Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص گزارش‌های حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده (۲۷۲) ق.م.م ۱۳۸۹

پیرو بخشنامه شماره 24067 مورخ 1387/3/20 و دستورالعمل صادره به شماره 200/72824 مورخ 1388/11/13 با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص گزارش‌های حسابرسی مالیاتی در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه رسیدگی به گزارش‌های مذکور بدینوسیله مقرر می‌دارد .
1- در صورتیکه بازرس منتخب مجمع عمومی وظیفه حسابرسی صورتهای مالی و تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی را به عهده داشته باشد با رعایت مقررات مربوطه عمومی ذکر عنوان حسابرسی در صورت جلسه مجمع عمومی خللی از این جهت به گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده 272 وارد نخواهد کرد .
2- با توجه به ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی که یکی از اهداف آن حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مورد نظر در جهت حفظ منافع عمومی ، و صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع می‌باشد ، انتخاب یا تغییر حسابرس یا بازرس که علاوه بر وظایف بازرسی ، حسابرسی صورتهای مالی و مالیاتی اشخاص را انجام می‌دهد در مجمع عمومی عادی یا به طور فوق العاده حداکثر تا پایان سال مالی مربوط ، مانع از پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی که با رعایت سایر مقررات مربوط تنظیم و در مهلت مقرر به اداره امور مالیاتی تسلیم می‌گردد نخواهد بود .
3- در خصوص شرکتهایی که اولین سال تاسیس آنها می‌باشد به موجب مقررات ماده 145 قانون تجارت انتخاب حسابرس و بازرس در شرکتهای سهامی عام از طریق مجمع عمومی موسس و در شرکتهای سهامی خاص طبق ماده 20 قانون تجارت انجام می‌پذیرد . بدیهی است انتخاب حسابرس و بازرس طی سال مالی با رعایت بند 2 فوق از این حیث خللی در پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی سایر مقررات تنظیم و ارائه شده است وارد نخواهد کرد .
4- با توجه به مقررات ماده 106 قانون تجارت نظر به عدم تعیین مهلت زمانی برای ثبت تصمیمات مجمع عمومی در اداره ثبت شرکتها ، چنانچه تا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی مربوط نسبت به ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده که متضمن انتخاب حسابرس یا بازرس است اقدام شده باشد از این حیث خللی به گزارش حسابرسی مالیاتی وارد نخواهد آمد .
سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص گزارش‌های حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده (۲۷۲) ق.م.م ۱۳۸۹