Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آیین نامه اجرایی ماده (۱۴۴) اصلاحی ق.م.م

هیات وزیران درجلسه مورخ 15 / 8 / 1373 بنابه پیشنهادشماره 29192 / 5856 / 4 / 30 مورخ 29 / 6 / 1373 وزارت اموراقتصادی و دارائی و موافقت وزارتخانه بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وفرهنگ وآموزش عالی و به استناد ماده 144 اصلاحی قانو ن مالیاتهای مستقیم- مصوب 1371- آیین نامه اجرائی ماده یاد شده را به شرح زیرتصویب نمود.

آیین نامه اجرایی ماده 144 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 1 – مراکز مجاز و رسمی پژوهشی وتحقیقاتی به منظوراستفاده ازمعافیت مالیاتی موضوع ماده 144 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند. اظهارنامه ،ترازنامه و حساب سود و زیان،فهرست طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده سال مالی مربوط و نیز فهرست طرح های دردست اجرای خود را به ضمیم اظهارنامه و صورت های مالی مذکور به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

تبصره: عدم رعایت ضوابط و تکالیف فوق سبب حذف معافیت یاشمول مالیات خواهدبود.

ماده 2_ درآمدهای حاصل از فعالیت های غیرپژوهشی وتحقیقاتی ونیزسایر درآمدهای غیرمرتبط باوظایف اصلی تحقیقات برابرمقررات مشمول مالیات است .

ماده 3_ ابطال پروانه در طول سال مالی به دلیل عدم رعایت مقررات موجب حذف معافیت مربوط به طرح های موضوع آن پروانه درهمان سال خواهدبود.

ماده 4_ عدم رعایت ضوابط مربوط به هر طرح موجب حذف معافیت در حدود درآمدهای ناشی ازآن طرح خواهدشد.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:12571/ ت 33هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین آیین نامه اجرایی ماده (۱۴۴) اصلاحی ق.م.م