Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آگهی لیستهای خریدو فروش و همچنین افزایش مهلت تسلیم لیستها مندرج در روزنامه ۷۶/۱۰/۲۸

اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارائی

پیرو اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارائی مندرج در جراید کثیرالانتشار دی ماه 1375 درخصوص ارائه صورت معاملات (خریدو فروش کالا و خدمات) اشخاص حقیقی و حقوقی و بنابر اختیار حاصله از ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ضمن تاکیدبر رعایت مفاد اطلاعیه های قبلی به اطلاع مودی محترم می رساند:

1- اطلاعات خواسته شده درفرمهای نمونه پیوست به صورت خوانا و بدون خط خوردگی تنظیم و تحویل گردد.

2- فرمهای نمونه پیوست بدون هرگونه تغییر عیناً مورداستفاده قرار گیرد.

3- معاملات با هرشخص حقیقی یا حقوقی درخصوص یک نوع کالا بصورت مجموع درهر فصل دریک ردیف درج واز تکرار نام مشتری برای یک کالا در هر فصل خودداری شود.

4- ذکر نوع فعالیت ارائه کنندگان فهرست معاملات در مهر فرمهای نمونه پیوست الزامی است .

5- ارائه خرید ملزومات و ابزار و کالاهای مصرفی و خدماتی کمتر از یک میلیون ریال در هر فصل از یک شخص حقیقی یا حقوقی الزامی نمی باشد.

6- صاحبان سردخانه ها و جایگاههای نگهدارنده کالا نیز مکلفند از اول سال 1377 اطلاعات خود را مطابق فرم نمونه پیوست به مراجع مذکور در اطلاعیه های قبلی تحویل نمایند.

7- ارائه معاملات مربوط به مصرف کنندگان نهایی تحت فهرست جداگانه الزامی است.

8- مهلت تسلیم خلاصه اطلاعات فصلی سی روز پس از پایان هر فصل خواهد بود.

ماده 230 قانون مالیاتهای مستقیم درمواردی که مدارک و اسناد حاکی ازتحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث باستثناء اشخاص مذکور در ماده 231 این قانون باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخیص،دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسنادمربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که دراثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد . مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

روابط عمومی و ارشاد وزارت اموراقتصادی و دارائی

توجه: برای دریافت فرمهای نمونه به اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی مراجعه نمایید.

image_pdf

شماره:44714/116013/31


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین آگهی لیستهای خریدو فروش و همچنین افزایش مهلت تسلیم لیستها مندرج در روزنامه ۷۶/۱۰/۲۸