Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

در خصوص مالیاتهای تکلیفی ماده ۱۰۴

اداره کل امور مالیاتی……

هم چنان که اطلاع دارند در اجرای مفاد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت کنندگان وجوه (کارفرمایان) مکلف شده اند در هر پرداخت، پنج درصد مبالغ ناخالص پرداختی را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف ادارات کل امور مالیاتی (سازمان امور مالیاتی کشور) واریز و رسید آن را به مؤدی (دریافت کننده وجوه) تسلیم نمایند. نظر به اینکه صدور چک و یا تهیه قبض مالیاتی جداگانه برای تک تک دریافت کنندگان وجوه توسط برخی از پرداخت کنندگان عملاً با مشکلات عدیده ای مواجه می باشد،پرداخت کنندگان وجوه مذکور کل پنج درصد مبالغ پرداختی هر ماه را (در مهلت مقرر) طی یک فقره قبض نقدی به بانک پرداخت می نمایند و یا طی یک فقره چک به واحد امور مالیاتی مربوط تسلیم و فهرست مشخصات گیرندگان وجوه را به واحد امور مالیاتی ارائه می نمایند. با توجه به این روش مشکلاتی به شرح زیر در عمل ملاحظه شده است:

1_ به موجب این رویه، افراد ذینفع (دریافت کنندگان وجوه که صاحب 5 % مالیات مزبور می باشند) به هنگام احتساب 5 % به عنوان پیش پرداخت مالیات باید فتوکپی فهرست را از پرداخت کنندگان وجوه (کارفرمایان) دریافت و به واحد امور مالیاتی اولیه مراجعه تا پس از ممهور نمودن آن، نسخه مذکور را به همراه تصویر برابر اصل شده قبض مالیاتی در اختیار واحد امور مالیاتی مربوط به خود قرار دهند.

2_ به این منظور،مأمورین مالیاتی می بایست جهت حصول اطمینان از صحت فتوکپی های گواهی شده برای تک تک صاحبان 5 % مالیات علی الحساب مذکور با واحدهای امور مالیاتی در ادارات کل ذیربط مکاتبه نمایند.
بنا به مراتب فوق ملاحظه می شود که صاحبان 5 % مالیات تکلیفی باید با تحمل زحمات طاقت فرسا مستندات پرداخت را جمع آوری نموده و مضافاً اینکه مأمورین مالیاتی نیز وقت قابل ملاحظه ای را صرف مکاتبات فی مابین می نمایند، ضمن آنکه چنین رویه ای می تواند موجبات سوء استفاده در انجام مکاتبات و جعل امضاء فتوکپی قبوض مالیاتی را فراهم آورد، بدین لحاظ مقرر می دارد:
کلیه ادارات کل امور مالیاتی در مواقعی که مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم، طی یک فقره چک (اعم از تضمینی، بانکی و عادی) به انضمام فهرست اسامی صاحبان درآمد (دریافت کنندگان وجوه) مشمول کسر مالیات تکلیفی به واحدهای مالیاتی آنان تسلیم می شود موظفند به تعداد تک تک اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در فهرست ضمیمه اسناد مذکور، فیش مالیاتی جداگانه تهیه و به شعبات بانک ملی که حسابهای درآمدی اداره کل امور مالیاتی در آن افتتاح گردیده تسلیم نمایند و چنانچه شعبه بانکی مزبور از پذیرش قبوض پیوست اسناد یاد شده خودداری نمایند مراتب را جهت پیگیری لازم سریعاً از طریق دورنگار 88369045 به دفتر حسابهای مالیاتی گزارش نمایند.
بدیهی است در مواقع پرداخت مالیاتهای تکلیفی از طریق قبوض نقدی لازم است به تعداد هر یک از صاحبان درآمد مشمول کسر 5 % علی الحساب مالیاتی، فیش مالیاتی جداگانه به نام مؤدی مربوطه تنظیم و به شعبات بانک ملی ارائه گردد.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل و نظارت بر آن به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود.

علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

image_pdf

شماره:26717/2213/233


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین در خصوص مالیاتهای تکلیفی ماده ۱۰۴