Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اجازه صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویر تصویب نامه شماره 39107 ت 29785 ه مورخ 29 / 7 / 83 هیات محترم وزیران راجع به اجازه صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مندرج در روزنامه رسمی شماره 17381 مورخ 6 / 8 / 1383 جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

علی اکبر سمیعی
معاون فنی و حقوقی

چهارشنبه ششم آبان ماه 1383 سال شصت شماره 17381
قوه قضائیه
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شامل: قوانین- مذاکرات مجلس شورای اسلامی- رویه های قضائی- عهدنامه ها-آیین نامه ها
تصویبنامه ها-تصمیم نامه ها- اساسنامه ها و آگهی ها

صفحه عنوان مندرجات (قوانین و مقررات،مصوبات ،آراءوحدت رویه) تاریخ تصویب دستگاه اجراء کننده
1 تصویب نامه راجع به اجازه صدور مجوز به وزارت جهادکشاورزی درخصوص تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
22 / 7 / 1383 وزارت صنایع و معادن
وزارت جهاد کشاورزی
2 اصلاح تصویب نامه موضوع تقسیمات کشوری در شهرستان قائنات 4 / 7 / 1383 وزارت کشور
2 اصلاح ماده 6 آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه 22 / 7 / 1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
2 تصویب نامه درخصوص تعیین وزارت جهادکشاورزی در مسائل دامی و گیاهی و سازمان حفاظت محیط زیست در مسائل انسانی به عنوان مرجع ملی کنوانسیون روتردام (PIC)
26 / 7 / 1383
وزارت جهاد کشاورزی –سازمان حفاظت محیط زیست
2 اصلاح ماده 13 آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
17 / 2 / 1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
2 قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی 14 / 7 / 1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
2 رای شماره 311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد 37 و 38 آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور
3 / 9 / 1383 اداره ثبت اسناد و املاک کشور
3 رای وحدت رویه شماره 668 هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی
14 / 7 / 1383 شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها
3 رای شماره 206 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال صورتجلسه مورخ 31 / 6 / 1380 مجمع عمومی فوق العاده بانک رفاه کارگردان
25 / 5 / 1383 بانک رفاه کارگران
قوانین و مقررات عمومی
——————————————————————–
شماره 39107 /ت 29785 ه 29 / 7 / 1383

تصویب نامه راجع به اجازه صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی
در خصوص تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی
و تکمیلی بخش کشاورزی
وزارت صنایع و معادن – وزارت جهاد کشاورزی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 22 / 7 / 1383 بنابه پیشنهاد شماره 011 / 12532 مورخ 18 / 7 / 1383 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده 8 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی –مصوب 1379- تصویب نمود:

1_ وزارت جهادکشاورزی می تواند نسبت به صدور مجوز تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در مقیاس کوچک (50 نفر اشتغال) و در قالب کدهای آیسیک (ویرایش سوم) 1511- 1512- 1513- 1514 (صرفاً عملیات روغن کشی از دانه های روغنی)،1520- 1531 (صرفاً برنج کوبی،ذرت خشک کنی،پودر سبزیجات و میوه جات)،1549 (صرفاً صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه و سبزی،صیفی و چای) اقدام نماید.
تبصره – مصادیق یادشده در قالب مقیاس کوچک خارج از گرایش منطقه ای است و صدور هرگونه مجوز تحت عنوان صنعت روستایی مجاز نیست .

2_ با توجه به بند (11) ماده 1 قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن – مصوب 1379 – هر گونه اقدام به منظور ایجاد و یا توسعه نواحی صنعتی صرفاً در قالب برنامه ها و سیاستهای وزارت صنایع و معادن مجاز است .

3_ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در تنظیم و ابلاغ دستورالعمها به واحدهای استانی خود در خصوص بند (1) این تصویب نامه سیاستها و دستورالعمل های وزارت صنایع و معادن استان به سازمان جهادکشاورزی استان تغییر می یابد.

4_ سازمان جهاد کشاورزی هر استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده در چارچوب این تصویب نامه را به اطلاع سازمان صنایع و معادن هر استان برساند .وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی آمار و اطلاعات مربوط به اجرای مفاد بند (1) این تصویب نامه را هر شش ماه یکبار برای یکدیگر ارسال نمایند.
صدور مجوز تولیدات صنعتی توسط وزارت جهاد کشاورزی تنها در قالب کدهای مندرج در بند (1) مجاز می باشد.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:14939/3509/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین اجازه صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی