Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعمل مطالبه و قطعیت و بخشودگی جرائم و تقسیط مالیات

اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل تشخیص،مطالبه،قطعیت و وصول مالیاتهای مستقیم در حداقل زمان ممکن از اولویتهای مهم در سال 1375 است،برای تحقق هدف فوق،موارد زیر را موکداً یادآور می شود:

1- شیوه “خود اظهاری “بجهت مشارکت مودیان در امر تشخیص وپرداخت مالیات دارای حداکثر کارائی با حداقل هزینه بوده و بهترین شیوه وصول مالیات است . از هم اکنون تدابیر لازم جهت تشویق بیشتر مودیان به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت بموقع مالیات سود ابرازی حسب مورد تا آخر اردیبهشت ماه و یا آخر تیرماه 1375 را فراهم آورید.

2-بمنظور مشارکت در امر تشخیص و رعایت عدالت مالیاتی در صورت همکاری صنوف و اتحادیه ها،در مورد مشمولین تبصره 6 ماده 100 هماهنگی لازم جهت فراهم آمدن امکان تعیین مالیات عملکرد سال 1374 با نظر اتحادیه ذیربط بعمل آید . بدیهی است باتوجه به نرخ تورم در سال 1374 که نتیجه آن افزایش وجوه دریافتی بابت فروش حتی در صورتی ثابت بودن حجم آن می باشد و رعایت عدالت مالیاتی از طریق طبقه بندی اعضاء صنوف از نظر میزان درآمد،بنحوی اقدام شود که استیفاء حقوق دولت (وصول مالیات بر مبنای درآمد واقعی) ملحوظ قرار گیرد.

3-با تنظیم برنامه زمان بندی رسیدگی به پرونده های مالیاتی،وقفه های زمانی مراحل رسیدگی تشخیص مطالبه قطعیت ووصول مالیات حذف شده و در نتیجه زمان لازم برای به قطعیت رسیدن و وصول مالیات به حداقل ممکن کاهش یابد.

4-جهت تسهیل در امر وصول مالیات،پرونده های مهم (از نظر میزان مالیات) در اولویت قرار گرفته و آقایان مدیران با اخذ فهرست اینگونه پرونده ها،از نظر تسریع در وصول بدهی قطعی آنها نظارت مستقیم اعمال نمایند.

5-در زمان تعدیل احتمالی مالیات مورد مطالبه در مرحله توافق با ممیز کل یارسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی سعی شود تعدیل مالیات،همراه با پرداخت تمام یا قسمتی از بدهیهای مالیاتی سنوات قبل و همچنین مالیات مورد تعدیل بوده و میزان وصول مالیاتها درمرحله توافق یارای هیات حل اختلاف مالیاتی در تخصیص پاداش آقایان ممیزان کل و نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مورد توجه لازم قرار گیرد.

6-جرایم مالیاتی: پرداخت جرایم مالیاتی نه تنها وسیله ای جهت تشویق مودیان،به پرداخت بموقع مالیاتهای سنوات آتی،بلکه بعنوان جبران کاهش قدرت خرید وجوه پرداختی در مدت تاخیر (نسبت به مهلت پرداخت مقرر قانون ی)،باید مورد توجه باشد . از آنجا که بخشودگی جرایم مالیاتی با عنایت به کاهش ارزش وجوه پرداختی بجهت تورم،بعنوان تشویق مودیان بد حساب تلقی می شود ودر نتیجه اینگونه مودیان عملا”  مالیات کمتری می پردازند، عدالت مالیاتی ایجاب میکند که پیشنهاد بخشودگی جرایم نیز براساس رسیدگیهای لازم و شرائط مودیان باشد،لذا از پیشنهاد یکنواخت (بدون بررسی وضعیت مودی) خودداری شود. درارائه پیشنهاد بخشودگی جرایم مالیاتی،سابقه نحوه پرداخت مالیات سنوات قبل و مدت تاخیر پرداخت نسبت به مهلت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم نیز باید بشرح زیر مد نظر قرار گیرد:

الف- جرایم مالیاتهای تکلیفی اشخاص حقیقی و حقوقی کلا” به حیطه وصول درآید.

ب- در صورتیکه بدهی مالیاتی دو سال متوالی قبلی در مرحله اجراء به حیطه وصول درآمده یا برای وصول به اجراء محول شده،کل جرایم وصول گردد.

7-در موارد استثنائی که با بررسی و تشخیص آقایان مدیران کل بجهت اوضاع احوال خاص (مانند آتش سوزی محل فعالیت مودی و نظایر آن) ترتیب دیگری بجزء موارد مذکور دراین بخشنامه ضروری باشد،می باید گزارش توجیهی مستدل و مستند همراه با فرم بخشودگی ارسال شود.

ج- در سایر موارد:

1- در صورتیکه از مهلت پرداخت مذکور در قانون (بعنوان مثال،مالیات مشاغل عملکرد سال 1372،تا آخر اردیبهشت 1373 یا مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی که سال مالی آنها در 29 / 12 / 1372 پایان یافته،مالیات عملکرد سال 1372 تا آخر تیرماه 1373.) کمتر از یکسال گذشته باشد،سقف بخشودگی جرایم 40 % .

2- درمواردیکه از مهلت مذکور در قانون بیش از یکسال و کمتر از دو سال گذشته باشد،سقف پیشنهاد بخشودگی 20 % .

3- جرایم مالیاتی مودیانی که از مهلت پرداخت مذکور در قانون مالیاتهای مستقیم بیش از دو سال گذشته، کلاً وصول شود.

8- اختیاربخشودگی جرایم مالیاتی تا مبلغ یک میلیون ریال به آقایان مدیران کل مالیاتی تفویض میگردد تا مشروط به رعایت دقیق ضوابط اعلام شده و با تشخیص و مسئولیت آنان فقط در موارد ضروری اعمال گردد.

9- تقسیط مالیات:

اجازه داده می شود که با رعایت ضوابط ذیل بدهی مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یکجا نیستند، با وصول ثلث کل بدهی باقیمانده آنرا حداکثر بمدت 6 ماه در حوزه های مالیاتی تقسیط نمایند:

1-تقسیط مالیات همراه جرایم بوده،بطوریکه با وصول ثلث بدهی و اقساط بعدی جرایم نیز بهمان نسبت وصول شود و با واریز آخرین قسط مانده بدهی بابت جریمه نیز وجود نداشته باشد. تقسیط اصل مالیات و معوق ماندن جرایم تا پایان اقساط مجاز نیست .

2- بمنظور تشویق مودیان در پرداخت مالیات در حوزه های مالیاتی،حداکثر مدت تقسیط در واحدهای وصول واجراء مالیاتها چهار ماه با رعایت موارد مذکور در بند (1) خواهد بود .

3- در صورتیکه با رسیدگیهای بعمل آمده و تشخیص اداره کل ذیربط تقسیط طولانی تر (مشروط به رعایت مفاد ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم) ضرورت داشته باشد،فرم پیشنهاد تقسیط بانضمام گزارش مستند یا مستدل ارسال شود.

4- سررسید اقساط در روزهای 1 تا 20 هر ماه تعیین شود تا در وصولی پایان ماه ملحوظ باشد.

5-زمان اجرای بخشنامه 1 / 2 / 75 خواهد بود وآقایان مدیران کل مسئول حسن اجرای مفاد بخشنامه بوده و راجع به عدم اجرای دقیق آن هیچگونه عذری پذیرفته نخواهد بود.

کلیه بخشنامه های قبلی در ارتباط با موارد مذکور در این بخشنامه،لغو میگردد.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:73022


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین دستورالعمل مطالبه و قطعیت و بخشودگی جرائم و تقسیط مالیات