Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تسریع در رسیدگی به پرونده های معوق

اداره کل مالیات برشرکتها پیرو مذاکرات و مطالب مطروحه درسمینار مورخهای 2 / 2 / 70 و 3 / 2 / 70 ودر راستای تحقق اهداف برنامه سالجاری دستگاه تشخیص و وصول مالیات،تذکر نکات واجرای دستورات را لازم میداند:

1- اکنون باهمت وتلاش صمیمانه همکاران، مفاد ماده 175 قانون مالیاتهای مستقیم به موقع اجراء گداشته شده وبه استنادگزارشهای بازرسی وآمارهای ارائه شده قسمت اعظم پروندههای مالیاتی عملکردسال 1368 نیز مورد رسیدگی وصدوربرگ تشخیص قرارگرفته انتظاردارد درآینده موضوعی بعنوان پروندههای معوق مورد نداشته باشد.به همین منظور لازم است همزمان با تشخیص مالیات پرونده هائی که درموعد مقرراقدام به تسلیم اظهارنامه نموده اند نسبت به تشخیص و وصول مالیات مودیانی که ازتسلیم اظهارنامه خودداری کرده اند نیزاقدام گردد. بنابراین،احاله رسیدگی اینگونه پرونده ها به ویژه پرونده هائی که ارقام مالیاتی آنها با توجه به سوابق قابل توجه است به آخرین سالها یاماههای مهلت مقرر در ماده 175 قانون مالیاتهای مستقیم نه تنها جایزنیست بلکه وسیله ای برای ترغیب وتشویق مودیان متخلف وبدحساب به تعویق پرداخت مالیات ودهن کجی به اشخاصی خواهد بود که اظهارنامه و مدارک حساب خود رادرموعد مقرر به حوزههای مالیاتی تسلیم می نمایند آقایان ممیزین کل دراین رابطه مکلفند:

الف سریعاً فهرست پرونده های مالیاتی منابع مختلف را که درمواعدمقرراز تسلیم اظهارنامه خودداری کرده اند،با قید میزان مالیات آخرین سالی که منجر به صدور برگ تشخیص گردیده تهیه وبا اولویت دادن پرونده های مهم برنامه کار رسیدگی ماموران تشخیص تحت نظارت خود را به نحوی زمان بندی کنند که برگ تشخیص مالیات هرسال اینگونه مودیان حداکثر تا 6 ماه پس از مهلتی که برای مودیان اظهارنامه داده درنظر گرفته شده است ،صادروابلاغ گردد.

ب آمارتعداد برگ تشخیصهای صادره براساس برنامه زمان بندی فوق الاشاره هرماه تاپایان نیمه اول ماه بعد ازطریق هر ممیزکل دراختیارآقایان مدیران کل قرارداده شود.تادرجریان سال مورد بازرسی ماموران اعزامی قرارگیرد.

ج حداکثر تایک ماه ازتاریخ وصول این دستورالعمل برنامه زمان بندی تلفیقی کلیه ممیز کلی های هر اداره برای ابنجانب ارسال گردد.

د کلیه تسهیلات قانون ی پیش بینی شده برای مودیان ازقبیل تخفیفات مالیاتی درمرحله توافق با آقایان ممیزین کلی ،بخشودگی جرائم درچهارچوب دستورات صادره وتقسیط بدهی مالیاتی براساس ملاکهای تعیین شده بعنوان شاخص حسن انجام تکالیف قانون ی به ویژه تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی اعمال گردد.

2- سرعت درقطعیت و وصول مالیات برگ تشخیصهای صادره مورد تاکید و در اولویت کارهای جاری درسال مورد رسیدگی است نقش آقایان ممیزین کل مالیاتی دراین رابطه فوق العاده موثروهمکاری آنان درتحقق این امر مورد انتظار است دراین خصوص لازم است به ماموران تشخیص مالیات آموزش لازم داده شود که مودیان مالیاتی رادرمواردی که نسبت به میزان مالیات معترض میباشند بطرق مقتضی جهت مراجعه به آقایان ممیزین کل هدایت وترغیب نمایند.هیئتهای حل اختلاف مالیاتی نیز باانجام کاراضافی درساعات غیراداری و خودداری ازصدور قراررسیدگی در مواردی که درخواست صدور قرار ازسوی مودی به قصد تعویق پرداخت مالیات است نسبت به قطعیت مالیاتها تلاش خواهند نمود.

3- ملاک پرداخت پاداش درهرمقطع ،نحوه عملکرد وحسن انجام وظیفه کارکنان است ودراین خصوص ملحوظ داشتن ضوابط ابلاغ شده قبلی قویاً موردتاکیداست آقایان مدیران کل برای اجرای دقیق این خواسته موظفند درمقاطع تنظیم لیست پاداش با همکاری ممیزین کل مالیاتی وحسب مورد روسای ادارات امور اقتصادی ودارائی ضابطه گذاری واقدام به تخصیص پاداش نمایند ولیستهای تنظیمی باید متضمن امضاء آنان نیز باشد.

4- گزارش رسیدگی به شکایات ارجاعی ازسوی مقامات اجرائی ونمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بایدبانظارت وامضاء آقایان مدیران کل وبا احضار واستماع موارد اعتراض مودیان وتفهیم مقررات مالیاتی وتوجیه آنان تهیه وارسال گردد بطورمبسوط به مبانی ومستندات تشخیص مالیات آنان اشاره گردد ومتضمن اظهارنظر مدیر درخصوص نحوه اقدام صادرکنندگان برگ تشخیص باشد. ضمناً همانطورکه مکرراً یادآوری گردیده حسن برخوردماموران تشخیص مالیات با مودیان تکلیف قانون ی ودرعین حال یک برنامه فرهنگی است و مشاهده موارد خلاف ازاین امرموجب تعقیب انتظامی خواهد بود.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:8334


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تسریع در رسیدگی به پرونده های معوق