Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تصویب تشکیلات سازمان امور مالیاتی وآیین نامه اجرایی بند الف ۵۹برنامه سوم

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ 4 / 6 / 1380 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 003 / 03 س 2541 / 105 مورخ 13 / 3 / 1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379-، تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور وآیین نامه اجرایی بند (الف) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ” تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور وآیین نامه اجرایی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران“

ماده 1_ اهداف سازمان امور مالیاتی کشور که در این تصویب نامه به اختصار ”سازمان“ نامیده می شود، به شرح ذیل می باشد: فراهم نمودن موجبات اجرای مطلوب کلیه برنامه ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و ایجاد بستر مناسب جهت تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارایی نظام مالیاتی و تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد .

ماده 2_ سازمان مؤسسه ای دولتی و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است که زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود .

ماده 3_ سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و بودجه سالانه آن جداگانه در قانون بودجه منظور خواهد شد .

ماده 4_ مرکز اصلی سازمان در تهران است و سازمان برای انجام وظایف قانون ی خود و حصول به اهداف، با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به ایجاد واحدهای تشکیلاتی مورد نیاز در سطح کشور اقدام می نماید.

ماده 5_ تشکیلات تفصیلی سازمان در قالب ستاد مرکزی، اداره کل امور مالیاتی استانی در مراکز استانها و اداره مالیاتی شهرستان و بخش در مراکز شهرستان و بخش می باشد.

تبصره: به منظور انجام وظایف محول شده حسب نیاز با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌توان در بعضی از استان های بزرگ کشور بیش از یک اداره کل ایجاد نمود که به طور مستقیم زیر نظر ستاد مرکزی انجام وظیفه خواهند نمود.

ماده 6_ تعداد کل پست های سازمان (23700) پست خواهد بود که از پست های موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین خواهد شد.

ماده 7_ ستاد مرکزی سازمان عهده دار تنظیم سیاست ها و خط مشی های اجرایی اخذ مالیات، برنامه ریزی، نظارت، ارزیابی عملکرد و نیز تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم، انجام تحقیق، مطالعه و بررسی های مربوط می باشد. سایر وظایف وفعالیت های اجرایی توسط واحدهای اجرایی (استان‌ها، شهرستانها وبخش ها) انجام می شود.

ماده 8_ سازمان تفصیلی سازمان با رعایت مواد 5،6 و 7 این اساسنامه توسط رییس کل سازمان تهیه و با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور اجرا می شود.

ماده 9_ وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر می باشد:

الف- تصدی کلیه امور راجع به اجرای مقررات انواع مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم و سایر مالیات ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسایی مؤدیان، تشکیل پرونده و تنظیم شناسنامه های مالیاتی، تشخیص ومطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا از طریق عملیات اجرایی و سایر موارد مربوط به مالیات ها در چهارچوب قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور.

ب- مطالعه، بررسی و شناخت موانع موجود نظام مالیاتی و برنامه ریزی جهت رفع آنها.

پ- اظهار نظر و ارایه پیشنهادهای لازم در زمینه تدوین سیاست ها و خط مشی های مالیاتی در اجرای وظایف قانون ی مربوط.

ت- تنظیم سیاست های اجرایی برای اخذ مالیات در کشور و تلاش مستمر به منظور نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب. ث- اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستور العمل های لازم و طراحی نظام ها و روش های اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات .

ج- اجرای دقیق و کامل و ارایه پیشنهادهای اصلاحی مورد نیاز در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی کشور و نظارت بر حسن اجرای آنها.

چ- طراحی، تدوین و اجرای پروژه های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود وضع نظام مالیاتی کشور در زمینه هایی از قبیل اصلاح ساختار مالیاتی، ثبت نام و راهنمایی مؤدیان،گسترش خود اظهاری، انجام ممیزی های مؤثر، حسابداری مالیاتی، وصول و اجرا برای تسریع و تدقیق هملیات مالیاتی.

ح- مطالعه، بررسی و پژوهش مداوم در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی و ارایه پیشنهاد یا انجام اقدامات لازم برای اصلاح و تکمیل آنها از طریق مراجع ذیربط.

خ– مطالعه و بررسی و پژوهش مستمر در نظام های پیشرو مالیاتی کشورهای منتخب برای بهبود سیستم مالیاتی کشور.

د- مطالعه و بررسی به منظور یافتن راه کارهای مناسب شناسایی منابع مالیاتی و افزایش و توسعه ظرفیت های مالیاتی کشور و پیشنهاد آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی.

ذ– گردآوری و پردازش اطلاعات و به کارگیری شماره های اقتصادی و ملی و کد پستی برای شناسایی واحدها و منابع مالیاتی و مشمولان قوانین و مقررات مالیاتی به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده در قانون و اجرای عدالت مالیاتی.

ر– انجام مطالعات، بررسی، بهسازی واصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تامین نیروی انسانی مورد نیاز.

ز- طراحی، برنامه ریزی واجرای برنامه های آموزشی لازم برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی سازمان بر اساس نیازهای تعیین شده.

ژ– طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیر مکانیزه و استفاده از روش های نوین و ابزارهای پیشرفته برای تحقق درآمدهای مالیاتی.

س– برنامه ریزی و تهیه طرح های لازم برای افزایش بهره وری و کیفیت فعالیت های مالیاتی و کاهش هر چه بیشتر هزینه های مؤدیان در پرداخت مالیات.

ش– انجام مطالعات و بررسی های لازم و ارزشیابی مداوم عملکرد واحدهای مالیاتی و نیروی انسانی مربوط و هدایت و ارشاد آنها.

ص– آموزش و ارایه انواع خدمات به مؤدیان مالیاتی برای آشنایی آنان با تکالیف مربوط، انجام وظایف قانون ی و پرداخت مالیات.

ض– نظارت و بازرسی درجهات اخلاقی، اعمال و رفتار ماموران مالیاتی، کشف تخلفات و تقصیرات اداری آنان، تعقیب متخلفان و حصول اطمینان از عدالت مالیاتی، سلامت و شفافیت در انجام این امور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ط– اظهار نظر در خصوص پیش نویس طرح ها، لوایح و تصویب نامه های طرح شده مربوط به امور مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانون ی ذیربط.

ظ– مطالعه و بررسی در جهت یافتن روش های مناسب هدایت و سیاستگذاری در امور دعاوی حقوقی، قضایی و کیفری مربوط به امور مالیاتی.

ع– انجام مطالعات اقتصادی مرتبط با مالیات و ارایه گزارش های تحلیلی وآماری مربوط به درآمدهای مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانون ی ذیربط و همچنین استفاده از تحلیل های انجام شده در جهت بهبود وضع نظام مالیاتی در کشور.

غ– همکاری با مؤسسات داخلی و بین المللی در جهت تحقق ماموریت ها در چهارچوب مقررات موضوعه.

ف– برنامه ریزی به منظور برقراری روابط مطلوب و مناسب بین عوامل وصول مالیات ومؤدیان و تعیین موازین خاص اخلاقی و رفتاری برای ماموران مالیاتی.

ق– تهیه آین نامه های مورد نیاز پیش بینی شده در قوانین و مقررات موضوعه برای تصویب در مراجع ذیصلاح.

ک– برآورد درآمدهای مالیاتی مربوط به هر سال و ارایه آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای درج در لایحه بودجه.

گ– انجام سایر اقدامات ضروری و مورد نیاز برای تحقق اهداف سازمان.

ماده 10_ کلیه اختیارات و وظایف ناشی از قوانین و مقررات، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخش ها و حوزه های مالیاتی به کار گرفته می شوند به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان انتقال می یابد.

ماده 11_ مستخدمان سازمان از نظر مقررات استخدامی، مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن خواهند بود که با عنایت به ویژگی های خاص و اهمیت و مسئولیت های مشاغل مالیاتی، فوق العاده های متصدیان مشاغل سازمان با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تاییید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، حسب مورد به تصویب مراجع ذیربط (شورای حقوق و دستمزد – هیات وزیران) خواهد رسید.

ماده 12_ رییس کل سازمان از بین اشخاصی که دارای تحصیلات دانشگاهی و سابقه تجربی کافی در رشته های شغلی مرتبط با امور اقتصادی، مالی و مالیاتی باشد، بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید هیات وزیران و با حکم وزیر یاد شده به این سمت منصوب می گردد.

تبصره 1: رییس کل سازمان همتراز مقام های موضوع بند (الف) تبصره (2) ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشد.

تبصره 2: معاونان سازمان بنا به پیشنهاد رییس کل سازمان و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حکم رییس کل منصوب می گردند.

ماده 13_ رییس کل سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان است و در چهارچوب مقررات قانون ی مربوط اداره امور سازمان را به عهده خواهد داشت و نیز نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانون ی و حقوقی با حق توکیل به غیر و ارجاع داوری و در موارد لزوم ارایه پبشنهاد صلح و سازش و اعمال نظارت لازم بر حسن اجرای وظایف محول شده به سازمان به عهده وی می باشد.

محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور

image_pdf

شماره:27133/ت23913هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تصویب تشکیلات سازمان امور مالیاتی وآیین نامه اجرایی بند الف ۵۹برنامه سوم