطعی شده است

الف- 1- از یک تا سه میلیون ریال مالیات قطعی سال 1376 10 % نسبت به مالیات سال 1376 الف – 2- از سه میلیون و یک تا پنج میلیون ریال مالیات قطعی سال 1376 کلاً با افزایش 15 % نسبت به مالیات سال 1376

الف- 3- از پنج میلیون و یک تا ده میلیون ریال مالیات قطعی سال 1376 کلاً با افزایش 20 % نسبت به مالیات سال 1376

الف- 4- درصورتیکه مالیات قطعی سال 1376 بیش از 001 / 000 / 10 ریال باشد کلاً‌ 15 % افزایش نسبت به سال 1376

ب – نحوه تعیین مالیات داروخانه دارانیکه دارای سابقه می باشند لیکن مالیات عملکرد سال 1376 آنان قطعی نشده است .

ب- 1- در صورتیکه مالیات برگ تشخیص عملکرد سال 1376 قطعی نشده باشد سعی گردد از طریق ممیزین کل ذیربط یا هیأت حل اختلاف مالیاتی قبل از 30 / 4 / 78 قطعی و سپس مطابق هر یک از بندهای الف فوق حسب مورد مالیات عملکرد 77 تعیین گردد .

ب- 2- در صورتیکه برگ تشخیص مالیات هر یک از سالهای 75 و 76 تا تاریخ مراجعه مودی برای تسلیم اظهارنامه و اعلام قبولی صادر نشده باشد , مالیات هر یک از سالهای مذکور با توجه به آخرین مالیات قطعی شده و رعایت مفاد توافق سال بعد با افزایش 10 % مبنای محاسبه مالیات سال مربوط و به همین ترتیب الی مالیات سال 76 تعیین و آنگاه مطابق هر یک از بندهای الف مزبور حسب مورد مالیات سال 77 معیین گردد .

ج – نحوه تعیین مالیات داروخانه دارانیکه فاقد سابقه مالیاتی می باشند . هرگاه این قبیل مودیان که در فرجه قانون ی مبادرت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نموده اند و یا تا 30 / 4 / 78 اظهارنامه مالیاتی خارج از مهلت مقرر قانون ی خود را به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند , حوزه مالیاتی مربوط مکلف است فهرست آنان را لغایت 15 / 5 / 78 به انجمن داروسازان یا نظام پزشکی محل ارائه تا با هماهنگی نماینده انجمن داروسازان یا نظام پزشکی محل مدیرکل و ممیزکل مربوط با حضور مودی مالیات سال 1377 تعیین گردد .

د- شرط برحورداری از توافق و نحوه پرداخت مالیات شرط بهره مندی از این توافق آنست که تسلیم کنندگان اظهارنامه مالیاتی اعم از آنکه در فرجه قانون ی تسلیم نموده باشند یا خارج از مهلت قانون ی اولاً تا تاریخ 30 / 4 / 78 در ذیل اظهارنامه تسلیمی یا جداگانه قبولی خود را کتباً نسبت به این توافق به حوزه مالیاتی مربوط اعلام دارند . ثانیاً معادل 40 % مالیات قطعی سال 76 موضوع بندهای الف و ب مذکور را با احتساب پرداختهای قبلی تا تاریخ 30 / 4 / 78 پرداخت و بقیه مالیات قطعی شده را بطور نقد یا تقسیط ماهانه تا پایان آبان 78 پرداخت و تسویه نماید . درصورت رعایت مفاد این بند مودیان از پرداخت جرائم متعلق معاف خواهند شد .

ه- چگونگی تقلیل مالیات سال 77 گروه خاصی از داروخانه داران در مورد حداکثر 3 % داروخانه داران که اظهارنامه مالیاتی خود را بشرح فوق تسلیم و به تشخیص انجمن داروسازان یا نظام پزشکی محل درآمد فعالیت شغلی سال 77 آنان کمتر از سطح توافقات بایستی تعیین گردد . فهرست آنان لغایت 20 / 5 / 78 از طریق انجمن مزبور به اداره کل ذیربط ارائه خواهد شد در این صورت مالیات این قبیل مودیان با توافق نمایندگان مذکور حسب مورد , مدیرکل و ممیزکل ذیربط درحضور مودی تعیین خواهد شد .

و- سایر موارد

و- 1- در مشارکت های مدنی مالیات قطعی هر مودی مبنای افزایش موضوع بندهای الف قرار خواهد گرفت .

و- 2- هرگاه مدارک و مستنداتی تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات به میزانی بیش از 20 % مالیات مورد توافق بشرح مذکور باشد پرونده مالیاتی مودی مورد بحث خارج از ضوابط این توافق وفق مقررات موضوعه رسیدگی و نسبت به مطالبه مالیات متعلق با رعایت مهلت مقرر قانون ی اقدام خواهد شد .

و- 3- ممیزین مالیاتی ذیربط مکلفند برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1377 مودیانی را که به ترتیب فوق اظهارنامه مالیاتی تسلیم , و با اعلام قبولی نسبت به مفاد این توافق نامه , 40 % مالیات متعلق را نیز در مهلت های مقرر پرداخت نموده اند حداکثر تا پایان آبان 1378 صادر و ابلاغ نمایند . بدیهی است باقیمانده مالیات قطعی و پرداخت نشده پس از 30 / 8 / 78 به اضافه جرائم متعلق مطابق ضوابط از طریق عملیات اجرائی وصول خواهد شد . اجرای هر چه بهتر این توافق را از خالص هستی بخش مسئلت دارد .

دکترسید مهدی مصطفوی- غلامرضا آبائی – مدیرکل ‌مالیاتهای غرب تهران: دکتر رهبر مژدهی آذر – غلامرضا حیدری کرد زنگنه- مدیرکل اموراقتصادی ودارائی استان تهران: دکتر رحیم شرعی- محمود سپهری- مدیرکل مالیاتهای مرکزتهران: دکتر علی مدرسی- غلامعلی شاپوری- مدیرکل‌مالیاتهای‌شرق تهران: محمد خالصی – مشاور معاون‌درآمدهای ‌مالیاتی

image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین توافق با نمایندگان انجمن داروسازان در موردمالیات داروخانه ها