Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

مالیات علی الحساب واردات کالا

دستورالعمل
مالیات علی الحساب واردات کالا

احتراماً، پیرو دستورالعمل شماره 532 87 163 م صادره به شماره 61150 مورخ 25 / 6 / 1387 منضم به بخشنامه شماره 50636- 8 / 4 / 87 وزارت متبوع وصورتجلسه ودستورالعمل اجرائی مربوط در خصوص 2 % مالیات علی الحساب واردات کالا به منظور اجرای مطلوبتر آن مراتب را به شرح زیر مقرر می دارد:

1_ به منظور تکریم مؤدیان محترم وتسریع در امور مراجعان ترتیبی اتخاذ گردد تا اطلاع رسانی لازم با درج آگهی در جراید استانی وهمچنین نصب اطلاعیه در محل گمرکات مربوط ومکاتبه با مؤدیان ذیربط به نحوه مقتضی انجام گیرد.

2_ در اجرای بند یک صورتجلسه ارسالی منضم به دستورالعمل مذکور ترتیبی اتخاذ گردد تا با هماهنگی گمرکات ذیربط با در نظر گرفتن حجم مبادلات وفاصله گمرک با ادارات امور مالیاتی نسبت به استقرار مأموران مالیاتی درمبادی گمرک در صورت لزوم اقدام ومشخصات همکاران مذکور طی لیستی با ذکر نام ونام خانوادگی، شماره پرسنلی، سمت ومحل گمرک به دفتر امور تشخیص مالیاتی اعلام گردد.

3_ با عنایت به بند 6 صورتجلسه یاد شده علیرغم مفاد بخشنامه وزارت متبوع، با هماهنگی گمرک مقرر گردید مالیات متعلق توسط ادارات امور مالیاتی دریافت وگواهی لازم جهت جزء ب بند 2 بخشنامه مذکور صادر گردد. بنا براین مقتضی است ادارات امور مالیاتی با رعایت مفاد بخشنامه ودستورالعمل مذکور پس از تعیین مالیات متعلق (در موارد مشمول) ضمن صدور قبض پرداخت مالیات (در فرمهای موجود) پس از پرداخت مالیات مزبور توسط مؤدی مطابق دستورالعمل اجرائی نسبت به صدور گواهی لازم اقدام نمایند.

4_ به منظور اعمال نظارت لازم ترتیبی اتخاذ گردد تا گواهی های صادره حتی الامکان در پایان هر روز از طریق تماس تلفنی و… با گمرکات مربوط کنترل گردد.

5_ برای صدور گواهی از شماره سریال استفاده تا امکان کنترل آن به آسانی میسر گردد.

6_ با توجه به دستورالعمل فوق الاشاره، مفاد جزء ب بند (5) دستورالعمل شماره 92286 مورخ 19 / 10 / 1386 صرفاً در خصوص وکالت لغو گردیده است. لیکن سایر مفاد دستورالعمل یاد شده در خصوص صلح به قوت خود باقی است. در این صورت ادارات امور مالیاتی علاوه بر رعایت مفاد دستورالمل مذکور مکلف به رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره خواهند بود.

7_ با عنایت به نامه شماره 34 / 99 مورخ 31 / 6 / 87 وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی عنوان رئیس کل محترم گمرک، کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده مشمول 2 % علی الحساب موضوع بخشنامه مورد نظر نخواهند بود.

8_ ترتیبی اتخاذ گردد تا زمان استقرار مأموران مالیاتی در محل گمرکات، ادارات ذیربط در اسرع وقت نسبت به صدور گواهی لازم برابر دستورالعمل اجرایی مربوط اقدام نمایند.

9_ فهرست موضوع جزء الف بند 2 بخشنامه طی نامه شماره 62238 / 1684 / 232 مورخ 27 / 6 / 87 (پیوست) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام گردیده است بنا براین واردکنندگان موضوع جزء های الف، ج، د وه بخشنامه وهمچنین مشمولین مالیات بر ارزش افزوده نیازی به دریافت گواهی از ادارات امور مالیاتی نداشته وگمرک راساً اقدام لازم بعمل خواهد آورد.

10_ تعریف واحد تولیدی بشرح قسمت اول بند الف دستورالعمل نحوه صدور گواهی (موضوع پیوست دستورالعمل صدرالاشاره) بشرح زیر اصلاح می گردد:
واحد تولیدی: در این دستورالعمل کلیه اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی دارای مجوز تأسیس یا پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط، واحد تولیدی تلقی می گردند.
در ضمن در ارتباط با اجرای مطلوب دستورالعمل، هماهنگی های لازم از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران با ادارات کل گمرک سراسر کشور بعمل آمده است که به پیوست نامه شماره 183094 / 91560 / 113 / 144 / 73 / 268 مورخ 14 / 7 / 1387 دفتر واردات گمرک جهت اطلاع ارسال می گردد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

شماره: 183094 / 91560 / 113 / 144 / 73 / 268
تاریخ: 14 / 07 / 1387
پیوست:

به: گمرک ……………………
از: دفتر واردات

با سلام
پیوست دو برگ تصویر بخشنامه شماره 50636 مورخ 8 / 4 / 87 سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی ودارائی ودستورالعمل نحوه گواهی موضوع بخشنامه در ارتباط با دو درصد مالیات علی الحساب وصورت جلسه تصمیمات اخذ شده ارسال اشعار میدارد در زمان ترخیص از کلیه وارد کنندگان کالا از جمله اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری وهمچنین اشخاص فاقد کارت بازرگانی دو درصد مالیات علی الحساب از مجموع ارزش گمرکی کالا (سیف) وحقوق ورودی حسب دستورالعمل اجرائی در صورت جلسه صادره اخذ نمایند.
ضمناً بر اساس نامه شماره 99134 مورخ 3 / 6 / 87 وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی (تصویر پیوست) اشخاص که در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات وعوارض موضوعه می باشند مشمول پرداخت دو درصد مالیات علی الحساب نخواهد بود. ودر اجرای جزء الف بند 2 بخشنامه شماره 50636 مورخ 8 / 4 / 87 وزارت امور اقتصادی ودارائی (تصویر پیوست) نامه شماره 62238 مورخ 3 / 6 / 87 سازمان امور مالیاتی بانضمام فهرست وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداریها وبنگاه هایی که بودجه آنها توسط دولت تأمین می شود جهت اطلاع واقدام لازم با رعایت کامل مقررات به پیوست ارسال می گردد. خواهشمند است مطابق دستورالعمل شماره 33375 / 833 / 4 / 51 مورخ مراتب را به گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده ودر صورت هر گونه مشکل وابهام با شماره تلفن های 30 الی 88501425- داخلی 250 و 247 دفتر واردات گمرک ایران تماس حاصل نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده ناظرین ومدیران کل ومدیریت محترم گمرکات اجرای می باشد.

ناصر ابراهیمی
مدیر کل دفتر واردات

صورتجلسه

در ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 23 / 4 / 1387 جلسه ای با حضور آقایان نادری، ابراهیمی، پور کیایی از گمرک وشکری، شایسته وپاکدامن از سازمان امور مالیاتی جهت بررسی راهکار اجرائی موضوع بخشنامه شماره 50636 مورخ 8 / 4 / 1387 وزارت متبوع در خصوص اخذ 3 % مالیات علی الحساب از واردات کالا، در محل دفتر معاونت امور گمرکی گمرگ ایران تشکیل گردید.
پس از بحث وبررسی در خصوص علل صدور بخشنامه مذکور مبنی بر اخذ 2 % (دو درصد) مالیات علی الحساب از واردات ونحوه تدوین آن، هرچند این بخشنامه با همکاری وهماهنگی نمایندگان معرفی شده از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران وسازمان امور مالیاتی تدوین گردیده است لیکن با توجه به برخی مسائل ومشکلات موجود از جمله امکان سوء استفاده وجعل بعلت عدم امکان کنترل های لازم از سوی گمرک به دلیل محدودیت های موجود مانند عدم دسترسی به حساب مربوطه وهمچنین مسئولیت انجام این امور توسط مأموران گمرک وسایر مسائل ومشکلات اجرائی، از طرف گمرک پیشنهاد گردید سازمان امور مالیاتی مسئولیت این امر را به عهده گیرد که به این ترتیب تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

تصمیمات

1_ سازمان امور مالیاتی کشور با هماهنگی گمرک در مبادی گمرکات کشور نماینده ای را به منظوراجرایی شدن دستورالعمل مذکور مستقر نماید.

2_ گمرک حتی المقدور امکانات لازم از قبیل مکان مناسب، دوخط تلفن (یکی برای ارتباطات ودیگری برای راه اندازی سیستم قبض بانکی) جهت استقرار مأموران مالیاتی وراه اندازی سیستم قبض بانک در گمرکات مورد نظر فراهم نماید. (با اعتبارات سازمان امور مالیاتی)

3_ گواهی اخذ مالیات علی الحساب با عدم شمول مالیات موردنظر از طرف نماینده سازمان یا اداره امور مالیاتی ذیربط حسب مورد صادر گردد.

4_ گمرک با اخذ گواهی از نمایندگان مستقر در گمرک یا اداره امور مالیاتی ذیربط (در مواردی که نماینده در گمرک مستقر نسیت) نسبت به ترخیص کالا در مورد جزء (ب) بند (4) بخشنامه مذکور اقدام نمایند.

5_ مواردی که کالا مشمول مالیات علی الحساب نمی باشد با بررسی موضوع از طرف گمرک نسبت به ترخیص کالا اقدام شود.

6_ مالیات علی الحساب توسط سازمان امور مالیاتی در مرحله اظهار کالا محاسبه و اخذ در صورت مابه التفاوت در ارزش ابرازی وتعیین شده توسط گمرک، گمرک مکلف است مراتب را مجدداً جهت اخذ مالیات مابه التفاوت به نماینده سازمان یا اداره امور مالیاتی اعلام تا نسبت به اخذ مالیات مابه التفاوت وصدور گواهی لازم اقدام گردد.

7_ دستورالعمل اجرایی بخشنامه مذکور متناسب با تصمیمات اتخاذ شده با هماهنگی طرفین تنظیم شود.

8_ فرم گواهی اخذ مالیات علی الحساب وعدم شمول مالیات، بازنگری وضمن تکمیل اطلاعات مورد نیاز، ایمنی لازم در جهت جلوگیری از جعل در نظر گرفته شود.

محل امضاء نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران

محل امضاء نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:
تاریخ:
شماره پرونده:

گواهی پرداخت یا عدم شمول مالیات علی الحساب واردات کالا

                                                                              شماره سریال:

اداره کل امور مالیاتی                          اداه امور مالیاتی شماره                    گروه مالیاتی شماره                         واحد مالیاتی شماره
نشانی                                                   تلفن                                          شماره پستی
اداره گمرک ………..
           احتراماً در اجرای بخشنامه شماره 50636 مورخ 8/4/87 وزارت متبوع به استحضار می رساند:
ترخیص کالا یا کالاهای وارداتی موضوع ثبت سفارش شماره                                   مورخ                               با مشخصات زیر:
ردیف
نوع کالا
شماره کوتاژ یا اظهار
کد شناسایی وارد کننده
وزن کالا
تعداد کالا
ارزش
ارزش کالا
حقوق وعوارض گمرکی
جمع ارزش
توسط شخص حقوقی / حقیقی:
شخص حقوقی
تاریخ ثبت
شماره ثبت
محل ثبت
شماره کارت بازرگانی                       شماره اقتصادی
نشانی :                                                                  تلفن:
 شماره پستی:
شخص حقیقی
نام پدر
تاریخ تولد
شماره شناسنامه
شماره کارت بازرگانی                       شماره اقتصادی
شماره ملی                                                                             شماره پستی
نشانی:                                                                                تلفن:
مؤدی اداره کل امور مالیاتی                             به شماره پرونده                                            با توجه به:
o پرداخت 2% مالیات علی الحساب طی قبض پرداخت شماره                            مورخ                         به مبلغ (به حروف)                      ریال
o عدم شمول مالیات علی الحساب با توجه به جزء (ب) بند 2 بخشنامه فوق الاشاره.
بلا مانع می باشد.                                                                                                 نام ونام خانوادگی
                                                                                                                              سمت
                                                                                                                      مهر وامضاء
اعتبار این گواهی از تاریخ صدور به مدت سه ماه می باشد.
این گواهی به صورت غیر مخدوش وبدون خط خوردگی معتبر است.
این گواهی از جمله اسناد رسمی دولت محسوب می شود وهر گونه دخل وتصرف وسوء استفاده از آن مشمول مقررات راجع به قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

 

شماره: 61150
تاریخ: 25 / 06 / 1387
پیوست:دارد

دستورالعمل

مالیات علی الحساب واردات کالا

به پیوست تصویر بخشنامه شماره 50636 مورخ 8 / 4 / 1387 وزارت متبوع عنوان رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص 2 % مالیات علی الحساب واردات کالا در اجرای مقررات ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم به انضمام تصویر صورتجلسه مورخ 23 / 4 / 1387 نمایندگان این سازمان وگمرک به همراه دستورالعمل اجرائی مربوط وفرم گواهی مورد نظر ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد به منظور اجرای صحیح مقررات تمهیدات لازم مطابق مفاد صورتجلسه ودستورالعمل یاد شده بکار گرفته شود.

علی اکبر عرب مازار

شماره: 50636
تاریخ: 08 / 04 / 1387
پیوست:

جناب آقای اردشیر محمدی
رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم
بنا به اختیار حاصل از ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحخیه های بعدی آن مقرر می دارد:

1_ از تاریخ ………………. کلیه وارد کنندگان کالا از جمله اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری وهمچنین اشخاص فاقد کارت بازرگانی، مشمول پرداخت معادل (2 %) مجموع ارزش گمرکی کالا وحقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی، بعنوان مالیات علی الحساب خواهند بود.

الف) مبلغ مالیات علی الحساب قابل پرداخت بر مبنای جمع ارزش گمرکی کالا وحقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی توسط گمرکات سراسر کشور تعیین می گردد.

ب) پس از تعیین مبلغ مالیات علی الحساب توسط گمرکات کشور، قبض پرداخت مالیات علی الحساب بنام شخص حقیقی یا حقوقی (وارد کنندگان کالا) با ذکر مشخصات از طریق گمرکات ذیربط تهیه وبرای پرداخت به وارد کننده کالا تسلیم می شود. (قبض مذکور در چهار نسخه تهیه، که نسخه اول مربوط به اداره امور مالیاتی، نسخه دوم مربوط به مؤدی مالیاتی، نسخه سوم مربوط به بانک دریافت کننده وجه ونسخه چهارم مربوط به گمرکات خواهد بود.) قبض های مورد اشاره به تعداد کافی از طرف سازمان امور مالیاتی در اختیار گمرکات سراسر کشور قرار می گیرد.

ج) اشخاص حقیقی وحقوقی وارد کننده کالا مکلفند مالیات متعلق را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد نزد بانک ملی شعبه گمرک ذیربط پرداخت ونسخه مخصوص گمرک را به ضمیمه اظهارنامه کالای وارداتی به گمرک مربوط ارائه نمایند.

د) گمرکات هر سه ماه یکبار (حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از پایان دوره سه ماهه) فهرست واردات انجام شده را بشرح جدول پیوست در تهران به رئیس امور مالیاتی شهر تهران ودر استانها به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.

2_ موارد زیر مشمول مالیات علی الحساب واردات کالا موضوع این دستورالعمل نخواهند بود:

الف- واردات وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداریها ودستگاه هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود. (فهرست این اشخاص توسط سازمان امور مالیاتی تهیه ودر اختیار گمرک قرار داده می شود)

ب- واردات ماشین آلات وتجهیزات خطوط تولید و مواداولیه برای تولید کالا، توسط واحدهای تولیدی وهمچنین سایر مؤدیان خوش حسابی که نسبت به انجام تکالیف قانون ی در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه وتراز نامه وحساب سود وزیان وارائه دفاتر واسناد ومدارک اقدام می نمایند. با ارائه گواهی از سازمان امور مالیاتی کشور.

ج- کسر مطالبات گمرک که پس از ترخیص کالا از وارد کننده طبق مقررات اخذ می گردد.

د- کالاهای همراه مسافر مطابق ضوابط ومقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران ومحموله های وارده از طریق گمرکات پستی.
ه- کلیه موارد موضوع ماده 37 قانون امور گمرکی.

حسین صمصامی
سرپرست وزارت امور اقتصادی ودارائی

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

محمود شکری
معاون عملیاتی

محمد تقی پاکدامن
مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی

دستورالعمل نحوه صدور گواهی موضوع بخشنامه شماره 50636 مورخ 8 / 4 / 1387 در
ارتباط با 2 % علی الحساب واردات کالا

در اجرای بخشنامه شماره 50636 مورخ 8 / 4 / 1386 وزارت امور اقتصادی ودارائی مبنی بر اخذ دو درصد (2 %) مالیات علی الحساب واردات کالا، وصورتجلسه مورخ 23 / 4 / 1386 نمایندگان گمرک وسازمان امور مالیاتی در این خصوص، دستورالعمل اجرایی بخشنامه مذکور بشرح زیر جهت اجراء به ادارات کل امور مالیاتی وگمرکات کشور ابلاغ می گردد.

الف- تعاریف:
واحد تولیدی: در این دستورالعمل کلیه اشخاص (اعم از حقیقی وحقوقی) دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع ومعادن، واحد تولیدی تلقی می گردند.
مؤدیان خوش حساب: در این دستورالعمل کلیه مؤدیانیکه که نسبت به انجام تکالیف قانون در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه، تراز نامه وحساب سود وزیان آخرین دوره مالی وارائه دفاتر واسناد ومدارک آخرین دوره مالی رسیدگی شده وهمچنین پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیاتهای قطعی شده اقدام نموده باشند، مؤدی خوش حساب تلقی می گردند.

ب- نحوه صدور گواهی:

1_ ارائه درخواست صدور گواهی مبنی بر عدم الزام به پرداخت 2 % مالیات علی الحساب برای موارد غیر مشمول ویا پرداخت مالیات علی الحساب برای موارد مشمول مالیات به مأموران مالیاتی مستقر در گمرک یا ادارات امور مالیاتی ذیربط وارائه اسناد ومدارک مربوط به واردات مذکور از قبیل اسناد ثبت سفارش، برگه کوتاژ، قبض پرداخت مالیات یا استعلام گمرک ذیربط و….

2_ دریافت درخواست موضوع بند یک از طرف اداره امور مالیاتی مربوطه یا نماینده اداره امور مالیاتی مستقر در گمرکات ذیربط.

3_ بررسی سوابق مؤدی از نظر نوع فعالیت ونوع کالاهای وارداتی در مورد واحدهای تولیدی وهمچنین سوابق خوش حسابی مؤدی حسب مورد (حداکثر در سه روز) . در مواردی که اداره امور مالیاتی شخص وارد کننده در استان دیگری باشد مراتب کتبا از اداره مذکور استعلام وکسب نظر گردد در این صورت ادارات مربوطه مکلفند مراتب را ظرف دو روز به اداره استعلام کننده اعلام نمایند.

4_ صدور گواهی مربوطه مبنی بر عدم شمول پرداخت 2 % مالیات علی الحساب مذکور ویا ارائه گواهی لازم مبنی بر پرداخت 2 % علی الحساب مذکور با توجه به بررسی بعمل آمده ومقررات مربوط برای موارد موضوع جزء های الف، ج، د وه بند 2 بخشنامه فوق الاشاره در همان روز مراجعه، برای موارد جزء (ب) بند 2 حداکثر ظرف پنج روز پس از درخواست مؤدی یا استعلام گمرک ودر موارد مشمول مالیات در همان روز پرداخت مالیات.

5_ در اجرای جزء (ب) بند 2 بخشنامه مذکور ترخیص کالاهای مشمول این بند صرفاً با ارائه گواهی مأموران مالیاتی مستقر در گمرک یا ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد مبنی بر پرداخت مالیات متعلقه یا عدم شمول پرداخت مالیات انجام خواهد شد.

6_ مالیات علی الحساب در مرحله اظهار کالا محاسبه واخذ ودر صورت مابه التفاوت در ارزش ابرازی وتعیین شده توسط گمرک، گمرک مکلف است مراتب را مجدداً جهت اخذ مالیات مابه التفاوت به نماینده سازمان یا اداره امور مالیاتی اعلام تا نسبت به اخذ مالیات مابه التفاوت وصدورگواهی لازم اقدام گردد.

7_ مدت اعتبار گواهی های صادره برای هر مورد سه ماه از تاریخ صدور می باشد.

8_ ارسال یک نسخه از گواهی های صادره به دفتر اطلاعات مالیاتی به صورت فصلی وهمچنین ارسال یک نسخه از گواهی صادره یا پاسخ داده شده به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مؤدی بشرح فرم پیوست.

شماره: 62238 / 1684 / 232
تاریخ: 27 / 06 / 1387
پیوست:

جناب آقای محمدی
رئیس کل محترم گمرک

با احترام، در اجرای جزء الف بند 2 بخشنامه شماره 50636 مورخ 8 / 4 / 87 وزارت متبوع، به پیوست فهرست وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداریها ودستگاه هائی که بودجه آنها توسط دولت تأمین می شود جهت اقدام مقتضی ارسال می گردد.

علی اکبر عرب مازار

محمود شکری
معاون عملیاتی

محمد تقی پاکدامن
مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی

شماره: 99134
تاریخ: 22 / 06 / 1387
پیوست:

جناب آقای محمدی
رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

پیرو بخشنامه شماره 50636 مورخ 8 / 4 / 1387 در خصوص اخذ دو درصد (2 %) مالیات علی الحساب واردات کالا، با توجه به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مهر ماه سال جاری، بدینوسیله مقرر می دارد اشخاصی که در اجرای قانون مذکور مشمول مالیات وعوارض موضوعه می باشند، مشمول پرداخت دو درصد (2 %) مالیات علی الحساب مذکور نخواهند بود.

سید شمس الدین حسینی

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

محمود شکری
معاون عملیاتی

فهرست وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداریها ودستگاه هائی که بودجه آنها بوسیله دولت تأمین می شود

 

ردیف
شماره طبقه بندی
نام دستگاه
1
101000
نهاد ریاست جمهوری
2
101015
دبیرخانه مجلس خبرگان
3
101016
سازمان ملی جوانان
4
101026
مجمع تشخیص مصلحت نظام
5
101050
شورای نظارت بر صدا وسیما
6
101100
سازمان اسنادوکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
7
101500
مجلس شورای اسلامی
8
101510
دیوان محاسبات کشور
9
101600
شورای نگهبان
10
102100
وزارت اطلاعات
11
102500
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
12
103000
مرکز آمار ایران
13
103500
سازمان نقشه برداری کشور
14
104001
وزارت رفاه وتأمین اجتماعی
15
152000
وزارت رفاه وتأمین اجتماعی
16
105000
وزارت کشور
17
105025
وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح پاکسازی میادین مین با هماهنگی وزارت کشور
18
105059
استانداری کرمان
19
105061
استانداری اصفهان
20
105076
استانداری قم
21
105500
سازمان ثبت احوال کشور
22
106000
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
23
107000
وزارت امور خارجه
24
107004
سهمیه حق عضویت وکمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد وسایر سازمانهای بین المللی وتعهدات
25
108000
وزارت دادگستری
26
108002
سازمان بازرسی کل کشور
27
108005
سازمان پزشکی قانونی کشور
28
108009
سازمان قضایی نیروهای مسلح
29
108017
دادستانی ویژه روحانیت
30
108100
دادگستری جمهوری اسلامی ایران
31
108108
دیوان عدالت اداری
32
108200
سازمان زندانها واقدامات تأمینی وتربیتی کشور
33
108500
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
34
109500
سازمان اوقاف وامور خیریه
35
109600
سازمان حج وزیارت
36
110000
وزارت امور اقتصادی ودارائی
37
110004
سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی ایران
38
110100
سازمان امور مالیاتی کشور
39
110500
گمرک ایران
40
111100
وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح
41
111101
سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
42
111200
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
43
111210
سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
44
111215
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
45
111220
سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش جمهورری اسلامی ایران
46
111300
ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
47
111310
سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
48
111320
نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
49
111400
ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
50
111420
دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا واداره عقیدتی سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح
51
111450
بنیاد حفظ آثار وارزشهای دفاع مقدس
52
112500
وزارت کار وامور اجتماعی
53
112501
سازمان آموزش فنی وحرفه ای
54
113000
سازمان هوا شناسی کشور
55
113500
وزارت علوم، تحقیقات وفن آوری
56
113591
وزارت علوم، تحقیقات وفن آوری تحقق قطب های کشور
57
113595
مجتمع علمی، فرهنگی وتاریخ ربع رشیدی
58
113610
شورای فرهنگی، اجتماعی زنان
59
113624
جهاد دانشگاهی، کمک به خبر گزاری دانشجویان ایران
60
113630
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
61
113700
سازمان میراث فرهنگی وگردشگری
62
114000
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
63
114007
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه
64
114012
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
65
114020
مرکز خدمات حوزه های علمیه
66
114021
حوزه های علمیه خواهران (کمک )1
67
114028
سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی
68
114030
مؤسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره
69
114033
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
70
114043
سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت
71
114084
مرکز خدمات حوزه علمیه قم
72
114085
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
73
114100
کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی
74
114200
مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی (ره)
75
114300
سازمان تبلیغات اسلامی
76
114301
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
77
114400
مرکز جهانی علوم اسلامی
78
114900
دانشگاه مذاهب اسلامی
79
123800
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، بهداشت ودرمان
80
127000
مؤسسه کار وتأمین اجتماعی
81
127500
وزارت آموزش وپرورش
82
127541
وزارت آموزش وپرورش
83
127502
دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرورش
84
127504
سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی
85
127517
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
86
127600
سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور
87
127800
سازمان آموزش وپرورش استثنائی
88
128000
نهضت سواد آموزی
89
128500
سازمان تربیت بدنی ایران
90
128502
کمیته ملی المپیک ایران
91
129000
وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
92
129084
وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، اورژانس استان تهران
93
129022
کمیته امداد امام خمینی ره (کمک )1
94
129050
هیأت امنا صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران- کمک
95
129100
بنیاد امور بیماریهای خاص “هموفیلی،تالاسمی، دیالیزی، سرطانی وام اس” (کمک) 1
96
129500
سازمان انتقال خون ایران
97
131000
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
98
131500
سازمان بهزیستی کشور
99
131600
بنیاد شهید وامور ایثارگران
100
133500
وزارت مسکن وشهرسازی
101
133502
مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن (کمک) 1
102
133600
شهرداری تهران
103
133700
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
104
135500
سازمان دامپزشکی کشور
105
139000
سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشور
106
140000
سازمان حفاظت محیط زیست
107
143000
وزارت نفت
108
143500
وزارت نیرو
109
143521
مرکز مدیریت منطقه ای آب شهری
110
144000
سازمان انرژی اتمی
111
144800
وزارت صنایع ومعادن
112
144900
سازمان صنایع دستی
113
146000
مؤسسه استاندار وتحقیقات صنعتی ایران
114
146500
سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور
115
147000
وزارت بازرگانی
116
147100
سازمان توسعه تجارت ایران
117
148000
وزارت راه وترابری
118
148500
سازمان هواپیمایی کشور
119
149000
وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات
120
149001
دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی
121
149008
دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات
122
149100
سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی
123
149101
دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
124
149200
سازمان فضایی ایران
125
149502
وزارت جهاد کشاورزی حمایت از مستضعفان سایر کشور ها
126
149600
سازمان امور عشایری
127
150000
وزارت تعاون
128
151000
وزارت جهاد کشاورزی
129
151200
سازمان شیلات ایران
130
200100
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
131
200507
صندوق بیمه محصولات کشاورزی حق بیمه سهم دولت
132
231500
سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران، مادر تخصصی
133
234500
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مادر تخصصی
134
266500
سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان
135
280961
صندوق ضمانت صادرات ایران، افزایش سرمایه
136
282400
سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای
137
282500
سازمان خبرگذاری جمهوری اسلامی ایران
138
283500
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

شماره: 62241
تاریخ: 27 / 06 / 1387
پیوست:

جناب آقای دکتر حسینی
وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی

با احترام، نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره 50636 مورخ 8 / 4 / 1387 سرپرست محترم وزارتخانه متبوع، به منظور شناسائی مؤدیان وجلوگیری از فرار مالیاتی، در اجرای مقررات ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم واردات کالا به استثنای مواردی که در بند 2 بخشنامه مذکور تصریح گردیده است مشمول 2 % مالیات علی الحساب می باشد. از طرفی با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاها وخدمات وارداتی به استثنای معافیت موضوع ماده 12 قانون مذکور نیز مشمول پرداخت پرداخت مالیات وعوارض قانون مذکورباشند. لذا با توجه به هدف اجرای بخشنامه مذکور ودر جهت تکریم مؤدیان محترم وجلوگیری از کاهش نقدینگی اشخاص پیشنهاد می گردد تا مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده از شمول 2 % مالیات علی الحساب مذکور خارج گردند.
خواهشمند است در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمایند.

علی اکبر عرب مازار

image_pdf

شماره:70275/1815/232


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین مالیات علی الحساب واردات کالا