Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

در مورد معافیت تمام سود ویژه شرگکتهای برق منطقه ای و …

جناب آقای ملاکی معاون محترم اموربرق وزارت نیرو

بازگشت به رونوشت نامه شماره 1889 / 242 / 787 / 11 مورخ 8 / 2 / 1372 یادآور می شود: همانطور که در رای شماره 7411- 4 / 30 مورخ 10 / 7 / 76 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز تاکید شده , در صورت احراز شرایط بند ک تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی , تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه های سنواتی شرکتهای مذکور در این تبصره , بدون الزام به کسر مالیات و با تصویب مجمع عمومی می تواند با صرف انجام هزینه های سرمایه ای گردد . لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود که شرکتهای موصوف برای استفاده از معافیت مالیاتی مورد نظر شرایط مندرج در تبصره را دقیقاً رعایت نموده و با ماموران تشخیص مالیات جهت اجرای صحیح مقررات مزبور همکاری لازم را بنمایند.

علی اکبر سمیعی
رئیس شورای عالی مالیاتی

image_pdf

شماره: 1507/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین در مورد معافیت تمام سود ویژه شرگکتهای برق منطقه ای و …