Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی با رعایت مفاد ماده (۱۹۱) ق.م.منظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در انجام امور مودیان محترم مالیاتی و اجتناب از تمرکز امور و احتراز از مکاتبات متعدد در مورد تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی و با رعایت مفاد ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین سهولت در انجام امور اداری اختیارات ذیل به مدیران کل امور مالیاتی استان تفویض می‌گردد:

الف – بخشودگی جرائم مالیاتی و تقسیط:

1. بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص تا میزان 50.000.000 ریال برای هر سال عملکرد و اشخاص حقوقی تا میزان 150.000.000 ریال برای هر سال عملکرد با رعایت تبصره 2 ماده 190و تبصره ماده 192 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به عملکرد سال 1381 و بعد .

2. بخشودگی جرایم مالیاتی در مورد پرونده‌های مالیات بر ارث ، نسبت به مالیات سهم الارث هریک از وارث حداکثر معادل مبلغ بیست میلیون ریال .

3. جرایم مالیاتهای تکلیفی قابل مطالبه از اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص مشمول تبصره یک ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم) کلاً به حیطه وصول درآید .

4. تقسیط بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت شرط مقرر در ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر به مدت یکسال مشروط به وصول حداقل 20% از بدهی مالیاتی قطعی شده هر سال عملکرد به عنوان پیش پرداخت .

5. لزوماً یادآور می‌شود نسبت به عملکرد سنوات لغایت پایان سال 1380 هرگاه طولانی شدن سیر جریان قطعیت مالیات و ابلاغ آن به مودی خارج از اختیار مودی باشد ، باید در بخشودگی جرایم مو رد توجه قرار گیرد .

ب) صدور احکام کارگزینی

1. انتصابات

1-1- صدور احکام کارگزینی مربوط به انتصاب در کلیه مشاغل به استثنای معاونین مدیر کل پس از تصویب کمیته طرح طبقه بندی مشاغل استان و با رعایت کلیه مقررات مربوط .

تبصره: احکام معاونین مدیر کل با پیشنهاد مدیران کل امور مالیاتی استان پس از تصویب کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل اصلی توسط معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب میشوند . وحکم کارگزینی مربوطه توسط اداره کل امور مالیاتی استان صادر خواهد شد .

1-2. نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (استانها) با پیشنهاد مدیران کل پس از انجام اقدامات لازم و تصویب کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل توسط معاون عملیاتی منصوب و حکم کارگزینی توسط اداره کل مربوطه صادر خواهد شود .

2. ارتقاء گروه:

2-1. بررسی و تائید کلیه پیشنهادات ارتقاء گروه استحقاقی و گروه‌های مشمول ارزیابی با طرح‌های تخصصی و تحقیقی و طرح ارزیابی به استثنای آخرین گروه مشمول طرح‌های مذکور (گروه 12 برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم ، گروه 14 برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس ، گروه 15 برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و گروه 16 برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری) با تصویب کمیته اجراییطرح طبقه بندی مشاغل .

2-2. صدور کلیه احکام کارگزینی مربوط به گروههای تشویقی مدیران ، ارفاقی بسیج (عضو گردانهای عاشورا برادران و عضو گردانهای الزهراء خواهران) پس از تائید کمیته اجرایی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط توسط ادارات کل استان .

3-2. اعمال مدرک تحصیلی بالاتر با رعایت شرایط احراز تحصیلی مشاغل .

4-2. صدور احکام کارگزینی ارتقاء گروه کارکنان برجسته پس از تائید و اعلام واحد ارزشیابی در مرکز

3. سایر موارد

1-3. اعمال تغییر در صد جانبازی جانبازانی که مراتب آن به تائید مراجع قانونی ذیصلاح رسیده است .

2-3. صدور احکام افزایش ضریب حقوق و افزایش سنواتی کارکنان .

3-3. صدور احکام مربوط به افزایش و یا کاهش فوق العاده‌ها (شغل ، جذب ، فوق العاده‌های موضوع ماده 39 قانون استخدام کشور ، جذب نقاط محروم ، سختی شرایط محیط کار و . . . .) با رعایت مقررات مربوط و یا تصویب و تائید مقامات ذیصلاح

4-3. صدور احکام کمک هزینه عائله مندی و اولاد .

5-3. احتساب سوابق خدمت دولتی قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و غیر دولتی موضوع بند (ح) ماده 14 آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل جهت ارتقاء گروه .

مدیران کل محترم امور مالیاتی در صورت ضرورت و با پذیرش مسئولیت نهایی ، می‌توانند قسمتی از این اختیارات را به معاونین مالیاتی یا روسای امور مالیاتی ذیربط تفویض نمایند .

با صدور این بخشنامه و ضمن محفوظ داشتن آثار اقدامات انجام شده براساس بخشنامه‌های قبلی در مورد تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم و مسائل مربوط به امور اداری ، کلیه بخشنامه‌های قبلی ملغی و برای تقسیط بیش از یکسال و بخشودگی بیش از مبالغ فوق و همچنین موارد غیر مذکور در این بخشنامه ، مراتب با ذکر دلایل کافی و به شرح فرم‌های پیوست 1و 2برای معاونت عملیاتی سازمان ارسال خواهد شد .

توفیق همکاران محترم را در تحقق اهداف و برنامه‌های سازمان متبوع از خداوند متعال مسئلت می‌نماید .

غلامرضا حیدری کرد زنگنه
image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی با رعایت مفاد ماده (۱۹۱) ق.م.م