Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز

بخشنامه

پیرو بخشنامه های شماره 3740 / 210 مورخ 25 / 01 / 1387 و 11094 مورخ 30 / 10 / 87 و 135303 / 210 مورخ 24 / 12 / 87 تصویر تصویب نامه شماره 22939 /ت 44371 ن مورخ 4 / 2 / 89 هیأت محترم وزیران مبنی بر”ب- در تصویب نامه شماره 222363 /ت 41355 ه مورخ 29 / 11 / 1387 عبارت ” تا تاریخ 1 / 4 / 89 جایگزین عبارت تا پایان بهمن 1388 ” می شود، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره: 3740 / 210
تاریخ: 25 / 01 / 1387
پیوست:

بخشنامه

صویر تصویب نامه شماره 192976 /ت 33068 ه مورخ 28 / 11 / 86 هیئت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 36387 / 101 مورخ 2 / 3 / 1384 معاونت محترم برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد ماده 6 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید، به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 110994
تاریخ: 30 / 10 / 1387
پیوست:

دستورالعمل

احتراماً، در اجرای مصوبه شماره 192976 /ت 33068 ه مورخ 28 / 11 / 1386 و الحاقیه شماره 126316 /ت 41050 ه مورخ 24 / 7 / 1387 هیئت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه ای قبل از سال 1384،مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذینفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانکهای عامل، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات به شرح زیر اقدام نمایند:

1_ اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش یافته مربوط به کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط،نوع کالاهای سرمایه ای،نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی،ارزش ارزی اعتبارات اسنادی،نام بانک گشایش کننده اعتبار معادل ریالی اعتبارات اسنادی،سر فصل حساب دارائی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارائی مربوط باشد.

2_ چنانچه گشایش کننده اعتبار اسنادی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانون ی و تنظیم صورتهای مالی سالهای مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد،اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانون ی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند.

3_ مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورتهای مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده اند در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند:

1_ 3- نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه ای مورد نظر در دفاتر و صورتهای مالی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته اقدام نمایند.

2_ 3- نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند. که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد.

3_ 3- تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند.

4_ 3- نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب به نرخ 25 % نسبت به مابه التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند 2- 3 فوق اقدام نمایند.
در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند 1 فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانون ی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید.

4_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را با بانک های عامل منعقد نموده اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند 3 فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند در این صورت،واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد.

5_ گواهی های موضوع بند 2 و 4- 3 در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط صادر گردد.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 135303 / 210
تاریخ: 24 / 12 / 1387
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 3740 / 210 مورخ 25 / 1 / 87 و تأکید بر مفاد بخشنامه شماره 110994 مورخ 30 / 10 / 87 تصویر تصویب نامه شماره 222363 /ت 41355 ه مورخ 29 / 11 / 87 هیئت محترم وزیران مبنی بر در بند 3 تصویب نامه شماره 192976 /ت 33068 ه مورخ 28 / 11 / 86 عبارت تا پایان بهمن 1388 جایگزین عبارت یکسال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می شود جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره: 22939 /ت 44371 ن
تاریخ: 04 / 02 / 1389
پیوست:

وزارت صنایع و معادن- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه حمایت از تولید در جلسه مورخ 23 / 12 / 1388 که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده 6 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- و با رعایت تصویب نامه شماره 241869 /ت 42087 ه مورخ 22 / 12 / 1387 اتخاذ شده است. برای اجرا ابلاغ می شود:

الف- بند (2) تصویب نامه شماره 192976 /ت 33068 ه مورخ 18 / 11 / 1386 به شرح زیر اصلاح می شود:

2_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند با رعایت بند (1) برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی گشایش کنندگان فوق و سایر گشایش کنندگانی که با رعایت بند یاد شده نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام نموده اند به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.

ب- در تصویب نامه شماره 222363 /ت 41355 ه مورخ 29 / 11 / 1387 عبارت” تا تاریخ 1 / 4 / 1389 ” جایگزین عبارت “تا پایان بهمن 1388 ” می شود.

ج- متن زیر به عنوان تبصره به ذیل بند (4) الحاقی موضوع تصویب نامه شماره 126216 /ت 41050 ه مورخ 24 / 7 / 1387 اضافه می شود:
تبصره: بانک یاد شده مکلف است معادل مبالغ دریافتی از اشخاص حقوقی بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعم از نقدی و اقساطی از بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کسر نماید.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 222363 /ت 41355 ه
تاریخ: 29 / 11 / 1387
پیوست:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 23 / 11 / 1387 بنا به پیشنهاد شماره 94918 / 60 مورخ 24 / 5 / 1387 وزارت صنایع ومعادن وبه استناد ماده 6 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1374- تصویب نمود:
در بند (3) تصویب نامه شماره 192976 /ت 33068 ه مورخ 28 / 11 / 1386 عبارت تا پایان بهمن 1388 جایگزین عبارت یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می شود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:6739/210


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران در خصوص اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز