Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

معافیت جوایز پرداختی به صادر کنندگان کالا و خدمات در سال ۸۳

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

پیرو بخشنامه شماره 2046 / 508- 211 مورخ 19 / 2 / 83 ونظر به اینکه بر اساس آیین نامه اجرائی بند پ تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 کل کشور مصوب هیآت محترم وزیران به شماره 1396 /ت 30254 ه مورخ 19 / 1 / 83 (تصویر پیوست) به منظور تحقیق اهداف صادراتی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ،جوایزی به صادر کنندگان کالا و خدمات پرداخت می شود. بنابراین به لحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات،جوایز در یافتی صادرکنندگان طبق آیین نامه مزبور و به تبع معافیت درآمد اصلی آنها حسب مورد مشمول معافیت موضوع بند (ب) ماده 113 قانون یاد شده خواهند شد.

حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 1396 / ت 30254 ه
تاریخ: 19 / 1 / 1383
پیوست:

هیأت وزیران در جلسه مورخ 9 / 1 / 1383 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند “پ” تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور،آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند “پ” تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور

ماده 1_ مبلغ یک هزار میلیارد (1،000،000،000،000) ریال اعتبارات موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1383 کل کشور جهت بستر سازی به منظور تحقیق استراتژی جهش صادراتی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی و متناسب با سهم صادرات کالاها و خدمات در سبد صادرات غیر نفتی کشور،ارزش افزوده،مزیت رقابتی،رعایت استانداردهای کیفیت،رعایت استاندارد های زیست محیطی،توسعه تجارت الکترونیک،پرداخت یارانه های غیر مستقیم به منظور کاهش هزینه های صادراتی ،و هزینه های ناشی از سود تسهیلات بانکی و هزینه های بیمه،تبلیغات و بازار یابی محصولات و خدمات صادراتی،کمک به توسعه صادرات خدمات فنی ومهندسی کشور،توسعه زیر ساختهای صادراتی کشور،گسترش خدمات اطلاع رسانی،تهیه،تولید و توزیع انواع نرم افزارهای تجاری،اجرای پروژه های تحقیق و توسعه در سطوح ملی و منطقه ای در راستای خلق و مزیتهای رقابتی جدید در عرصه صادرات،اعمال مشوق های ویژه به منظور توسعه صادرات پرداخت بخشی از هزینه های مشارکت واحدهای تولیدی و صادراتی در نمایشگاه های خارج از کشور،پرداخت بخشی از هزینه های هیأت های تجاری و بازاریابی اعزامی به بازار های هدف،کمک به ایجاد شرکت های بزرگ وتوانمند صادراتی،کمک به ایجاد و تقویت دفاتر نمایندگی های سازمان توسعه تجارت به منظور ارائه خدمات مورد نیاز به صادر کنندگان،کمک به اجرای برنامه های کارگروههای توسعه صادرات استان ها و فعال کردن توانمندی های منطقه ای در فرآیند توسعه صادرات،کمک به صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات و تشکل های صادراتی و سایر طرح ها و برنامه های مربوط به توسعه صادرات غیر نفتی کشور اختصاص می یابد.

ماده 2_ پنجاه درصد (50 %) اعتبارات ردیف 503028 در اجرای بند “پ” تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور نیز حسب پیشنهاد مرکز توسعه صادرات ایران و تصویب کار گروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به پرداخت یارانه های صادراتی،هزینه های اجرای برنامه های جهش صادراتی و پرداخت جوایز صادراتی اختصاص می یابد.پنجاه درصد (50 %) دیگر از اعتبار این ردیف صرف افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران خواهد شد.

ماده 3_ به منظور تشویق صادرات غیر نفتی”جوایز صادراتی”متناسب با میزان ارزش افزوده کالاهای صادراتی و بر اساس مقررات زیر پرداخت می شود:

الف- کارگروهی به مسئولیت مرکز توسعه صادرات ایران و عضویت وزارتخانه تولیدی ذیربط (حسب مورد) و گمرک ایران،ارزش افزوده و کالاهای صادراتی را تعیین خواهد نمود.

ب- جوایز صادرکنندگان متناسب با ارزش افزوده کالاهای صادراتی بر مبنای جدول زیر پرداخت می شود:

 

ردیف
1 درصد ارزش افزوده
میزان جایزه بر اساس قیمت پایه صادراتی
1
10> ارزش افزوده=>5
                       نیم درصد
2
20> ارزش افزوده=>10
1%
3
30> ارزش افزوده=>20
5/1%
4
50> ارزش افزوده=>30
2%
5
50%به بالا
3%

پ- مبنای پرداخت جوایز صادراتی،آخرین قیمت های پایه صادراتی تعیین شده از سوی کارگروه قیمت گذاری کالاهای صادراتی خواهدبود.
تبصره در صورتی که قیمت اظهار شده در اظهارنامه صادراتی کمتر از قیمت پایه صادراتی باشد،مبنای پرداخت جوایز،صادراتی قیمت درج شده در اظهارنامه صادراتی خواهد بود.
ت جوایز صادراتی،مشمول شرکت های دولتی صادر کننده کالا و خدمات که از منابع عمومی استفاده می کنند،موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نخواهد بود.مرجع تشخیص این امرسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

ماده 4_ به منظور تشویق و توسعه شرکت های بزرگ و توانمندصادراتی به شرکت هایی (بجز افراد حقیقی) که بیش از پنج میلیون (5،000،000) دلار در سال 1383 صادرات داشته باشند،نسبت به مازاد پنج میلیون (5،000،000) دلار صادرات یک درصد (1 %) علاوه بر مبالغ تعیین شده در جدول ذیل ماده 3 این آیین نامه جایزه تعلق خواهد گرفت.
ماده 5 جوایز صادراتی مشمول آن دسته از کالاهای صادراتی می گردد که منشاء تولید داخلی داشته باشند.
ماده 6 جوایز صادراتی این دستورالعمل مشمول صادرکنندگانی که برابر مصوبات شورای اقتصاد و حسب اعلام مرکز توسعه صادرات ایران،یارانه یا جایزه صادراتی طی سال 1383 از منابع مختلف دریافت می نمایند،نخواهد بود.

ماده 7_ جوایز صادراتی به صادرکنندگانی تعلق می گیرد که مهر خروج مندرج در ظهر پروانه صادراتی آنها از تاریخ 1 / 1 / 1383 لغایت 28 / 12 / 1383 باشد.

ماده 8_ جوایز صادراتی به صورت غیر متمرکز،توسط شبکه بانکی کشور یا سازمان های بازرگانی استان ها و یا تشکل های صادراتی با نظارت مرکز توسعه صادرات ایران به صادرکنندگان واجد شرایط پرداخت می شود صادرکنندگان می بایست برای دریافت جوایز صادراتی به استان محل صدور کارت بازرگانی خود یا تشکل صادراتی مربوط (حسب مورد) مراجعه نمایند.

ماده 9_ جوایز صادراتی به صادرکنندگانی تعلق می گیرد که دارای کارت بازرگانی معتبر بوده و اظهارنامه،پروانه صادراتی و بارنامه های حمل کالا به نام دارنده کارت بازرگانی باشد.
ماده 10- برای دریافت جوایز صادراتی،احراز صادرکننده بودن متقاضی از طریق تأیید عضویت وی در لوح فشرده (cd) بانک اطلاعات صادرکنندگان مرکز توسعه صادرات ایران ضروری می باشد.
ماده 11- ارائه مدارک زیر برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادر کنندگان کالا ضروری می باشد:
الف تکمیل فرم های شماره یک و دو به شرح پیوست .
ب اصل اظهارنامه صادراتی تأیید شده به مهر خروج گمرک مربوط.
پ بارنامه حمل کالا که تاریخ خروج کالادر آن مشخص شده باشد.
تبصره در صورت فروش به روش (EX- Work) یا تحویل درب کارخانه ارائه مدارک ذیل به جای بارنامه حمل کالا الزامی است:

1_ تأییدیه ارزیاب گمرک که اقدام به پلمپ کالا در درب کارخانه نموده است. (در پشت اظهارنامه)

2_ اسناد مربوط به مبادله کالا در درب کارخانه با خریدار خارجی یا کپی بارنامه حمل خریدار خارجی.

ماده 12_ به صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در سقف حداکثر هشت درصد (8 %) کل مبلغ قراردادها جایزه تعلق می گیرد و توسط انجمن صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی ایران با نظارت مرکز توسعه صادرات ایران قابل پرداخت خواهدبود.

تبصره 1: آن دسته از شرکت های خدمات فنی و مهندسی که از موارد و مصالح داخلی در رابطه با پروژه های خارج از کشور استفاده می نمایند به تشخیص کار گروه ماده 19 آیین نامه حمایت های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از جایزه بیشتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردار خواهند شد. درصد جایزه به نسبت سهم مواد و مصالح داخلی در اجرای پروژه ها و در سقف حداکثر هشت درصد (8 %) مبلغ قرار داد توسط کا ر گروه ماده 19 مشخص خواهد شد.

تبصره 2: این جایزه در برابر ارائه قرارداد معتبر با کار فرمای خارجی و صورت وضعیت های شرکت ها به میزان کارکرد در سال 1383 محاسبه و پرداخت می شود. صورت وضعیت ها یا صورت حساب ها یا سایر اسناد مثبته باید به تأیید کارفرما رسیده باشد و پس از کنترل و تأیید انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران و تصویب کارگروه ماده 19 آیین نامه حمایت های دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 13_ به صادر کنندگان نرم افزار و محصولات فرهنگی هنری مطابق دستورالعملی که به تأیید کار گروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی می رسد حداکثر به میزان سه درصد (3 %) جایزه تعلق می گیرد.

ماده 14_ با توجه به اینکه ارائه مدارک مثبته دال بر انجام فعل صادرات کالا و خدمات از سوی صادر کنندگان نیاز به زمان کافی دارد،لذا مطالبات معوق صادرکنندگان در سال 1382 که مدارک آنها به طور کامل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1383 ارائه شده باشد،از محل منابع قانون بودجه سال 1383 کل کشور قابل پرداخت می باشد.

تبصره: مطالبات تعهد شده سال 1382 صادر کنندگان در سال 1383 قابل پرداخت می باشد.

ماده 15_ در صورت مشاهده هرگونه تقلب یا تخلف از سوی متقاضی (اعم از غیر معتبر بودن اسناد،عدم صحت مندرجات ،صدور غیر واقعی کالا و غیره) نسبت به معرفی آنان به مراجع ذی صلاح جهت هر گونه برخورد قانون ی اقدام خواهد شد و ضمن لغو هر گونه امتیازی که در چارچوب این دستورالعمل به این گونه متقاضیان تعلق گرفته باشد،از سوی مرکز توسعه صادرات ایران به آنها اخطار خواهد شد که حداکثر ظرف 15 روز کلیه وجوه دریافتی را به حساب مربوط عودت نمایند.

ماده 16_ مرکز توسعه صادرات ایران موظف است عملکرد این تصویب نامه را در پایان هر فصل و تحلیل تأثیرات آن در روند صادرات در پایان هر نیمه از سال به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی گزارش نماید.

محمد رضا عارف
معاو ن اول رئیس جمهور

شماره: 2046 / 508 / 211
تاریخ: 19 / 02 / 1383
پیوست:

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

از آنجائیکه طبق تصویب نامه شماره 1718 /ت 29557 ه مورخ 22 / 1 / 1383 که در شماره 17221 مورخ 29 / 1 / 1383 روزنامه رسمی درج گردیده وبه منظور تحقق اهداف صادراتی به صادر کنندگان محصولات نساجی ودر استمرار تصویب نامه شماره 15579 /ت 24018 ه مورخ 10 / 4 / 1380 در سال 1383 جوایزی پرداخت می شود. بنابراین به لحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات، جوایز دریافتی صادر کنندگان طبق تصویب نامه مزبور وبه تبع معافیت درآمد اصلی آنها مشمول معافیت موضوع بند “ب” ماده 113 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی خواهند بود.

عیسی شهسوار خجسته

image_pdf

شماره:6162/1527/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین معافیت جوایز پرداختی به صادر کنندگان کالا و خدمات در سال ۸۳