Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعمل نحوه برخورداری موسسات خیریه از معافیت بند (ط ) و تفویض اختیار مالیات بر شرکت ها و استان

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایرانبنا به اختیار حاصل از بند ” الف ” ماده 7 تصویب نامه شماره 53456 /ت 27257 ه مورخ 7 / 12 / 81 هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 /1380،بدین وسیله امر نظارت بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند ” ط” ماده 139 فوق الذکر در استان ها به ادارات کل امور مالیاتی استان و در تهران له اداره کل مالیات بر شرکتها تفویض می گردد تا با رعایت مقررات آیین نامه اجرایی مذکور و دستورالعمل نحوه برخورداری موسسات مزبور از معافیت موضوع بند ” ط” ماده 139 یادشده (فرم شماره 01 / 139) و دستور العمل مراجع،شرح وظایف و ویژگی های ناظر موسسات موصوف (فرم شماره 01 / 2- 139) وظیفه محوله را به نحو احسن انجام دهند.
شایان ذکر است که اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی موسسات مورد بحث می بایست منفک از مرجع ناظر ذی ربط باشد .
مسئولیت حسن اجرای امور فوق الذکر در استان ها با مدیران کل امور مالیاتی استان و در تهران با مدیر کل مالیات بر شرکت ها و نظارت کلی با دفتر امور تشخیص مالیاتی خواهد بود. ضمناً ادارات کل مذکور مکلف خواهند بود گزارشی حاوی اطلاعات مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه تحت نظارت خود را هر سه ماه یک بار و در قالب فرم پیوست از طریق دفتر امور تشخیص به دفتر اینجانب ارسال نمایند .

عیسی شهسوارخجسته

دستورالعمل نحوه برخوداری مؤسسات خیریه عام المنفعه از معافیت موضوع بند (ط)
ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 فرم شماره: 01 / 139

1_ مؤسسه رسماً تحت یکی از عناوین خیریه عام المنفعه به ثبت رسیده باشد و غیر انتفاعی بودن موسسه نیز در اساسنامه تصریح شده باشد.

2_ کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مؤسسه خیریه عام المنفعه به موجب اساسنامه آن به مصرف امور ذیل برسد و این امر توسط سازمان امور مالیاتی کشور تایید شود:
تبلیغات اسلامی،تحقیقات فرهنگی، علمی،دینی،فنی،اختراعات،اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان،بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاههای دولتی،مراسم تعزیه و اطعام،تعمیرآثار باستانی،امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله و آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه.

3_ اساسنامه مؤسسات خیریه و عام المنفعه باید متضمن این موضوع باشد که مؤسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و همچنین هیأت امناء و مدیران مؤسسه حق معامله با مؤسسه را ندارند.

4_ اساسنامه مؤسسه صرفاً حاکی از این باشد که مؤسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچگونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی به مؤسسه را ندارند و بعد از انحلال، دارائی مؤسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از مؤسسات دولتی و یا مؤسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد.

5_ مرجع نظارت بردرآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام المنفعه، سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات تابعه و سازمان اوقاف حسب تفویض اختیار از سوی سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

6_ مؤسسات خیریه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد،حداکثر تا چهارماه بعد از پایان سال مالی مؤسسه به مرجع ناظر مربوطه تسلیم نمایند و مرجع ناظر مؤسسه نیز باید ظرف چهارماه از تاریخ وصول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین نامه اجرایی ماده 139 قانون اعلام و درصورت تأیید، گواهی لازم را جهت اقدام قانون ی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.

7_ مؤسسات خیریه و عام المنفعه مکلف به انجام سایرمقررات مذکور در آیین نامه اجرایی مربوطه و تکالیف مقرر از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و کسرو پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.

8_ عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و این دستورالعمل (آیین نامه مربوط) از سوی مؤسسات خیریه و عام المنفعه در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد ششد.

دستورالعمل مراجع،شرح وظایف و ویژگی های ناظر مؤسسات خیریه و عام المنفعه
موضوع بند”ط” ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380
فرم شماره 01 / 2- 139

الف- مراجع ناظر:
طبق اجزاء” الف” ،” ب” و “پ” ماده 7 بند ه آیین نامه اجراییماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80:

1_ مرجع نظارت بردرآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام المنفعه، سازمان امور مالیاتی کشور است که می تواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذی ربط و در موارد یاد شده در بند 3 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 63 به سازمان مزبور تفویض نماید.

2_ نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام المنفعه ای که دارای مال موقوفه می باشند و یا اداره آن ها به موجب قانون یا آیین نامه مربوط به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده است با سازمان یاد شده خواهد بود.

3_ مراجع ناظری که قبلاً موافق آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 و اصلاحیه مورخ 7 / 2 / 71 آن، امر نظارت بردرآمد و هزینه مؤسسات عام المنفعه به آنان تفویض گردیده است، نظارت آن ها بر مؤسسات مذکور با رعایت مقررات ماده 139 اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80 و مفاد آیین نامه اصلاحی کماکان معتبر بوده و اساسنامه این قبیل مؤسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با آیین نامه اصلاحی را نخواهد داشت.

ب- شرح وظایف ناظر:

1_ حصول اطمینان از انطباق مفاد اساسنامه اصلاحی مصوب و تثبیت شده مؤسسات خیریه و عام المنفعه با آیین نامه اجرایی ماده 139 اصلاحی قانون یاد شده و دستورالعمل نحوه برخورداری مؤسسات مزبور از معافیت بند” ط” ماده قانون ی موصوف در صورت وجود تغییرات اصلاحی در اساسنامه آنان.

2_ رسیدگی به صورتحساب درآمد و هزینه سالانه مؤسسات مذکور متکی به اسناد و مدارک قابل قبول طبق مقررات ماده 9 آیین نامه اجرایی فوق الذکر.

3_ اعلام نتیجه رسیدگی در مورد صورت حساب درآمد و هزینه و رعایت قانون و آیین نامه اجرایی فوق الذکر و صدور گواهی لازم و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی ذی ربط در صورت تأیید مراتب.

ج- ویژگی های ناظر:
ناظر شخص حقوقی است که به موجب اجزاء “الف”،”ب”، و “پ” ماده 7 بند”ه” آیین نامه اجرایی موصوف تعیین شده و یا می شود و توانایی انجام امور محوله به شرح بند”الف” این دستورالعمل را به نحوه احسن دارا می باشد.

image_pdf

شماره:38383/4230/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین دستورالعمل نحوه برخورداری موسسات خیریه از معافیت بند (ط ) و تفویض اختیار مالیات بر شرکت ها و استان