Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعمل نحوه استرداد موضوع ماده (۴۶) آئین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) ق.م.م

ماده 1: تشخیص مبلغ قابل استرداد: مسئولیت تشخیص ، تعهد و تسجیل موضوع مواد 17، 19 و 20 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 درخصوص تعیین مبلغ قابل استرداد براساس اسناد و مدارک موجود در تهران و مراکز استان‌ها به عهده مدیر کل امور مالیاتی و در شهرستان‌ها به عهده ادارات امور مالیاتی شهرستان مربوطه خواهد بود .
ماده 2: مدارک لازم جهت استرداد:
الف) درخواست کتبی مودی مالیاتی یا نماینده قانونی وی مبنی بر استرداد مالیات اضافه پرداختی .
ب) برگ استرداد تکمیل شده (پیوست شماره 1) حاوی:
– درج شماره گزارش کارشناسان ارشد مالیاتی مربوطه .
– تایید رئیس گروه مالیاتی و رییس امور مالیاتی مربوطه .
– درج سال عملکرد که مبنای محاسبه استرداد اضافه پرداختی قرار گرفته . – مشخصات کامل اشخاص حقیقی و حقوقی .
– مبلغ واریز شده به حساب درآمد مالیاتی با ذکر شماره و تاریخ فیش یا فیش‌های بانکی که صحت فیش‌های مربوطه به تائید اداره کل امور مالیاتی ذیربط رسیده باشد .
– علت استرداد .
– اعلام شماره ردیف درآمد .
ج) ارسال درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات که در تهران با امضای مدیر کل امور مالیاتی هر یک از ادارات کل حسب مورد عهده ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان امور مالیاتی کشور ، در مراکز استان‌ها با امضای مدیر کل امور مالیاتی استان عهده ذیحساب اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه و در شهرستان‌ها با امضای رییس امور مالیاتی عهده عامل ذیحساب صادر خواهد شد .
تبصره- ذکر مبلغ قابل استرداد و هم چنین اعلام مبلغ و تاریخ پیکره‌ای که قبوض مالیاتی مزبور طی آن به حساب‌های خزانه معین استان و یا حساب‌های خزانه داری کل واریز شده به همراه فرم (پیوست شماره 2) که توسط مراجع فوق‌الذکر تکمیل و تائید گردیده ، الزامی خواهد بود .
د) ضمیمه نمودن اصل فیش‌های مالیاتی (نسخ مودی و پرونده مالیاتی) تبصره 1- در صورت مفقود شدن فیش مودی مالیاتی و موجود بودن نسخه پرونده مالیاتی ، با دریافت تعهدنامه رسمی (پیوست شماره 3) از ذینفع مبنی بر این که وجه فیش مفقود را قبلاً دریافت ننموده و در صورت پیداشدن فیش مذکور در اسرع وقت آن را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم خواهد نمود و چنانچه با استفاده از فیش مزبور ضرر و زیانی به دولت وارد شود ، جبران ضرر و زیان وارده را بنماید ، می‌توان نسبت به صدور فرم استرداد اضافه پرداختی مالیات اقدام نمود .
تبصره 2- در صورت مفقود شدن نسخه مربوطه به پرونده مالیاتی و موجود بودن نسخه مودی مالیاتی ، اداره کل امور مالیاتی با دریافت تعهد کتبی از کارشناسان ارشد مالیاتی و تائید رییس امور مالیاتی ذیربط (پیوست شماره 4) مبنی بر این که فیش فوق‌الذکر قبلاً به ذینفع پرداخت نگردیده ، می‌توان نسبت به صدور فرم استرداد اضافه پرداختی مالیات اقدام نمود .
تبصره 3- در صورت مفقود شدن هر دو نسخه (نسخ پرونده مالیاتی و مودی) ، پس از تائید بانک دریافتکننده وجه درحساب مربوط و تائید اداره امور مالیاتی مربوطه مبنی بر احراز مبلغ واریز شده و اخذ تعهدهای فوق‌الذکر (موضوع تبصره‌های 1 و 2 این بند) ، می‌توان نسبت به صدور فرم استرداداضافه پرداختی مالیاتی اقدام نمود .
تبصره 4- در مواردی که مالیات مکسوره (کسر 5درصد علی‌الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم) مودیان (پیمانکاران) مختلف توسط کارفرما طی یک فیش مالیاتی به همراه لیست پیمانکاران مذکور به حساب درآمدهای مالیاتی مربوطه واریز می‌گردد ، در این صورت به جای اصل فیش مالیاتی مورد نظر می‌توان با اخذ تائیدیه کارفرما مبنی بر مبلغ مالیات مکسوره و اعلام شماره و تاریخ فیش واریزی و تائید اداره کل امور مالیاتی وصولکننده مبنی بر دریافت مالیات مزبور با رعایت سایر موارد نسبت به استرداد اضافه دریافتی اقدام نمود .
تبصره 5 – استرداد اضافه پرداختی مالیات شرکتهای سرمایه گذار و سرمایه‌پذیر عملکرد سالهای 1374 لغایت 1379 پس از احراز واریز وجوه مکسوره و بر مبنای دستورالعمل فوق انجام می‌گیرد .
تبصره 6- نسخه دوم سند حسابداری استرداد به ضمیمه نسخه دوم برگ درخواست استرداد تکمیل شده و تصویر فیشهای مالیاتی مربوط به مودی و پرونده مالیاتی برای ضبط در پرونده مودی به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال می‌گردد .
image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین دستورالعمل نحوه استرداد موضوع ماده (۴۶) آئین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) ق.م.م