Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تفویض اختیار ۱۸۱ به مدیران کل

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، بدینوسیله اجرای مفاد ماده مذکور به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی وکنترل دفاتر قانون ی مؤدیان مالیاتی به جناب عالی تفویض می گردد تا وفق مقررات وآیین نامه اجرایی مربوط اقدام نمایید. مقتضی است علاوه بر رعایت دقیق مقررات مربوط نسبت به اجرای موارد ذیل نیز اقدام نمایند:

1_ اعضاء هیأت های موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم بایستی از بین نیروهای کارآمد، متعهد، بصیرو آگاه به قوانین ومقررات مالیاتی انتخاب گردند.

2_ مؤدیانی که برای بازرسی وکنترل پیشنهاد می شوند می بایست در مورد آنان تحقیقات و بررسی های لازم بعمل آیدتا پس از احراز ضرورت اجرای ماده 181 توسط جنابعالی، اقدام قانون ی صورت پذیرد و حتی المقدور به منظور جلوگیری از وقفه واختلال در امر تولید، از اجرای ماده مذکور برای واحدهای تولیدی خودداری شود.

3_ هیأت های موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در مراجعات خودبر اساس مفاد ماده 3 آیین نامه اجرایی شماره 59896 مورخ 23 / 10 / 1374 صرفاً ذیل آخرین ثبت دفاتر قانون ی مورد عمل سال مراجعه را امضاء وموضوع را در صورت مجلس مربوط منعکس نموده واز انتقال دفاتر قانون ی مذکور به اداره امور مالیاتی اکیداً خودداری نمایند.

4_ ترتیبی اتخاذ گردد تا پس از رسیدگی های لازم، اطلاعات ومدارک مربوط به فعالیت سایر مؤدیان مالیاتی در اسرع وقت به اداره امور مالیاتی ذیربط یا حوزه مالیاتی مربوط ارسال شود.

5_ آمار تعداد بازرسی های انجام شده، اسناد ومدارک بدست آمده واثرات مالیاتی ناشی از اجرای ماده مذکور می بایست به شرح فرم های (1) و (2) پیوست هر ماهه به دفتر اطلاعات مالیاتی معاونت عملیاتی سازمان ارسال شود. ادارات کل مالیاتی استان تهران وتهران بزرگ در چارچوب سیاستهای ابلاغی معاونت امور مالیاتی تهران بزرگ اقدام خواهند نمود.
ضمناً یادآوری می نماید اختیار فوق غیر قابل تفویض به سایر سطوح می باشد.

عیسی شهسوار خجسته

image_pdf

شماره:69770/5462/230


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تفویض اختیار ۱۸۱ به مدیران کل