Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعمل حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده

· دستورالعمل حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده
دستورالعمل حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده برای سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران/ در اجرای ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده
منظور از حسابرسی مالیاتی در این دستورالعمل ، سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشد . نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و جهت استفاده حسابرسان مالیاتی منتشر شده است ، لذا حسابرسان مالیاتی ملزم می‌باشند در تهیه گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی مورد حسابرسی دقیقاً وفق نمونه گزارش مذکور عمل نمایند ، به نحوی که تمامی قسمتها دقیقاً پاسخ داده شود . علاوه بر لزوم توجه به مندرجات گزارش یاد شده و پاسخگویی به هریک از موارد ، حسابرسان مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مالیاتی و استانداردها و دستورالعمل حسابرسی می‌باشند . مفاد دستورالعمل حسابرسی به شرح ذیل می‌باشد:
1. مبنای تعیین ماخذ و مالیات و عوارض ، قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط به آن است که با در نظر گرفتن سایر قوانین و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت با قانون نداشته باشد) اعمال می‌شود .
2. در تعیین ماخذ محاسبه و مالیات و عوارض ، چنانچه در قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتی نسبت به موضوع نداشته باشد ولی سایر قوانین مرتبط دارای حکم معین در آن مورد باشند ، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت ، بدیهی است در موارد سکوت و ابهام ، به ترتیب دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور و نیز استانداردهای حسابداری عمل خواهد شد .
3. اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابرسان مالیاتی ارجاع می‌نمایند ، مکلفند یک نسخه از قرارداد حسابرسی مالیاتی را همراه با اظهار نامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند ، در غیر این صورت گزارش ارایه شده در اجرای ماده 27 قانون مورد قبول نخواهد بود .
4. هرگاه حسابرس مالیاتی در اجرای بند الف ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده به موارد ایرادی برخورد نماید که به اعتبار دفاتر و اسناد و مدارک خللی وارد ننماید و تعیین ماخذ واقعی مشمول مالیات امکان‌پذیر باشد ، ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود ، ماخذ و مالیات و عوارض را تعیین خواهد کرد و در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مزبور برای محاسبه ماخذ و مالیات و عوارض غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی مورد قبول واقع نشود ، باید اظهار نظر خود مبنی بر عدم کفایت اسناد و مدارک و دفاتر برای امر حسابرسی مالیاتی را بطور کتبی با ذکر دلایل به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نماید ، در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به رسیدگی و تعیین ماخذ و مالیات و عوارض اقدام نماید .
5. چنانچه قبل یا بعد از صدور برگ مطالبه مالیات ، اطلاعات و مدارکی در مورد فعالیت‌های مؤدی به دست آید که در نتیجه نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی ذی‌ربط و توضیحات تکمیلی حسابرس باشد ، رئیس اداره امور مالیاتی موضوع را به طور کتبی از حسابرس مربوطه استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف- حسابرس مالیاتی مکلف است ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام ، دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را بررسی و در صورتی که ثبت و مرتبط بودن فعالیت مذکور طبق مستندات احراز نگردد ، موضوع عدم احراز فعالیت‌های مذکور را بطور کتبی به اطلاع رئیس اداره امور مالیاتی برساند ، در این صورت اداره امور مالیاتی براساس پاسخ دریافتی مطابق قانون و مقررات اقدام خواهد نمود .
ب- در صورتی که حسابرس مالیاتی ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رییس اداره امور مالیاتی اقدام ننماید ، اداره امور مالیاتی با استعلام و یا مراجعه به مودی طبق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود .
ج- در صورت ثبت فعالیت مورد استعلام در دفاتر مودی ، حسابرس مکلف است ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام ، توضیحات تکمیلی در خصوص مالیات و عوارض موضوعه با ذکر شماره سند حسابداری همراه با تصویر اسناد حسابداری و مدارک ضمیمه آن ، بطور کتبی به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی برساند . در صورتی که پاسخ حسابرس با توجه به مقررات مالیات بر ارزش افزوده و اسناد و مدارک ارسالی و توضیحات تکمیلی ارائه شده ، به نظر رئیس اداره امور مالیاتی با قانون و مقررات مربوط تطبیق ننماید ، اداره امور مالیاتی موضوع را با شرح استدلال عدم پذیرش به هیات سه نفره موضوع بند (ب) تبصره یک ماده (6) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابداران رسمی ، ارجاع می‌گردد ، هیات با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و رای اکثریت اعضای هیات مذکور ، مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور ، جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی بوده و مبنای حل و فصل پرونده ذی‌ربط قرار خواهد شد .
6. چنانچه قبل از صدور برگ مطالبه مالیات و عوارض نسبت به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بند ب ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده (تعیین ماخذ مشمول مالیات و مالیات و عوارض متعلق) و معافیت‌های مالیاتی نیاز به توضیحات تکمیلی حسابرس مالیاتی باشد ، رئیس اداره امور مالیاتی موضوع را به طور کتبی از حسابرس مالیاتی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد؛
الف- حسابرس مالیاتی مکلف است ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام ، توضیحات تکمیلی را به رئیس اداره امور مالیاتی ارائه نمایند ، در غیر این صورت و یا اعلام عدم دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک مودی از سوی حسابرس مالیاتی ، اداره امور مالیاتی با استعلام و یا مراجعه به مودی مطابق مقررات جهت رسیدگی و تعیین ماخذ مشمول مالیات و مالیات و عوارض اقدام خواهد نمود .
ب- در صورتی که نظر حسابرس مالیاتی از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد ، موضوع به هیات مذکور در بند ج ردیف 5 فوق ارجاع می‌گردد .
7. اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگه مطالبه صادر می‌نماید . قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالیاتی را همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد .
8. چنانچه در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط نشده باشد ، رسیدگی و تعیین ماخذ مالیاتی و عوارض به عهده امور مالیاتی خواهد بود .
9. استعلام و ارسال پاسخ در مهلت‌های تعیین شده و مکاتبات بین اداره امور مالیاتی و حسابرسان مالیاتی و بالعکس باید با ابلاغ کتبی یا از طریق پست سفارشی صورت پذیرد .
10. در مورد تعدیلات بایستی کلیه اقلام بدهکار و بستانکار حسابهای مربوط از نظر شمول یا عدم شمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده بررسی و آثار آن در گزارش حسابرسی مالیاتی درج گردد .
11. حسابرس مالیاتی مکلف است روش‌های رسیدگی اعم از مشاهده ، تاییدیه ، استعلام نسبت به مالیات و عوارض پرداختی مودی در نهاده‌ها را اجرا نماید .
12. حسابرس مالیاتی مکلف است نسبت به موارد ذیل به صورت جداگانه بررسی و اظهار نظر نماید:
الف) مالیات و عوارض غیر قابل تهاتر یا استرداد موضوع تبصره چهار ماده هفده قانون .
ب) مالیات و عوارض غیر قابل تهاتر یا استرداد موضوع تبصره دو ماده هفده .
ج) مالیات و عوارض غیر قابل تهاتر یا استرداد موضوع تبصره سه ماده هفده قانون بر مبنای تخصیص و تسهیم عوامل عرضه کالا یا ارائه خدمات .
د) عوارض آل این دگی موضوع تبصره یک ماده سی و هشت قانون .
13. کاربرگ‌های حسابرسی مالیاتی باید در پرونده جداگانه‌ای به نام پرونده مالیاتی بایگانی و خلاصه‌ای از وضعیت مالیاتی هر سال به ترتیب در پرونده‌های جاری و دائمی در قسمتهای مربوط نگهداری شود . در صورت استعلام اداره امور مالیاتی در خصوص مستندات حسابرسی از جمله کاربرگ‌ها ، چک لیستها ، تاییدیه از اشخاص ثالث و … حسابرس مکلف به ارائه تصاویر آن می‌باشد .
14. چنانچه حسابرس مالیاتی در رسیدگی‌های خود به مواردی برخورد نماید که تشریح آنها در قسمت‌های منظور شده در گزارش میسر نیست ، بایستی طی یادداشت‌های جداگانه ضمیمه گزارش ، توضیحات لازم را بدهد .
15. گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق نمونه فوق‌الاشاره همراه با مستندات مربوط باید به مودی تسلیم و از طریق مودی در اختیار اداره امور مالیاتی قرار گیرد .
16. از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به اطلاعات و سوابق مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده یا عملکرد) ضروری است ، ادارات امور مالیاتی ذیربط در صورت مراجعه حسابرس مالیاتی ، همکاری‌های لازم را معمول و پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنها قرار دهند و ضمناً در صورت بروز اشکال در این خصوص حسابرسان می‌توانند حسب مورد به معاونت مالیات بر ارزش افزوده جهت رفع اشکال مراجعه نمایند .
17. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از گزارشات حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده 27 قانون را به صورت نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد .
18. در صورتی که مالیات و عوارض تعیین شده توسط حسابرس با مالیات و عوارض تعیین و قطعی شده توسط اداره امور مالیاتی اختلاف داشته باشد موضوع بررسی تخلفات احتمالی حسابرس مالیاتی به هیات تشخیص مذکور در بند ج ردیف 5 ، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور جهت طرح در هیات‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران یا کمیته انتظامی سازمان حسابرسی حسب مورد اعلام خواهد شد ، جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی مکلفند یک نسخه از رای را جهت اطلاع به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند .
19. حسابداران رسمی ، در صورت قبول حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی ارجاعی توسط سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به اجرای حسابرسی مالیاتی مطابق این دستورالعمل می‌باشد .
20. در صورت وجود هزینه موضوع تبصره دو ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی ، حسابرسان مالیاتی مکلفند با توجه به اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و ضوابط اجرایی تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مبلغ قابل تهاتر یا استرداد به میزان ده درصد عوارض موضوع بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف هزینه مذکور اظهار نظر نمایند .
21. حسابرسان مکلفند در اجرای بندهای 5 و 6 دامنه رسیدگی نمونه گزارش مزبور ، فهرست خرید و فروش مواد و کالا/ دارایی‌های ثابت/ خدمات دریافتی یا ارائه شده را به طور کامل با در نظر گرفتن مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر مقرارت مربوط مورد بررسی قرار داده و تطبیق آن را تایید و موارد اختلاف را مشخص نمایند ، همچنین در اجرای موضوع بند یک و دو دامنه رسیدگی نمونه گزارش مزبور حسابرسان می‌توانند به جای فهرست معاملات ، لوح فشرده اطلاعات فوق را از مودی اخذ و تحویل اداره امور مالیاتی نمایند ، مشروط بر این که فهرست خلاصه لوح فشرده (شامل جمع خرید ، جمع فروش به تفکیک معاف و غیر معاف) به مهر و امضای مؤدی رسیده و ضمیمه گردد .
22. گزارش تنظیمی توسط حسابرسی و موسسات حسابرسی می‌بایست به امضای حداقل دو نفر از حسابداران رسمی برسد .
نمونه گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده
مقدمه و حدود رسیدگی
1. اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به سازمان/ شرکت/ موسسه (اصلیo
واحد مستقل o) ………………………………… برای دوره مالیاتی ………. سه ماهه منتهی به …/…/…13 که توسط این سازمان/ شرکت/ موسسه تهیه و تایید شده است ، مورد حسابرسی مالیاتی این سازمان/ موسسه قرار گرفته است . مسئولیت این سازمان/ موسسه اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری سازمان/ شرکت/ موسسه (اصلیo واحد مستقلo) برای امر حسابرسی مالیاتی ، تعیین مأخذ مالیات بر ارزش افزوده مطابق مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین و مقررات مرتبط و استانداردهای حسابداری ، به اتکای رسیدگی‌های انجام شده نسبت به اسناد و مدارک و دفاتر قانونی مؤدی ، جهت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی (در اجرای قرارداد به شماره ……………….. مورخ …………….) می‌باشد .
2. حسابرسی این سازمان/ موسسه ، براساس مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده و مفاد ارجاع شده به قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن و هم‌چنین رویه‌ها و مقررات مربوط ، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی کشور و دستورالعمل حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده و استانداردهای حسابرسی انجام شده است .
مبانی رسیدگی مزبور ایجاب می‌کند که این سازمان/ موسسه ، حسابرسی را چنان برنامه‌ریزی و اجرا کند که اطمینان معقولی در نیل به اهداف حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح بند یک فوق به دست آید . این حسابرسی از جمله شامل رسیدگی به شواهد و مدارک پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در مستندات مزبور و در انطباق با مفاد قانون فوق‌الذکر است ، به گونه‌ای که همراه با سایر رسیدگی‌ها ، مبنای معقول برای اظهار نظر فراهم آورد .
قسمت اول- مشخصات شخص حقوقی (اصلی) با توجه به آخرین تغییرات:
اسامی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی:
مجوزها:
تعداد شعب ، نمایندگی و فروشگاه:
شخص حقوقی بیش از چهار شعبه/ نمایندگی/ فروشگاه دارد ، فهرست مربوط به آن اخذ و طی پیوست شماره ……………….. ضمیمه شد .
مشخصات شعبه یا واحد مستقل تسلیم کننده اظهارنامه:
(این قسمت در صورتی تکمیل می‌شود که گزارش رسیدگی مربوط به شعبه یا واحد مستقل از شرکت/ موسسه اصلی یا تمام فعالیت شرکت/ موسسه می‌باشد .)
مشخصات حسابهای بانکی:
قسمت دوم- مشخصات اظهارنامه:
مؤدی اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای دوره مالیاتی فوق‌الذکر را به واحد خدمات مؤدیان در مهلت مقرر با مراجعه به اداره امور مالیاتی oیا از طریق o پست تسلیم نموده است که تحت شماره …………… مورخ ……………… ثبت شده و حاوی جمع بدهی (اعتبار) مالیات و عوارض به مبلغ ………………………… ریال می‌باشد .
ضمائم اظهارنامه به شرح زیر است:
1. …
2. …
3. …
اظهارنامه مربوط به o شعبه/ قسمتی از فعالیت (فروشگاه)
o واحد مرکزی
o شرکت اصلی(تمام فعالیت)
بوده که از طرف خانم/ آقای ……………………… مدیر/ نماینده شرکت/ موسسه ، امضا/ مهر و امضا شده است .
قسمت سوم- سوابق مالیاتی:
(1) منظور از نحوه رسیدگی یکی از چهار موضوع
الف- ارائه اطلاعات اظهارنامه رسیدگی نشده .
ب- قبول اظهارنامه از طریق رسیدگی؛
1- ب) در اجرای ماده 27 قانون ، 2- ب) در اجرای ماده 26 قانون
ج- تعیین مالیات و عوارض مورد مطالبه/ اعتبار مالیاتی (استرداد) از طریق رسیدگی؛
1- ج) در اجرای ماده 27 قانون ، 2- ج) در اجرای ماده 28 قانون
د- تعیین مالیات و عوارض مورد مطالبه/ اعتبار مالیاتی (استرداد) از طریق علی‌الرأس
2- توضیحات ضروری:
قسمت چهارم- دامنه رسیدگی:
1. فهرست خرید مواد و کالا/ دارایی ثابت/ خدمات دریافتی معاف و غیر معاف طی دوره اخذ و پس از بررسی طی پیوست شماره ……………… ضمیمه گردید .
2. فهرست فروش مواد و کالا/ دارایی ثابت/ خدمات ارائه شده معاف و غیر معاف طی دوره اخذ و پس از بررسی طی پیوست شماره ………….. ضمیمه گردید .
3. مشخصات دفاتر قانونی و نرم‌افزاری که عملیات دوره مورد رسیدگی در آن ثبت می‌شود شامل:
4. توضیح در خصوص تغییرات نرم‌افزارهای مورد استفاده نسبت به دوره‌های قبل و اطمینان از انتقال صحیح اطلاعات:
5. صورت‌حسابهای فروش مواد یا کالا/ ارائه خدمات مربوط به دوره مالیاتی مورد رسیدگی از شماره ……….. مورخ …………… لغایت شماره ………………… مورخ ………………….. از طرف مؤدی ارائه گردید .
توضیحات لازم:
6. صورت‌حسابهای خرید مواد / کالا/ خدمات مربوط به دوره مالیاتی مورد رسیدگی از طرف مؤدی ارائه گردید .
توضیحات لازم:
7. توضیح در خصوص ارائه سایر اسناد و مدارک از جمله فهرست صادرات و واردات/ پروانه‌های واردات/ صادرات/ قراردادها/ مستندات دریافت و پرداخت مالیات و عوارض/ صورت محاسبات قیمت تمام شده محصولات و … و محاسبات مربوط به سهم قابل قبول از مالیات و عوارض پرداختی حسب مورد:
قسمت پنجم- نتایج رسیدگی:
1. اظهار نظر نسبت به انطباق صورت حسابهای صادره فروش کالا و ارائه خدمات با صورتحساب نمونه اعلام شده سازمان امور مالیاتی کشور (موضوع ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده) و رعایت دستورالعمل و ضوابط اجرایی مربوطه به استثنای موارد خاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود . (موارد عدم رعایت ضوابط به شرح پیوست درج شود) هم چنین انطباق با فهرست ارائه شده (موضوع جز دو قسمت چهارم ، دامنه رسیدگی) با صورتحساب‌های صادره و اظهار نظر نسبت به مالیات و عوارض متعلقه و دریافتی .
2. اظهار نظر نسبت به انطباق صورتحساب‌های خرید کالاها و خدمات با صورتحساب نمونه شماره یک اعلام شده سازمان امور مالیاتی کشور (صورتحساب‌های نمونه شماره دو مربوط به ماشین‌های فروش pos به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول نخواهد بود) و هم چنین انطباق فهرست ارائه شده (موضوع جز یک قسمت چهارم ، دامنه رسیدگی) با صورتحساب‌های خرید کالاها و خدمات و اظهار نظر در خصوص مالیات و عوارض پرداختی .
3. اظهار نظر نسبت به قراردادهای مربوط به فروش مواد یا کالا/ ارائه خدمات با مدارک و مستندات بدست آمده و فهرست ارائه شده .
4. اظهار نظر نسبت به قراردادهای مربوط به خرید مواد یا کالا/ دریافت خدمات با مدارک و مستندات بدست آمده و فهرست ارائه شده .
5. اظهار نظر نسبت به بررسی نمونه‌ای؛
1-5- صورتحساب‌های فروش و اطمینان از صحت جریان معاملات و دریافت و پرداخت مالیات و عوارض (کاربرگ رسیدگی ضمیمه شود)
2-5- صورتحساب‌های خرید و اطمینان از صحت جریان معاملات و دریافت و پرداخت مالیات و عوارض (کاربرگ رسیدگی ضمیمه شود)
6. اظهار نظر در خصوص استعلام‌ها و مدارک و مستندات بدست آمده از اشخاص ثالث (از جمله گزارشات اجرای ماده 181) و انطباق با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده و تاثیر آن بر مالیات و عوارض دوره مورد رسیدگی .
7. بررسی و اظهار نظر راجع به تغییرات ایجاد شده در اقلام دارایی‌های ثابت (به استثنای املاک) نسبت به دوره مالیاتی قبل و ذکر اثرات آن بر مالیات بر ارزش افزوده و عوارض دوره مالیاتی (اظهار نظر در خصوص واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید)
8. بررسی و اظهار نظر نسبت به حساب‌های برگشت از خرید و تخفیفات و برگشت از فروش و تخفیفات .
9. اظهار نظر نسبت به صحت و یا تسهیم نهاده‌های کالاهای صادر شده و اثرات آن بر مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط .
10. اظهار نظر نسبت به فهرست واردات و صادرات کالاها و خدمات و انطباق آن با اطلاعات دریافتی از گمرک ج .ا .ا
11. بررسی و اظهار نظر در رابطه با صورت محاسبات قیمت تمام شده کالای ساخته شده و تعیین آثار مترتب آن بر مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط .
12. اظهار نظر در خصوص عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف از مالیات و عرضه توام کالاها و ارائه خدمات معاف و مشمول و نحوه تخصیص یا تسهیم سهم قابل قبول مالیات و عوارض پرداخت شده بابت خرید کالاها و خدمات .
13. اظهار نظر در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده 16 و بندهای ب ، ج و د ماده 38 که قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نمی‌باشد .
14. اظهار نظر در خصوص عوارض آل این دگی و هزینه‌های ایجاد مراکز آموزشی و ورزشی واحدهای تولیدی موضوع تبصره یک و دو ماه 38.
مؤدی طبق ردیف …….. صفحه …………. فهرست اعلامی سازمان حفاظت محیط زیست جزء صنایع آل این ده محسوب شده oیا طبق مجوز/ نامه شماره ……. مورخ ………….. از فهرست مزبور خارج شده است .o
15. اظهار نظر در خصوص نحوه واریز عوارض و جرائم موضوع ماده 38 براساس بندهای الف و ب ماده 39.
16. بررسی و اعلام مواردی که مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست و جزء هزینه‌های قابل قبول می‎باشد . (عوارض آل این دگی پرداختی جزء هزینه‌های قابل قبول نمی‌باشد .)
17. ذکر آثار ناشی از تعدیلات سود و زیان سنواتی و سایر اصلاحات حسابداری .
18. نتایج حاصل از تبادل اطلاعات با اداره امور مالیاتی عملکرد شرکت/ موسسه و آثار آن بر مالیات بر ارزش افزوده این دوره .
19. سایر توضیحات لازم که به نظر رسیدگی کننده در تعیین و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض مربوط موثر بوده یا خواهد بود .
20. جمع‌بندی نتایج و محاسبات ردیف‌های یک لغایت نوزده .
21. اظهار نظر راجع به مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه (تکمیل جدول با توجه به ردیف پیوست)
22. اظهار نظر راجع به مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه (تکمیل جدول با توجه به ردیف پیوست)
ب- کالاهای خاص
قسمت ششم- اظهار نظر حسابرس:
به نظر این ……………………
الف- اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و مقررات مربوط و با رعایت استانداردهای حسابداری کفایت دارد؛
1. ماخد محاسبه فروش و خرید مشمول مالیات و عوارض مندرج در اظهارنامه ، برای دوره مالیاتی منتهی به ……………. سازمان/ شرکت/ موسسه/ واحد مستقل …………………………………… ، به مبالغ (فروش مشمول) …………………….. ریال و (خرید مشمول) ………….. ریال و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قابل پرداخت ابرازی/ مازاد پرداختی به مبالغ(مالیات) ………………………. ریال و (عوارض) …………………………… ریال صحیح بوده و مورد تایید میباشد .
2. به موجب بند 21 قسمت پنجم گزارش ، ماخذ محاسبه فروش و خرید مشمول مالیات و عوارض برای دوره مالیاتی منتهی به ………………………… سازمان/ شرکت/ موسسه/ واحد مستقل ……………………………………. به مبالغ (فروش مشمول) ……………………………….. ریال و (خرید مشمول) ………………………….. ریال می‌باشد و در نتیجه مبالغ مالیات و عوارض قابل پرداخت/ مازاد پرداختی معادل (مالیات) ……………………………….. ریال و (عوارض) …………………………………. ریال تعیین میگردد .
ب- سازمان/ شرکت/ موسسه/ واحد مستقل ………………………………… ، مشمول عوارض آل این دگی موضوع تبصره یک ماده 38 می‌باشد o ، نمی‌باشدo که از ماخذ فروش ……………………….. ریال معادل …………………………… ریال بوده که مبلغ ………………………………… ریال طی قبض شماره …………….. مورخ …/…/…13 پرداخت گردیده است .
قسمت هفتم- سایر توضیحات:
سازمان حسابرسی/ موسسه حسابرسی
مهر و امضا تاریخ
اظهار نظر اداره امور مالیاتی
image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین دستورالعمل حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده