Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اضافه شدن عبارت سازمان مدیریت و منابع آب ایران بعد از عبارت« شرکت سهامی ساختمان و تأسیسات آبیاری(سابیر)موضوع جزء بند یک آئین نامه اجرایی بند«الف» ماده۱۰۷ ق.م.م مصوب اسفند ماه۱۳۶۶

اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویر تصویب نامه شماره 43257 /ت 25486 ه مورخ 15 / 12 / 1380 هیات محترم وزیران در خصوص اضافه شدن عبارت سازمان مدیریت و منافع آب ایران به فهرست شرکتها و سازمانهای موضوع جزء (الف) بند (یک) آیین نامه اجرایی بند “ الف ” ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 (موضوع تصویب نامه شماره 86330 /ت 82 ه مورخ 21 / 3 / 1370) جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

سیدعلیرضاسجادی
مدیرکل فنی مالیاتی

شماره: 43257 /ت 25486 ه
تاریخ: 15 / 12 / 1380
پیوست:

تصویب نامه هیئت وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نیرو
هیأت وزیران در جلسه مورخ 28 / 11 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 45454 / 4117- 5 / 30 مورخ 7 / 8 / 1380 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در جزء (الف) بند (1) تصویب نامه شماره 86330 /ت 82 ه مورخ 21 / 3 / 1370 موضوع آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی وبعد از عبارت “شرکت سهامی ساختمان وسد وتأسیسات آبیاری (سابیر) ” عبارت از “سازمان مدیریت ومنابع آب ایران “اضافه شود.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 204 / 5241 / 230
تاریخ: 06 / 01 / 1382
پیوست:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

از آنجایی که اشخاص حقوقی ایرانی به منظور انجام پروژه های ملی و طرحهای توسعه و غیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری پروژه های خود را پس از انتخاب پیمانکار و انعقاد قرار داد از طریق اخذ تسهیلات خارجی (فاینانس) تأمین مالی می نماینداز طرفی چون فاینانس کننده، مالیات متعلق به قرار داد را تأمین مالی نمی کند و نحوه پرداخت قرار داد فاینانس از طریق گشایش اعتبار اسنادی می باشد، و نظر به اینکه به موجب مقررات ذیل بند” ب” ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیممصوب 27 / 11 / 1380،پرداخت کنندگان وجوه به اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند لذا به منظور سهولت در کار مؤدیان و برطرف شدن مشکلات موجود در خصوص نحوه کسرو ایصال مالیات از قرار دادهای فاینانس، راهکار اجرایی به شرح زیر اعلام تا به مورد اجراء گذارده شود:

1_ کارفرمایان قبل از دستور پرداخت هر گونه وجهی، اسناد مربوط (صورتحساب) که تعیین کننده میزان پرداختی توسط بانک گشایش کننده اعتبار در وجه پیمانکار خارجی است را به بانک ذیربط ارائه نمایند.

2_ بانک گشایش کننده اعتباربهای مندرج در صورتحساب را که باید برای بانک طرف خود در خارج از کشور در وجه پیمانکار حواله یا اعلام کند تا در وجه پیمانکار پرداخت گردد به اداره امور مالیاتی اقامتگاه کارفرما اعلام کند.

3_ اداره کل امور مالیاتی ذیربط پس از محاسبه و اخذ مالیات متعلق به صورتحساب بصورت ریالی از کارفرما، گواهی لازم را مبنی بر بلامانع بودن صدور حواله نسبت به کل مبلغ صورتحساب یاد شده برای بانک استعلام کننده صادر و ارسال خواهند کرد.

4_ بانک گشایش کننده اعتبار پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات، نسبت به صدور حواله مزبور برای بانک طرف مقابل در وجه پیمانکار اقدام نمایند.

عیسی شهسوارخجسته

image_pdf

شماره: 7023/5/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین اضافه شدن عبارت سازمان مدیریت و منابع آب ایران بعد از عبارت« شرکت سهامی ساختمان و تأسیسات آبیاری(سابیر)موضوع جزء بند یک آئین نامه اجرایی بند«الف» ماده۱۰۷ ق.م.م مصوب اسفند ماه۱۳۶۶