Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

مالیات علی الحساب واردات کالا

دستورالعمل
مالیات علی الحساب واردات کالا

به پیوست تصویر بخشنامه شماره 50636 مورخ 8 / 4 / 1387 وزارت متبوع عنوان رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص 2 % مالیات علی الحساب واردات کالا در اجرای مقررات ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم به انضمام تصویر صورتجلسه مورخ 23 / 4 / 1387 نمایندگان این سازمان وگمرک به همراه دستورالعمل اجرائی مربوط وفرم گواهی مورد نظر ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد به منظور اجرای صحیح مقررات تمهیدات لازم مطابق مفاد صورتجلسه ودستورالعمل یاد شده بکار گرفته شود.

علی اکبر عرب مازار

شماره: 50636
تاریخ: 08 / 04 / 1387
پیوست:

جناب آقای اردشیر محمدی
رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم
بنا به اختیار حاصل از ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحخیه های بعدی آن مقرر می دارد:

1_ از تاریخ ………………. کلیه وارد کنندگان کالا از جمله اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری وهمچنین اشخاص فاقد کارت بازرگانی، مشمول پرداخت معادل (2 %) مجموع ارزش گمرکی کالا وحقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی، بعنوان مالیات علی الحساب خواهند بود.

الف) مبلغ مالیات علی الحساب قابل پرداخت بر مبنای جمع ارزش گمرکی کالا وحقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی توسط گمرکات سراسر کشور تعیین می گردد.

ب) پس از تعیین مبلغ مالیات علی الحساب توسط گمرکات کشور، قبض پرداخت مالیات علی الحساب بنام شخص حقیقی یا حقوقی (وارد کنندگان کالا) با ذکر مشخصات از طریق گمرکات ذیربط تهیه وبرای پرداخت به وارد کننده کالا تسلیم می شود. (قبض مذکور در چهار نسخه تهیه، که نسخه اول مربوط به اداره امور مالیاتی، نسخه دوم مربوط به مؤدی مالیاتی، نسخه سوم مربوط به بانک دریافت کننده وجه ونسخه چهارم مربوط به گمرکات خواهد بود.) قبض های مورد اشاره به تعداد کافی از طرف سازمان امور مالیاتی در اختیار گمرکات سراسر کشور قرار می گیرد.

ج) اشخاص حقیقی وحقوقی وارد کننده کالا مکلفند مالیات متعلق را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد نزد بانک ملی شعبه گمرک ذیربط پرداخت ونسخه مخصوص گمرک را به ضمیمه اظهارنامه کالای وارداتی به گمرک مربوط ارائه نمایند.

د) گمرکات هر سه ماه یکبار (حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از پایان دوره سه ماهه) فهرست واردات انجام شده را بشرح جدول پیوست در تهران به رئیس امور مالیاتی شهر تهران ودر استانها به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.

2_ موارد زیر مشمول مالیات علی الحساب واردات کالا موضوع این دستورالعمل نخواهند بود:

الف- واردات وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداریها ودستگاه هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود. (فهرست این اشخاص توسط سازمان امور مالیاتی تهیه ودر اختیار گمرک قرار داده می شود)

ب- واردات ماشین آلات وتجهیزات خطوط تولید و مواداولیه برای تولید کالا، توسط واحدهای تولیدی وهمچنین سایر مؤدیان خوش حسابی که نسبت به انجام تکالیف قانون ی در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه وتراز نامه وحساب سود وزیان وارائه دفاتر واسناد ومدارک اقدام می نمایند. با ارائه گواهی از سازمان امور مالیاتی کشور.

ج- کسر مطالبات گمرک که پس از ترخیص کالا از وارد کننده طبق مقررات اخذ می گردد.

د- کالاهای همراه مسافر مطابق ضوابط ومقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران ومحموله های وارده از طریق گمرکات پستی.
ه- کلیه موارد موضوع ماده 37 قانون امور گمرکی.

حسین صمصامی
سرپرست وزارت امور اقتصادی ودارائی

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

محمود شکری
معاون عملیاتی

محمد تقی پاکدامن
مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی

صورتجلسه

در ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 23 / 4 / 1387 جلسه ای با حضور آقایان نادری، ابراهیمی، پور کیایی از گمرک وشکری، شایسته وپاکدامن از سازمان امور مالیاتی جهت بررسی راهکار اجرائی موضوع بخشنامه شماره 50636 مورخ 8 / 4 / 1387 وزارت متبوع در خصوص اخذ 3 % مالیات علی الحساب از واردات کالا، در محل دفتر معاونت امور گمرکی گمرگ ایران تشکیل گردید.
پس از بحث وبررسی در خصوص علل صدور بخشنامه مذکور مبنی بر اخذ 2 % (دو درصد) مالیات علی الحساب از واردات ونحوه تدوین آن، هرچند این بخشنامه با همکاری وهماهنگی نمایندگان معرفی شده از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران وسازمان امور مالیاتی تدوین گردیده است لیکن با توجه به برخی مسائل ومشکلات موجود از جمله امکان سوء استفاده وجعل بعلت عدم امکان کنترل های لازم از سوی گمرک به دلیل محدودیت های موجود مانند عدم دسترسی به حساب مربوطه وهمچنین مسئولیت انجام این امور توسط مأموران گمرک وسایر مسائل ومشکلات اجرائی، از طرف گمرک پیشنهاد گردید سازمان امور مالیاتی مسئولیت این امر را به عهده گیرد که به این ترتیب تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

تصمیمات

1_ سازمان امور مالیاتی کشور با هماهنگی گمرک در مبادی گمرکات کشور نماینده ای را به منظوراجرایی شدن دستورالعمل مذکور مستقر نماید.

2_ گمرک حتی المقدور امکانات لازم از قبیل مکان مناسب، دوخط تلفن (یکی برای ارتباطات ودیگری برای راه اندازی سیستم قبض بانکی) جهت استقرار مأموران مالیاتی و راه اندازی سیستم قبض بانک در گمرکات مورد نظر فراهم نماید. (با اعتبارات سازمان امور مالیاتی)

3_ گواهی اخذ مالیات علی الحساب با عدم شمول مالیات موردنظر از طرف نماینده سازمان یا اداره امور مالیاتی ذیربط حسب مورد صادر گردد.

4_ گمرک با اخذ گواهی از نمایندگان مستقر در گمرک یا اداره امور مالیاتی ذیربط (در مواردی که نماینده در گمرک مستقر نسیت) نسبت به ترخیص کالا در مورد جزء (ب) بند (4) بخشنامه مذکور اقدام نمایند.

5_ مواردی که کالا مشمول مالیات علی الحساب نمی باشد با بررسی موضوع از طرف گمرک نسبت به ترخیص کالا اقدام شود.

6_ مالیات علی الحساب توسط سازمان امور مالیاتی در مرحله اظهار کالا محاسبه و اخذ در صورت مابه التفاوت در ارزش ابرازی وتعیین شده توسط گمرک، گمرک مکلف است مراتب را مجدداً جهت اخذ مالیات مابه التفاوت به نماینده سازمان یا اداره امور مالیاتی اعلام تا نسبت به اخذ مالیات مابه التفاوت وصدور گواهی لازم اقدام گردد.

7_ دستورالعمل اجرایی بخشنامه مذکور متناسب با تصمیمات اتخاذ شده با هماهنگی طرفین تنظیم شود.

8_ فرم گواهی اخذ مالیات علی الحساب وعدم شمول مالیات، بازنگری وضمن تکمیل اطلاعات مورد نیاز، ایمنی لازم در جهت جلوگیری از جعل در نظر گرفته شود.

محل امضاء نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران

محل امضاء نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل نحوه صدور گواهی موضوع بخشنامه شماره 50636 مورخ 8 / 4 / 1387 در
ارتباط با 2 % علی الحساب واردات کالا

در اجرای بخشنامه شماره 50636 مورخ 8 / 4 / 1386 وزارت امور اقتصادی ودارائی مبنی بر اخذ دو درصد (2 %) مالیات علی الحساب واردات کالا، وصورتجلسه مورخ 23 / 4 / 1386 نمایندگان گمرک وسازمان امور مالیاتی در این خصوص، دستورالعمل اجرایی بخشنامه مذکور بشرح زیر جهت اجراء به ادارات کل امور مالیاتی وگمرکات کشور ابلاغ می گردد.

الف- تعاریف:
واحد تولیدی: در این دستورالعمل کلیه اشخاص (اعم از حقیقی وحقوقی) دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع ومعادن، واحد تولیدی تلقی می گردند.
مؤدیان خوش حساب: در این دستورالعمل کلیه مؤدیانیکه که نسبت به انجام تکالیف قانون در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه، تراز نامه وحساب سود وزیان آخرین دوره مالی وارائه دفاتر واسناد ومدارک آخرین دوره مالی رسیدگی شده وهمچنین پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیاتهای قطعی شده اقدام نموده باشند، مؤدی خوش حساب تلقی می گردند.

ب- نحوه صدور گواهی:

1_ ارائه درخواست صدور گواهی مبنی بر عدم الزام به پرداخت 2 % مالیات علی الحساب برای موارد غیر مشمول ویا پرداخت مالیات علی الحساب برای موارد مشمول مالیات به مأموران مالیاتی مستقر در گمرک یا ادارات امور مالیاتی ذیربط وارائه اسناد ومدارک مربوط به واردات مذکور از قبیل اسناد ثبت سفارش، برگه کوتاژ، قبض پرداخت مالیات یا استعلام گمرک ذیربط و….

2_ دریافت درخواست موضوع بند یک از طرف اداره امور مالیاتی مربوطه یا نماینده اداره امور مالیاتی مستقر در گمرکات ذیربط.

3_ بررسی سوابق مؤدی از نظر نوع فعالیت ونوع کالاهای وارداتی در مورد واحدهای تولیدی وهمچنین سوابق خوش حسابی مؤدی حسب مورد (حداکثر در سه روز) . در مواردی که اداره امور مالیاتی شخص وارد کننده در استان دیگری باشد مراتب کتبا از اداره مذکور استعلام وکسب نظر گردد در این صورت ادارات مربوطه مکلفند مراتب را ظرف دو روز به اداره استعلام کننده اعلام نمایند.

4_ صدور گواهی مربوطه مبنی بر عدم شمول پرداخت 2 % مالیات علی الحساب مذکور ویا ارائه گواهی لازم مبنی بر پرداخت 2 % علی الحساب مذکور با توجه به بررسی بعمل آمده ومقررات مربوط برای موارد موضوع جزء های الف، ج، د وه بند 2 بخشنامه فوق الاشاره در همان روز مراجعه، برای موارد جزء (ب) بند 2 حداکثر ظرف پنج روز پس از درخواست مؤدی یا استعلام گمرک ودر موارد مشمول مالیات در همان روز پرداخت مالیات.

5_ در اجرای جزء (ب) بند 2 بخشنامه مذکور ترخیص کالاهای مشمول این بند صرفاً با ارائه گواهی مأموران مالیاتی مستقر در گمرک یا ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد مبنی بر پرداخت مالیات متعلقه یا عدم شمول پرداخت مالیات انجام خواهد شد.

6_ مالیات علی الحساب در مرحله اظهار کالا محاسبه واخذ ودر صورت مابه التفاوت در ارزش ابرازی وتعیین شده توسط گمرک، گمرک مکلف است مراتب را مجدداً جهت اخذ مالیات مابه التفاوت به نماینده سازمان یا اداره امور مالیاتی اعلام تا نسبت به اخذ مالیات مابه التفاوت وصدورگواهی لازم اقدام گردد.

7_ مدت اعتبار گواهی های صادره برای هر مورد سه ماه از تاریخ صدور می باشد.

8_ ارسال یک نسخه از گواهی های صادره به دفتر اطلاعات مالیاتی به صورت فصلی وهمچنین ارسال یک نسخه از گواهی صادره یا پاسخ داده شده به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مؤدی بشرح فرم پیوست.

شماره:
تاریخ:
شماره پرونده:

گواهی پرداخت یا عدم شمول مالیات علی الحساب واردات کالا

                                                                              شماره سریال:

اداره کل امور مالیاتی                          اداه امور مالیاتی شماره                    گروه مالیاتی شماره                         واحد مالیاتی شماره
نشانی                                                   تلفن                                          شماره پستی
اداره گمرک ………..
           احتراماً در اجرای بخشنامه شماره 50636 مورخ 8/4/87 وزارت متبوع به استحضار می رساند:
ترخیص کالا یا کالاهای وارداتی موضوع ثبت سفارش شماره                                   مورخ                               با مشخصات زیر:
ردیف
نوع کالا
شماره کوتاژ یا اظهار
کد شناسایی وارد کننده
وزن کالا
تعداد کالا
ارزش
ارزش کالا
حقوق وعوارض گمرکی
جمع ارزش
توسط شخص حقوقی / حقیقی:
شخص حقوقی
تاریخ ثبت
شماره ثبت
محل ثبت
شماره کارت بازرگانی                       شماره اقتصادی
نشانی :                                                                  تلفن:
 شماره پستی:
شخص حقیقی
نام پدر
تاریخ تولد
شماره شناسنامه
شماره کارت بازرگانی                       شماره اقتصادی
شماره ملی                                                                             شماره پستی
نشانی:                                                                                تلفن:
مؤدی اداره کل امور مالیاتی                             به شماره پرونده                                            با توجه به:
o پرداخت 2% مالیات علی الحساب طی قبض پرداخت شماره                            مورخ                         به مبلغ (به حروف)                      ریال
o عدم شمول مالیات علی الحساب با توجه به جزء (ب) بند 2 بخشنامه فوق الاشاره.
بلا مانع می باشد.                                                                                                 نام ونام خانوادگی
                                                                                                                           سمت
                                                                                                                            مهر وامضاء
اعتبار این گواهی از تاریخ صدور به مدت سه ماه می باشد.
این گواهی به صورت غیر مخدوش وبدون خط خوردگی معتبر است.
این گواهی از جمله اسناد رسمی دولت محسوب می شود وهر گونه دخل وتصرف وسوء استفاده از آن مشمول مقررات راجع به قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
 
 

 

image_pdf

شماره:61150


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین مالیات علی الحساب واردات کالا