Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اصلاح آئین نامه اجرایی اصلاح تکمیل تأسیسات گردشگری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5 / 5 / 1384 بنا به پیشنهاد شماره 4436- 1 / 842 مورخ 28 / 4 / 1384 سازمان مییراث فرهنگی وگردشگری وبه استناد اصل یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی ونرخ گذاری تأسیسات گردشگری نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره 7408 /ت 141 مورخ 2 / 3 / 1368 واصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

1_ ماده 1 به شرح زیر تغییر می یابد.
ماده 1_ تأسیسات گردشگری واحدهایی هستند که به قصد ارائه خدمات وانتفاع برای پذیرایی، اقامت وخدمات مسافرتی وبه مسافران یا میهمانان طبق ضوابط ومقررات این آیین نامه به شرح زیر تأسیس شده یا می شوند:

1_ هتل، متل وواحدهای خدماتی رفاهی بین راهی

2_ مهمانپذیر

3_ مراکز خود پذیرایی شامل هتل آپارتمان، پانسیون، زائر سرا وازاین قبیل

4_ مراکز اقامتی جوانان

5_ تفرجگاه ها، اردوگاه گردشگری، محوطه های کمپینگ و کاروان ها

6_ مراکز سرگرمی وتفریحی (مراکز تعطیلات)

7_ دفترهای خدمات مسافرتی وجهانگردی

8_ مناطق نمونه گردشگری

9_ اقامتگاه ها با مالکیت زمانی”

2_ تبصره‌های ماده 5 حذف می شوند.

3_ ماده 6 به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 6_ دارنده وجوز ساختمان موظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی وتجهیز واحد مربوط، مراتب را جهت دریافت پروانه بهره برداری به اطلاع سازمان میراث فرهنگی وگردشگری برساند ونسبت به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری اقدام نماید. سازمان برای واحدهایی که موفق به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری شده اند پروانه بهره برداری صادر می نماید.

تبصره 1: سازمان میراث فرهنگی وگردشگری صرفاً برای محل های تأیید شده پروانه بهره برداری صادر خواهد کرد و پروانه صادره قابل تسری برای تأسیسات گردشگری نقاط دیگر نمی باشد.

تبصره 2: مدت اعتبار پروانه بهره برداری تأسیسات گردشگری از تاریخ صدور سه سال تمام بوده وتمدید آن منوط به بررسی مجدد گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری، توسط سازمان میراث فرهنگی وگردشگری است

4_ ماده 7 با تبصره‌های 0، 0، 0و 2 ماده 11 حذف می شود.

6_ ماده 14 به ماده 13 تغییر یافته وبه شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 13_ سازمان میراث فرهنگی وگردشگری باید حداکثر شش ماه پس از صدور پروانه بهره برداری موقت نسبت به درجه بندی وصدور پروانه بهره برداری قطعی جهت تأسیسات گردشگری اقدام کند.”

7_ ماده 15 به ماده 14 تغییر یافته وبه شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 14_ مسئولیت اداره تأسیسات گردشگری موضوع این آیین نامه به عهده مدیری خواهد بود که باید واجد شرایط زیر باشد:

الف- متدین به دین اسلام ویاسایر ادیان رسمی جمهوری اسلامی ایران برای اتباع ایرانی.

ب- دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.

ج- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم برای اتباع ایرانی.

د- دارا بودن گواهی صلاحیت های لازم به تأیید مراجع ذیربط ویا صدور اجازه اشتغال به کار از مراجع مربوط
ه- دارا بودن گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر وداشتن کارت معاینه بهداشتی.
و– دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه یا معادل آن.

ز- دارا بودن گواهینامه معتبر مربوط به طی دوره آموزشی تخصصی از مراکز آموزشی داخل یا خارج از کشور به تأیید مراجع ذیربط ویا داشتن سابقه تجربی در مدیریت واحدهای اقامتی و پذیرایی واطلاعات کافی در زمینه شغلی به تأیید سازمان میراث فرهنگی وگردشگری

ح- مدیران واحدهای اقامتی سه ستاره، چهار ستاره وپنج ستاره باید به تناسب درجه واحد در حد لزوم به یکی از زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی یا عربی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی وگردشگری تسلط داشته باشند.

تبصره 1: صلاحیت مذکور در بند “د” داوطلبان مدیریت تأسیسات گردشگری، پس از موفقیت آنها در آزمایش صلاحیت فنی وتخصصی توسط سازمان میراث فرهنگی وگردشگری از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد.

تبصره 2: افرادی که سابقه در مدیریت تأسیسات گردشگری داشته باشند به تشخیص سازمان میراث فرهنگی وگردشگری می توانند بدون داشتن شرط بند “و” مدیریت تأسیسات را عهده دار شوند”

8_ ماده 17 به ماده 16 تغییر یافته وبه شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 16_ دارندگان پروانه بهره برداری از تأسیسات گردشگری در صورت غیبت مدیر واحد به مدت بیش از یک ماه موظفند ضمن معرفی جانشین واجد شرایط، قبلاً موافقت کتبی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را اخذ نمایند. جانشین مربوط، درمدت تعیین شده می تواند اداره واحد گردشگری را عهده دار شوند. در صورتی که مدیر در پایان مدت موافقت شده حضور خودرا در محل کار کتباً اعلام ننماید، سازمان میراث فرهنگی وگردشگری می تواند اورا از مدیریت عزل وبا واحد مربوط برابر ماده 18 این آیین نامه رفتار نماید.”

9_ ماده 18 به ماده 17 تغییر یافته و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 2- در موارد ضروری بر حسب تشخیص سازمان میراث فرهنگی وگردشگری مراتب تخلف بدون رعایت ترتیب های ماده 17 مستقیماً جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون درجه بندی ارجاع خواهد شد.

تبصره 3: در صورت گران فروشی وکم فروشی واحدهای پذیرایی بین راهی سازمان میراث فرهنگی وگردشگری می تواند برابر ردیف (4) ماده 17 ویا تبصره 2 این ماده اقدام نماید.

تبصره 4: کمیسیون درجه بندی می تواند مدیر یا بهره بردار متخلف لغو مجوز شده را حداکثر به مدت دوسال از عهده داری مدیریت یا بهره برداری تأسیسات گردشگری محروم نماید.”

10_ ماده 19 به ماده 18 تغییر یافته وبه شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 18_ در صورت فوت، استعفا یا لغو کارت مدیریت واحد گردشگری، بهره بردار موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به تعیین ومعرفی مدیر واجد شرایط طبق ماده 14 این آیین نامه اقدام نماید. در صورت عدم اقدام واحد مزبور تعطیل وپروانه بهره برداری آن لغو خواهد شد.”

11_ ماده 24 حذف می گردد.

12_ ماده 26 به ماده 24 تغییر یافته و تبصره(2) آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 24_ ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رأساً از ادامه فعالیت تأسیسات گردشگری که خلاف مقررات این آیین نامه عمل کنند وهمچنین تأسیسات غیر مجاز که به اسکان وپذیرایی میهمانان ومسافران مبادرت می نمایند جلوگیری نموده ونتیجه را کتباً به سازمان میراث فرهنگی وگردشگری اعلام نمایند.

تبصره 2: در موارد سلب درجه وتعطیل دایم واحد گردشگری مراجع مذکور در ماده 24 موظفند همزمان با اجرای دستور تعطیل نسبت به محو نام وسایر علایم وآثار واحد گردشگری از روی تابلوها وغیره نیز اقدام نمایند.”

13_ ماده 28 حذف می گردد.

14_ ماده 26 به شرح زیر اضافه می شود:
ماده 26_ سازمان میراث فرهنگی وگردشگری موظف است حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این آیین نامه، پیش نویس دستورالعمل نحوه تشکیل وفعالیت تشکل های صنفی تأسیسات گردشگری را تهیه وجهت تصویب به شورای عالی میراث فرهنگی وگردشگری ارائه نماید.”

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:28621/ت 3354هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین اصلاح آئین نامه اجرایی اصلاح تکمیل تأسیسات گردشگری