Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

رسیدگی به پرونده های مالیاتی مشاغل عملکرد سال ۱۳۸۷

دستورالعمل

احتراماً،پیرو بند 3 نامه شماره 53360 / 230 /ص مورخ 14 / 5 / 1388 ،مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی در خصوص پرونده مالیاتی عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اقدام نمایند.

1_ آن دسته از اتحادیه های امور صنفی که در اجرای صورتجلسه مورخ 11 / 3 / 1388 با شورای اصناف کشور، موضوع دستورالعمل شماره 28411 مورخ 12 / 3 / 88 (الگوی 2) این سازمان نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضاء خود اقدام نموده اند در این صورت کلیه اعضاء آنها صرفاً مشمول الگوی مذکور بوده و چنانچه هر یک از اعضاء مطابق سایر الگوهای سازمان (1 و 3) نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده باشند در این صورت مشمول توافق و تفاهم خوداظهاری نبوده و می بایست توسط ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است اعضایی که در فهرست تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات اتحادیه قرار داشته لیکن مالیات ابرازی آنها بیش از نظر اتحادیه باشد در اجرای بند 6 صورتجلسه مورخ 11 / 3 / 1388 مشمول الگوی 2 خواهند بود.

2_ ادارات امور مالیاتی در خصوص مؤدیانیکه در چارچوب الگوی 1 و 3 و یا دستورالعمل شماره 50105 / 230 مورخ 9 / 4 / 1388 با رعایت بند یک فوق نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام و مشمول توافق و تفاهم خوداظهاری شناخته شده اند چنانچه در اجرای دستورالعمل های صادره به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند نسبت به صدور برگ مالیات قطعی برابر مقررات اقدام نمایند.همچنین پرونده هائیکه با رعایت دستورالعمل های مذکور به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب شده است به صورت گروهی در اجرای مقررات ماده 219 مورد رسیدگی قرار گیرد.

3_ با عنایت به الگوی 1 و 3 توافق و تفاهم خوداظهاری موضوع دستورالعمل شماره 126190 مورخ 5 / 12 / 1387 پانزده درصد (15 %) از اعضای اتحادیه های امور صنفی که در چارچوب الگوهای مذکور نسبت به توافق و تفاهم اقدام نموده اند با اعلام قبلی ادارات امور مالیاتی مشمول توافق و تفاهم خوداظهاری نخواهند بود.بنابراین ادارات امور مالیاتی در خصوص این گروه از مؤدیان نسبت به رسیدگی تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیات برابر مقررات اقدام نمایند.

4_ ادارات امور مالیاتی در خصوص آن دسته از مؤدیانیکه نسبت به تسلیم اظهارنامه برابر مقررات اقدام ننموده یا مشمول توافق و تفاهم خوداظهاری شناخته نشده اند نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیات مربوط برابر مقررات اقدام نمایند.

5_ در ارتباط با سایر توافق و تفاهم خوداظهاری به عمل آمده با تشکل های حرفه ای، ادارات امور مالیاتی با رعایت مفاد توافق و تفاهم به عمل آمده حسب مورد در خصوص آن دسته از مؤدیانیکه مشمول توافق و تفاهم خوداظهاری بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام و در ارتباط با پرونده هائیکه به عنوان نمونه انتخاب و یا از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا اظهارنامه تسلیمی آنها در چارچوب توافق یا تفاهم خوداظهاری نمی باشد برابر مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات آنها اقدام نمایند.

6_ در ارتباط با اتحادیه های امور صنفی که در اجرای صورتجلسه مورخ 11 / 3 / 1388 نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای خود اقدام نموده اند (الگوی 2) پس از ارسال کامل اطلاعات مربوط از سوی کلیه ادارات کل امور مالیاتی به این معاونت در اجرای جدول شماره 3 نامه شماره 53140 / 230 /ص مورخ 13 / 5 / 1388 و بند یک نامه 53360 / 230 /ص مورخ 14 / 5 / 1388 تصمیم گیری و مراتب نحوه اقدام متعاقباً اعلام خواهد شد.
مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و در موارد رسیدگی نیز حداکثر مساعی خود را به منظور انجام رسیدگی گروهی به کار خواهند گرفت.

محمود شکری
معاون عملیاتی

image_pdf

شماره:61598/230/ص


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین رسیدگی به پرونده های مالیاتی مشاغل عملکرد سال ۱۳۸۷