Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

در راستای تصمیم جلسه مورخ 07/04/1389کمیسیون تخصصی امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیأت دولت ، موضـوع نامه شـماره 8/44033/79640 مورخ 04/12 1389 دبیر محترم کمیسیون مذکور و به منظور اتخاذ رویه واحد برای اجرای تبصره (2) ماده « 38» قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مقرر می‌دارد:
1- معانی واژه‌ها و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد . قانون : قانون مالیات بر ارزش افزوده: اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار: اداره امور مالیاتی که رسیدگی ، مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده را به عهده دارد . اداره صلاحیت‌دار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (کار و امور اجتماعی سابق): در زمینه ارتقاء مهارت (آموزش) کارکنان ، ادارات کل آموزش فنی و حرفه‌ای هر استان و در خصوص ارتقاء سلامت کارکنان ، سازمانهای کار و امور اجتماعی هر استان خواهد بود . واحد تولیدی: واحدهای دارای مجوز فعالیت از قبیل پروانه بهره‌برداری ، گواهی فعالیت صنعتی ، کارت شناسایی و یا …. از مراجع ذیصلاح در امر فن آوری اطلاعات ، صنعت ، معدن و مونتاژ محصولات گوناگون . عـــوارض: عوارض موضوع بند «الف» ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بابت فروش کالای تولیدی یا ارائه خدمات در طول یکسال شمسی که به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم می‌شود ، دریافت گردیده است . مـــؤدی: صاحبان واحدهای تولیدی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده و دارای گواهی ثبت نام معتبر می‌باشند .
2- عوارض فروش کالاهای موضوع بندهای «ب» ، «ج» و «د» ماده « 38» قانون و عوارض خاص موضوع فصل نهم مشمول مقررات تبصره (2) ماده « 38» قانون نخواهد بود .
3- واحدهای تولیدی که به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود بابت ایجاد ، تکمیل ، تجهیز ، توسعه و نگهداری مراکز آموزشی و ورزشی و یا استفاده از امکانات سایر مراکز آموزشی و ورزشی و همچنین اجرای آموزش و ورزش (از قبیل حق‌التدریس مربی) هزینه نمایند با رعایت مفاد این دستورالعمل می‌توانند نسبت به ده درصد عوارض تا سقف هزینه‌های انجام شده ، درخواست تهاتر یا استرداد نمایند .
4- اسناد و مدارک هزینه‌های مذکور واحدهای تولیدی در قالب شخصیت حقوقی و حقیقی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده « 96» اصلاحیه مصوب 1380/11/27 حسب مورد می‌بایست در دفاتر روزنامه و کل ، درآمد و هزینه ثبت شده باشد .
5- واحدهای تولیدی میتوانند تا سقف ده درصد عوارض فروش ابرازی در اظهارنامه مالیاتی مربوط به کالای تولیدی یا ارائه خدمات مشمول بند «الف» ماده « 38» قانون ، درخواست تهاتر یا استرداد نمایند .
6- استرداد عوارض منوط به عدم وجود هرگونه بدهی عوارض قطعی شده موضوع بندهای «الف» ، «ب» ، «ج» و «د» ماده « 38» قانون برای واحدهای تولیدی خواهد بود .
7- هزینه‌های هر سال شمسی که به چهار دوره سه ماهه تقسیم شده صرفا تا سقف 10% عوارض فروش ابرازی همان سال قابل استرداد یا تهاتر خواهد بود . چنانچه مؤدیان هزینه‌های انجام شده در هر دوره مالیاتی را در جدول پیوست فرم اعلام هزینه ، درج و اعلام نکرده باشند در صورت رعایت مفاد این دستورالعمل ، صرفاً تا پایان اولین دوره مالیاتی بعد از سال مالیاتی قابل رسیدگی ، تهاتر یا استرداد خواهد بود .
8- در صورت تهاتر یا استرداد عوارض ، آن بخش از هزینه‌های انجام شده تا سقف پیش بینی شده در تبصره (2) ماده « 38» قانون به حساب سود و زیان عملکرد سال تهاتر یا استرداد واحد تولیدی منظور خواهد شد .
9- واحدهای تولیدی متقاضی تهاتر یا استرداد عوارض ، مکلف به رعایت کلیه مقررات قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند .
10- مؤدیان مکلفند هزینه‌های انجام شده در هر دوره مالیاتی را به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه ، به همراه اصل صورتحساب های مربوط ، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به اداره صلاحیت‌دار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند .
11- ادارات صلاحیت‌دار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مکلفند از تاریخ دریافت فهرست هزینه ها حداکثر تا پایان ماه بعد، مراتب را به اداره کل امور مالیاتی صلاحیت‌دار اعلام نمایند .
12- به منظور رسیدگی و اظهارنظر در خصوص هزینه‌ها ، تهاتر یا استرداد عوارض ، ارائه اصل صورتحسابها اعم از هزینه‌ها و فروش کالای تولیدی و ارائه خدمات ، به همراه فرم تکمیل شده درخواست استرداد به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار ضروری است ، در صورت تأیید هزینه‌ها توسط ادارات امور مالیاتی صلاحیت‌دار ، اصل صورتحسابهای مذکور با ممهور نمودن به مهر با عبارت ” از مشوق تبصره (2) ماده « 38» برخوردار گردیده است ” به مؤدیان برگشت داده می‌شود .
13- اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت اعلام اداره صلاحیت‌دار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، اسناد و مدارک تسلیم شده را بررسی و در صورت تائید هزینه‌ها ، با رعایت مفاد این دستورالعمل و با توجه به درخواست مؤدی مبنی بر تهاتر یا استرداد ، حسب مورد اقدام و مراتب را از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیربط به اداره کل امور مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد مالیاتهای مستقیم به منظور رعایت بند (8) و اداره صلاحیت‌دار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، اعلام نماید .
14- عوارض قابل استرداد بابت هزینه‌های ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان به واحدهای تولیدی ، مشمول تبصره 6 ماده 17 نخواهد بود .
15- مؤدیان متقاضی تهاتر یا استرداد عوارض مربوط به دوره‌های سنوات 87 ، 88 ، 89 و همچنین بهار و تابستان سال 1390 که به لحاظ عدم درخواست و یا عدم رسیدگی توسط ادارات امور مالیاتی ، قبلاً از مشوق مورد بحث برخوردار نگردیده‌اند میتوانند هزینه‌های انجام شده موضوع بند (3) در هر یک از دوره‌های فوق‌الذکر را به تفکیک و به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه به همراه اصل صورتحسابهای مربوط ، حداکثر ظرف مهلت 15 روز پس از پایان دوره مالیاتی پاییز سال 1390 به اداره صلاحیت‌دار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ارائه و براساس این دستورالعمل اقدام نمایند .لازم به ذکر است مهلت پیش بینی شده برای مؤدیان مذکور مانع از رعایت بند (7) دستورالعمل نخواهد شد .
16- درخصوص آن دسته از مؤدیانی که پرونده مالیات بر ارزش افزوده آنها درخصوص استفاده از مشوق موصوف برای دوره‌های مالیاتی سنوات مذکور در بند 15 ، در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح می‌باشد به شرح زیر اقدام شود: مؤدیان می‌بایست هزینه‌های موضوع بند(3) ، مربوط به هر دوره را به تفکیک به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند .- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی میبایست پس از اعلام هزینه‌های مزبور توسط اداره صلاحیت‌دار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و انجام رسیدگیهای لازم درخصوص هزینه‌های مورد بحث ، اقدام به صدور رأی نمایند .- ادارات امور مالیاتی براساس رأی صادره توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ، هیأت موضوع ماده « 251»مکرر و دیوان عدالت اداری ، مکلف به رعایت بند (13) می‌باشند .
17- مؤدیان مکلفند در صورت تأیید هزینه‌های انجام شده بابت ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان واحد تولیدی خود ، از سوی ادارات امور مالیاتی یا هیأتهای حل اختلاف ، مبالغ قابل تهاتر یا استرداد مربوط به سنوات گذشته را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند که از حیث مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد . سازمان امور مالیاتی کشور
پیوست
image_pdf

شماره:18384/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده