Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابـلاغ اصـلاحیه مصـوبه شمـاره۱۲۸۳۸۱/ت۴۱۰۴۴هـ مـورخ ۲۸/۷/۱۳۸۷در مـرکـز اسـتـان خـراسـان شـمـالـی بـه مـوجـب مـصــوبـه شـمـاره۱۷۴۷۲۸/ت۴۳۴۲۸ ک مورخ ۳/۹/۸۸

بخشنامه

نظر به اینکه با اصلاح مصوبه شماره 128381 /ت 41044 ه مورخ 28 / 7 / 1387 هیأت محترم وزیران در مرکز استان خراسان شمالی به موجب مصوبه شماره 174728 /ت 43428 ک مورخ 3 / 9 / 1388 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد (تصویر پیوست)

1- عبارت ” فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی احداث شده” جایگزین عبارت “واحدهای احداث شده” می شود.

2_ عبارتهای ” و گردشگری” و “سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد” از تصویب نامه یاد شده حذف و عبارت” و در” قبل از عبارت ” خارج از” اضافه شود. بنابراین متن اصلاح شده مصوبه مورد بحث به شرح زیر ابلاغ می گردد:
” فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی احداث شده بعد از ابلاغ این تصویب نامه (128381 /ت 41044 ه مورخ 28 / 7 / 1387) در شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی مورد تأیید وزارت صنایع و معادن (پس از شروع بهره برداری) و در خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی به مدت 10 سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند.”
شایان ذکر است مصوبه اصلاحی فوق الذکر با رعایت مفاد بخشنامه شماره 61488 مورخ 29 / 7 / 88 قابل اعمال خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 61488
تاریخ: 29 / 07 / 1388
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 54829 / 210 مورخ 31 / 5 / 1388 در خصوص قابلیت اجرایی دیگر مصوبات هیأت محترم وزیران که با استناد به تبصره (1) ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 تصویب شده متذکر می گردد:
حسب اظهارنظر قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور که به موجب نامه شماره 110320 / 8833 مورخ 21 / 6 / 88 واصل گردیده،مناطق کمتر توسعه یافته که نام آنها در مصوبات قبلی از جمله مصوبات استانی ذکر شده و در فهرست پیوست مصوبه ضمیمه بخشنامه فوق الذکر نیامده مراتب به شرح زیر جهت اقدام لازم اعلام می گردد.
مطابق بند 3 مصوبه یاد شده واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده فوق الاشاره که از تاریخ اجرای مصوبات مذکور تا پایان تیر ماه 1388 به بهره برداری برسند مشروط به اخذ پروانه بهره برداری و رعایت کلیه مقررات به استناد ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان دوره ده ساله از زمان شروع بهره برداری مشمول معافیت موضوع تبصره (1) ماده 132 خواهند بود.
واحدهایی که بعد از تاریخ مزبور در نقاط مندرج در وصوبات قبلی فوق الذکر به بهره برداری برسد در صورت عدم ذکر در فهرست بند (1) مصوبه شماره 76254 /ت 36095 ه مورخ 10 / 4 / 88 هیأت محترم وزیران مشمول این حکم نخواهند بود.
در مواردی که مصوبه جدیدی برای تعیین یا اصلاح مناطق کمتر توسعه یافته،بعد از مصوبه اخیر الذکر به تصویب برسد از تاریخ لازم الاجرا شدن به عنوان اصلاح بند (1) مذکور محسوب و مشمول ضوابط و ترتیبات بند (1) فوق خواهند بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 90667
تاریخ: 09 / 09 / 1387
پیوست:

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 128381 /ت 41044 ه مورخ 28 / 7 / 1387 هیأت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18540 مورخ 1 / 8 / 87 مبنی بر: واحدهای احداث شده بعد از ابلاغ این تصویب نامه در شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی و گردشگری مورد تأیید وزارت صنایع و معادن و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد (پس از شروع بهره برداری) خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی به مدت ده (10) سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 174728 /ت 43428 ک
تاریخ: 03 / 09 / 1388
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن
سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 18 / 7 / 1388 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 25549 / 294 ه/ب مورخ 21 / 5 / 1388 و با رعایت جزء “ی” بند (1) تصویب نامه شماره 158783 /ت 38855 ه مورخ 1 / 10 / 1386 تصویب نمودند:
از تاریخ اعلام ایراد، تصویب نامه شماره 128381 /ت 41044 ه مورخ 28 / 7 / 1387 به شرح زیر اصلاح می شود:

1_ عبارت “فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی احداث شده” جایگزین عبارت “واحدهای احداث شده ” می شود.

2_ عبارتهای ” و گردشگری” و “سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد” از تصویب نامه یاد شده حذف و عبارت ” و در “قبل از عبارت “خارج از “اضافه شود.

این تصویب نامه در تاریخ 20 / 8 / 1388 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 128381 /ت 41044 ه
تاریخ: 28 / 07 / 1387
پیوست:

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی ودارایی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18 / 7 / 1387 که در مرکز استان خراسان شمالی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:
فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی احداث شدهبعد از ابلاغ این تصویب نامه در شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی مورد تأیید وزارت صنایع و معادن (پس از شروع بهره برداری) و در خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی، به مدت ده (10) سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

image_pdf

شماره:20516/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ابـلاغ اصـلاحیه مصـوبه شمـاره۱۲۸۳۸۱/ت۴۱۰۴۴هـ مـورخ ۲۸/۷/۱۳۸۷در مـرکـز اسـتـان خـراسـان شـمـالـی بـه مـوجـب مـصــوبـه شـمـاره۱۷۴۷۲۸/ت۴۳۴۲۸ ک مورخ ۳/۹/۸۸