Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آئین نامه اجرایی بند”پ” تبصره ۱۹ بودجه ۸۲ و جوایز تشویق صادراتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6 / 1 / 1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (پ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

“آیین نامه اجرایی بند (پ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور”

ماده 1_ مبلغ یک هزار میلیارد (1،000،000،000،000) ریال اعتبارات موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1382 کل کشور جهت بستر سازی به منظور تحقق استراتژی جهش صادراتی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت جوایز صادراتی، تبلیغات و بازاریابی محصولات و خدمات صادراتی و صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در سطح بازار های جهانی، توسعه زیر ساخت های صادراتی کشور،خدمات اطلاع رسانی،تهیه و تولید و توزیع انواع نرم افزار های تجاری، اجرای پروژه های تحقیق و توسعه در سطوح ملی و منطقه ای در راستای خلق مزیت های رقابتی جدید در عرصه صادرات، اعمال مشوق های ویژه به منظور توسعه صادرات، پرداخت بخشی از هزینه های مشارکت واحدهای تولیدی و صادراتی در نمایشگاه های داخلی و خارجی،پرداخت بخشی از هزینه های هیأت های تجاری و بازار یابی اعزامی به بازار های هدف، کمک به اجرای برنامه های کار گروه های توسعه صادرات استان ها و فعال کردن توانمندی های منطقه ای در فرایند توسعه صادرات،کمک به صندوق های غیر دولتی توسط صادرات و تشکل های صادراتی و سایر طرح ها و برنامه های مربوط به توسعه صادرات غیر نفتی کشور اختصاص می یابد.

ماده 2_ پنجاه درصد (50 %) اعتبارات ردیف 503028 در اجرای بند “پ” تبصره 19 قانون بودجه سال 1382 کل کشور برای جبران خسارات صادر کنندگان در سال های 1379 تا 1382 (حسب پیشنهاد مرکز توسعه صادرات ایران و تصویب کار گروه کارشناسی شورای عالی صادرات) پرداخت یارانه های صادراتی، هزینه های اجرای برنامه های جهش صادراتی و پرداخت جوایز صادراتی اختصاص می یابد. پنجاه درصد دیگر از اعتبار این ردیف صرف افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات خواهد شد.

ماده 3_ در صورت تنزل نرخ ارز به پایین تر از 7900 ریال به ازای هر دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در طول سال 1382،صندوق ضمانت صادرات ایران موظف است برابر دستور عملی که توسط مرکز توسعه صادرات ایران تهیه و به تأیید وزیر بازرگانی می رسد،مابه التفاوت قیمت ارز در روز واریز به شبکه بانکی کشور تا 7900 ریال را به عنوان خسارت ناشی از نوسان نرخ ارز به صادر کنندگان پرداخت نمایند.

ماده 4_ به منظور تشویق صادرات غیر نفتی، “جوایز صادراتی”متناسب با میزان ارزش افزوده های کالاهای صادراتی و بر اساس مقررات زیر پرداخت می شود.

الف- کارگروهی به مسئولیت مرکز توسعه صادرات ایران و عضویت وزارتخانه تولیدی ذیربط (حسب مورد) و گمرک ایران، ارزش افزوده کالاهای صادراتی را تعیین خواهد نمود.

ب- جوایزی صادر کنندگان متناسب با ارزش افزوده کالاهای صادراتی بر مبنای جدول ذیل پرداخت می شود:

 

ردیف
درصد ارزش افزوده
میزان جایزه بر اساس قیمت پایه صادراتی
1
کمتر از 10%
نیم درصد
2
بین 10% تا 20%
1%
3
بین 20% تا 30%
5/1%
4
بین 30% تا 50%
2%
5
50% به بالا
3%

پ- مبنای پرداخت جوایز صادراتی، آخرین قیمت های پایه صادراتی تعیین شده از سوی کارگروه قیمت گذاری کالاهای صادراتی خواهد بود.
ت- جوایز صادراتی،مشمول شرکت های دولتی صادر کننده کالا و خدمات که از منابع عمومی استفاده می کنند (موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) نخواهد بود.

ماده 5_ صدور کالا و یا خدمات به بازار های جدید مشمول دریافت (2 %) جایزه صادراتی علاوه بر جوایز مندرج در ماده 4 این آیین نامه در چارچوب ضوابط زیر خواهد بود:

الف- بازار جدید برای هر کالا و یا خدمت عبارتست از بازار یک کشور که طی دو سال گذشته، آن کالا و یا خدمت ایرانی به صورت تجاری به آنجا صادر نشده باشد.

ب- محموله های صادراتی تجاری به بازار جدید تا پایان سال 1382 مشمول جایزه می باشد و به محموله های پس از مدت مذکور جایزه ای تعلق نخواهد گرفت.

پ- این تسهیلات مشمول همه صادر کنندگان کالا و یا خدمات به بازار های جدید که واجد شرایط مذکور باشند، خواهد بود.
ت- ارائه تأییدیه از گمرک ایران، مبنی بر اینکه کالای مورد نظر، طی دو سال اخیر به بازار هدف مذکور صادر نشده است.

ماده 6_ صدور کالاها و یا خدمات جدید مشمول دریافت (3 %) جایزه علاوه بر جوایز مندرج در مواد 4 و 5 این آیین نامه در چارچوب ضوابط زیر خواهد بود.

الف- کالا و یا خدمات جدید صادراتی، کالایی است که صدور آن طی دو سال گذشته به صورت تجاری سابقه نداشته باشد.

ب- محموله های صادراتی تجاری از یک کالای جدید تا پایان سال 1382 مشمول جایزه می باشد و به محموله های پس از مدت مذکور جایزه ای تعلق نمی گیرد.

پ- تأییدیه گمرک ایران مبنی بر اینکه طی دو سال گذشته این کالا از جمهوری اسلامی ایران صادر نشده است، الزامی می باشد.

ماده 7_ به منظور تشویق و توسعه شرکت های بزرگ صادراتی به شرکت هایی که بیش از 5 میلیون دلار در سال 1382 صادرات داشته باشند، یک در صد (1 %) علاوه بر مبالغ تعیین شده در جدول ذیل ماده 4 این آیین نامه جایزه تعلق خواهد گرفت.

ماده 8_ جوایز صادراتی مشمول آن دسته از کالاهای صادراتی می گردد که منشاء تولید داخلی داشته باشند.

ماده 9_ جوایز صادراتی این دستورعمل، مشمول صادر کنندگانی که برابر مصوبات شورای اقتصاد و حسب اعلام مرکز توسعه صادرات ایران، یارانه یا جایزه صادراتی طی سال 1382 از منابع مختلف دریافت می نمایند، نخواهد بود.

ماده 10_ جایزه صادراتی به صادر کنندگانی تعلق می گیرد که مهر خروج مندرج در ظهر پروانه صادراتی و تاریخ مندرج در اظهارنامه (برگ سبز گمرکی) آنها از تاریخ 1 / 1 / 1382 تا 28 / 12 / 1382 باشد.

ماده 11_ جوایز صادراتی به صورت غیر متمرکز، توسط سازمان های بازرگانی استان ها و با نظارت مرکز توسعه صادرات ایران به صادر کنندگان واجد شرایط پرداخت می شود. صادر کنندگان می بایست برای دریافت جوایز صادراتی به استان محل صدور کارت بازرگانی خود مراجعه نمایند.

ماده 12_ جوایز صادراتی به صادر کنندگانی تعلق می گیرد که دارای کارت بازرگانی معتبر بوده و اظهارنامه، پروانه صادراتی و بارنامه های حمل کالا به نام دارنده کارت بازرگانی باشد.

ماده 13_ برای دریافت جوایز صادراتی، احراز صادر کننده بودن متقاضی از طریق تأیید عضویت وی در لوح فشرده (CD) بانک اطلاعات صادر کنند گان مرکز توسعه صادرات ایران ضروری می باشد.

ماده 14_ ارائه مدارک ذیل برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادر کنندگان کالا ضروری می باشد:
الف: تکمیل فرم شماره (1) به شرح پیوست.
ب: اصل اظهارنامه صادراتی تأیید شده به مهر خروج گمرک مربوط.
پ: بارنامه حمل کالا که تاریخ خروج کالا در آن مشخص شده باشد.

ماده 15_ شرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی در ارتباط با پروژه هایی که در کشورهای خارج اجرا می کنند،برابر مقررات زیر جایزه صادراتی دریافت خواهند نمود:

الف- کلیه مواد، مصالح، ماشین آلات و تجهیزاتی، که از منابع تولید داخلی در طول سال 1382 جهت اجرای پروژه به بازار هدف صادر می شود، برابر اظهار نامه و سایر مدارک صادراتی مورد نیاز در چارچوب ضوابط و برابر جدول ذیل ماده 4 و با ارائه مدارک مطرح در این آیین نامه مشمول دریافت جوایز صادراتی خواهند بود.

ب- صدور دانش فنی در صورت ارائه مدارک ذیل، مشمول دریافت 8 % جایزه صادراتی خواهد بود:

1_ ارائه قرارداد معتبر با کارفرمای خارجی

2_ ارائه صورت وضعیت مورد تأیید انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران.

3_ ارزش آن بخش از دانش فنی مربوط به اجرای پروژه که در سال 1382 اجرا شده است، در چارچوب قرارداد و صورت وضعیت معتبری که ارائه می شود. تعیین گردیده و پس از تأیید کارگروه ماده 18 آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب نامه شماره 677 / ت/ 22738 ه مورخ 23 / 1 / 1379 هیأت وزیران، ملاک پرداخت جوایز صادراتی خدمات فنی و مهندسی خواهد بود.

ماده 16_ با توجه به اینکه ارائه مدارک مثبته دال بر انجام صادرات کالا و خدمات از سوی صادر کنندگان نیاز به زمان کافی دارد، بنابراین مطالبات معوق صادر کنندگان در سال 1381 که مدارک آن حداکثر تا پایان خرداد سال 1382 ارائه شده باشد، از محل منافع قانون بودجه سال 1381 کل کشور قابل پرداخت می باشد.
تبصره – مطالبات تعهد شده سال 1381 صادر کنندگان در سال 1382 قابل پرداخت می باشد.

ماده 17_ در صورت مشاهده هرگونه تقلب و یا تخلف از سوی متقاضی (اعم از غیر معتبر بودن اسناد. عدم صحت مندرجات، صدور غیر واقعی کالا و غیره) نسبت به معرفی آنان به مراجع ذیصلاح جهت هر گونه برخورد قانون ی اقدام خواهد شد و ضمن لغو هر گونه امتیازی که در چارچوب این دستور عمل به این گونه متقاضیان قرار گرفته باشد، از سوی مرکز توسعه صادرات ایران به آنها اخطار خواهد شد که حداکثر ظرف 15 روز کلیه وجوه دریافتی را به حساب مربوط عودت نمایند.

ماده 18_ مرکز توسعه صادرات ایران موظف است عملکرد این تصویب نامه را در پایان هر فصل و تحلیل تأثیرات آن را در روند صادرات در پایان هر نیمه از سال به شورای عالی صادرات غیر نفتی کشور گزارش نمایند.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

توجه: در ماده 16 محل منابع قانون بودجه سال 82 بوده که طی تصویب نامه شماره 10577 / 28345 مورخ 24 / 3 / 82 به محل منابع قانون بودجه سال 81 اصلاح گریده است.

image_pdf

شماره:1020 / ت 28345 هـ


بدون پرسش و پاسخ

  1. شاهین مرادی

    باسلام ، آیا درآمد حاصل از جایزه صادراتی مشمول مالیات است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین آئین نامه اجرایی بند”پ” تبصره ۱۹ بودجه ۸۲ و جوایز تشویق صادراتی