Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

نحوه اجرای بند «۴۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مبنی بر تسری حکم ماده «۱۹۱» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳نسبت به مانده بدهی جرائم و مالیات اضافی

بخشنامه

در اجرای حکم بند 40 قانون بودجه سال 1391 کل کشور که مقرر می دارد: مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22 / 10 / 1381 (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیاتهای غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03 / 12 / 1366 نسبت به مانده بدهی، جریمه ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود. و همچنین با عنایت به تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور حسب مفاد ماده 115 قانون یاد شده و بنا بر اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، اجازه داده می شود که نسبت به تقسیط و بخشودگی مانده بدهی جرائم تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات اضافی ناشی از تأخیر پرداخت مالیات بر فروش موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 براساس شرایط ذیل اقدام نمایند:

الف: بخشودگی جرائم

1_ مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات وعوارض) حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری پرداخت نمایند، تا صد در صد (100 %) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود. بدیهی است مؤدیانی که قبل از تاریخ مذکور اقدام به پرداخت بدهی خود نموده باشند مشمول بخشودگی مقرر در این بند خواهند بود.

2_ مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان شهریور ماه پرداخت نمایند حداکثر تا هشتاد درصد (80 %) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود.

3_ مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات، عوارض) تا پایان آبان ماه پرداخت نمایند حداکثر تا شصت و پنج درصد (65 %) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود.

4_ اختیار بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مازاد بر نصابهای تعیین شده در بندهای 2 و 3 در کلیه استانها به استثنای استان تهران به معاونت مالیات بر ارزش افزوده و در شهر و استان تهران حسب مورد به رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران تفویض می گردد. در مواردی که بخشودگی جرایم خارج از اختیارات تفویضی می باشد و بنا به دلایل ابرازی متقن مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر، با در نظرگرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی، مؤدی واجد شرایط مساعدت تشخیص داده می شود، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیشنهاد صریح و مشخص مراتب جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به مراجع مزبور منعکس گردد.

5_ اتخاذ تصمیم راجع به بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مذکور منوط به درخواست کتبی مؤدیان مالیاتی خواهد بود، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد مقتضی است که ادارات امور مالیاتی از فرم های نمونه 2 و 3 پیوست برای بخشودگی جرائم و مالیات اضافی استفاده نمایند.

6_ جرائم ومالیات اضافی این قانون که تاکنون به حیطه وصول درآمده، قابل بخشودگی و استرداد نخواهد بود.

7_ در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ظرف مهلت تعیین شده در قانون صدرالذکر مقررات موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر غیرقابل بخشوده بودن جرائم و همچنین مقررات مالیاتهای مستقیم موضوع قانون بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 لازم الاتباع خواهد بود.

ب: تقسیط بدهی
با توجه به اینکه طبق بند 40 قانون بودجه سال 1391 آخرین فرصت پرداخت بدهی (مالیات و عوارض) مؤدی تا پایان آبان ماه سال جاری تعیین گردیده، بنابراین تقسیط بدهی تا پایان موعد تعیین شده بلامانع خواهد بود. بدیهی است زمان تسویه نهایی مؤدی، ملاک تعلق میزان بخشودگی جرائم مربوط در ارتباط با اجزاء 1،2 و 3 بند الف خواهد بود.

ج: اقدامات ادارات کل

1_ ادارات کل امور مالیاتی موظفند به منظور مختومه کردن پرونده های مالیاتی یاد شده با کلیه مؤدیانی که مالیات و عوارض آنها قطعی یا در مراحل دادرسی مالیاتی قرار دارد و مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است و همچنین مؤدیانی که صرفاً بابت جرایم و مالیات اضافی، بدهی دارند به شرح فرم شماره (1) پیوست، مکاتبه و مقررات موضوع قانون بودجه را به منظور بهره مندی از تسهیلات منظور شده در قانون و تعیین تکلیف بدهی قطعی شده مؤدیان یادآوری نمایند.

2_ ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده مؤدیانی که تاکنون مالیات و عوارض آنها قطعی نشده را در اولویت قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل از انقضای مهلت مزبور نسبت به قطعیت بدهی اینگونه مؤدیان اقدام نموده و مالیات و عوارض آنان را با توجه به تسهیلات ایجاد شده وصول نمایند.

3_ چنانچه پرونده مؤدیان در شورای عالی مالیاتی و یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح و در دست رسیدگی باشد، لازم است مراجع یاد شده به منظور ایجاد بستر مناسب برای استفاده مؤدیان ازتسهیلات مقرر، در راستای تعیین تکلیف پرونده و قطعیت مالیات تسریع نمایند.

4_ ادارات کل امور مالیاتی موظفند در پایان مهلت های تعیین شده (موضوع اجزاء 1،2 و 3 بندالف- گزارش عملکرد خود را به شرح فرم شماره (4) پیوست تکمیل و به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند.

مدیران کل مجاز هستند قسمتی از اختیارات فوق الذکر رابه معاونین، رؤسای امور مالیاتی و رؤسای ادارات مالیاتی شهرستانها تفویض نمایند.
دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست

image_pdf

شماره:6598/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین نحوه اجرای بند «۴۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مبنی بر تسری حکم ماده «۱۹۱» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳نسبت به مانده بدهی جرائم و مالیات اضافی