Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آئینامه بند «ب» ماده ۱۳۸ مربوط به واحدهای مسکونی جهت کارگران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 25 / 1 / 1370 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن شهرسازی و کار و امور اجتماعی و باستناد تبصره (2) ماده 149 قانون مزبور را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1_ کارفرمایان کارگاههای بزرگ (به تشخیص کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت کار و اموراجتماعی وزارتخانه صنعتی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه) که سود ابرازی دارند مکلفند حداقل برای سی درصد (30 %) کارگران شاغل فاقد مسکن خود با رعایت سطح زیربنای ناخالص مصوب 5 / 6 / 1369 شورای اقتصاد خانه سازمانی احداث نمایند .

ماده 2_ کلیه کارفرمایانی که زمین مازاد برطرح توسعه کارگاه خود دارند و مجاز به استفاده از آن در کاربری مسکونی هستند از محل اراضی مزبور زمین مورد نیاز ناخالص مصوب شورای اقتصاد بر اساس قیمت منطقه ای به سازندگان موضوع این آییننامه واگذار نمایند .

ماده 3_ کارفرمایانی که دارای امکانات فنی و ماشین آلات هستند کمکهای لازم رابرای آماده سازی زمین موردنیاز احداث مسکن کارگران بعمل آورند.

ماده 4_ سازمان تامین اجتماعی مظف است در برنامه سالانه خود پیش بینی لازم را جهت هزینه پنجاه میلیارد ریال برای ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت کارگران بعمل آورد شرایط و قیمت واگذاری واحدهای مسکونی واحدهای مسکونی مذکور براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی تامین اجتماعی با هماهنگی وزارت کار و اموراجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد .

ماده 5_ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تامین زمین مورد نیاز تعاونیهای مسکن کارگری , اتحادیه اسکان , کارفرمایان , سازمان تامین اجتماعی و کارگران در هر پروژه به تناسب واگذاری به دسگر دارندگان اقدام نماید .

ماده 6_ کارگران برای ساخت واحدهای مسکونی خود از تسهیلات بانکی همانند کارمندان استفاده خواهند نمود مصالح ساختمانی مورد نیاز براساس مصوبه مورخ 5 / 6 / 1369 شورای اقتصاد در اختیار آنان قرار میگیرد.

ماده 7_ وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و بازرگانی موظفند در مورد تامین زمین و مصالح مورد نیاز برای ساخت مسکن کارگران با روشهای ذکر شده و با اولویت و براساس نرخهای مصوب شورای اقتصاد (مورخ مصوب 5 / 6 / 1369) اقدام نمایند .

ماده 8_ شهرداریها موظفند نسبت به تسریع در صدور جواز احداث واحدهای مسکونی کارگران کمال همکاری را بنمایند .

ماده 9_ نظارت بر اجرای این آییننامه برعهده وزارتخانه های کار و امور اجتماعی , مسکن و شهرسازی و تعاون می باشد .

ماده 10_ کلیه مبالغی که کارفرمایان در اجرای این آییننامه در جهت ساخت واحد مسکونی کارگران هزینه می نمایند حسب مورد مشمول بند ”ب“ ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:37/2974


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین آئینامه بند «ب» ماده ۱۳۸ مربوط به واحدهای مسکونی جهت کارگران