Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تصویب نامه هیات محترم وزیران منضم به فهرست نقاط توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته …

اداره کل امور اقتصادی و دارائی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

پیرو ابلاغ تصویب نامه شماره 48952 /ت 25784 ه مورخ 9 / 11 / 1380 هیات محترم وزیران منضم به فهرست نقاط توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته , تصویر تصویب نامه شماره 9776 /ت 26351 ه مورخ 6 / 3 / 1381 مبنی براضافه شدن شش نقطه شهری به فهرست قبلی جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد.

سیدعلیرضاسجادی
مدیرکل فنی مالیاتی

شماره: 9776 / ت 26351 ه
تاریخ: 6 / 03 / 1381
پیوست:

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28 / 11 / 1381 بنا به پیشنهاد شماره 8622 / 105 مورخ 27 / 1 / 1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره ماده 1 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی- مصوب 1367- تصویب نمود:
نقاط شهری زیر به جدول شماره (3) پیوست تصویب نامه شماره 48952 / ت 25784 ه مورخ 9 / 11 / 1380 اضافه شود:

1_ نقطه شهری بوئین و میاندشت (واقع در شهرستان فریدن استان اصفهان)

2_ نقطه شهری شوشتر (واقع در شهرستان شوشتر استان خوزستان)

3_ نقطه شهری داورزن (واقع در شهرستان سبزوار استان خراسان)

4_ نقطه شهری سرخه (واقع در شهرستان سمنان استان سمنان)

5_ نقطه شهری بافت (واقع در شهرستان بافت استان کرمان)

6_ نقطه شهری بزنجان (واقع در شهرستان بافت استان کرمان)
از تاریخ این تصویب نامه نقاط شهری فوق الذکر مشمول مزایای قانون ی موضوع بند (4) تصویب نامه شماره 48952 / ت 25784 ه مورخ 9 / 11 / 1380 با ضریب محرومیت (4) خواهد بود.

محمدرضاعارف
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره: 1400/5/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تصویب نامه هیات محترم وزیران منضم به فهرست نقاط توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته …