Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

فرم«خلاصه پرونده مالیات بر درآمد مشاغل/ اشخاص حقیقی پرونده های فعال» موضوع پروژه مدیریت پرونده

دستورالعمل

پیرو دستورالعمل شماره 69770 مورخ 17 / 7 / 1387 موضوع تکمیل فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی،نظر به اینکه استفاده از فرم مذکور جهت سابقه عملکردهای فاقد بدهی از ضروریات پرونده های دائم برای پروژه مدیریت پرونده مالیاتی می باشد لذا بر اساس نظرات دریافتی از ادارات کل امور مالیاتی و به منظور تسهیل مراحل اجرای کار تغییراتی در فرم پیوست بخشنامه مذکور انجام پذیرفته، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی جهت اجرای بهینه و سریع پروژه فوق، از فرم جدید استفاده و به شرح ذیل اقدام نمایند:

1_ واحد مالیاتی برای هر عملکرد از پرونده های مالیاتی بر درآمد که فاقد هر گونه بدهی مالیاتی می باشد، یک فرم خلاصه پرونده مالیات بر درآمد پرونده های فعال (صفحه اول و دوم پیوست) را تکمیل نموده و با تأیید (مهر و امضاء نمودن) کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط، به عنوان مستندات جاری هر عملکرد در پرونده های دائمی مربوط ضبط نمایند.

2_ در خصوص عملکردهای 82 و قبل از آن با توجه به عدم امکان رسیدگی مالیات متمم در صورتیکه پرونده مالیاتی دارای مفاصاحساب موضوع ماده 235 ق.م.م مبنی بر فقدان بدهی مالیاتی باشد، نیازی به تکمیل فرم خلاصه پرونده مالیات بر درآمد پرونده های فعال برای عملکردهای مندرج در مفاصاحساب مذکور نمی باشد، ولی می بایستی مفاصاحساب موضوع ماده 235 ق.م.م در پرونده دائم نگهداری شود.

3_ عملکردهای پرونده های مالیات بر درآمدی که به شرح فوق برای آنها فرم خلاصه پرونده مالیات بر درآمد پرونده های فعال تنظیم شده و فاقد بدهی مالیاتی می باشند به محل بایگانی پرونده های راکد منتقل شوند.
توضیح اینکه:
برای عملکردهایی از پرونده های مالیاتی که قبلاً فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی موضوع بخشنامه 69770 مورخ 17 / 7 / 87 تکمیل شده است، نیازی به تنظیم فرم خلاصه پرونده مالیات بر درآمد پرونده های فعال جدید نمی باشد و فرم بخشنامه مذکور کماکان در پرونده دائم نگهداری شود.
مسئولیت حسن اجرای دقیق و به موقع این دستورالعمل به عهده مدیران کل ادارات امور مالیاتی می باشد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

شماره: 69770
تاریخ: 17 / 07 / 1387
پیوست:

دستورالعمل

نظر به اینکه فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی از فرم های مهم تعریف شده در پروژه مدیریت پرونده مالیاتی می باشد و بنابر ضرورت می بایست اطلاعات فرم مذکور از طریق واحدهای مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی استخراج و به عنوان مستندات اطلاعات خلاصه وضعیت پرونده های جاری هر عملکرد در پرونده دائمی نگهداری شود بنابراین مقرر می شود ادارات کل امور مالیاتی به شرح ذیل اقدام نمایند:

1_ واحدهای مالیاتی پرونده های مالیاتی را که مراحل قانون ی قطعیت آن طی شده (منبع اشخاص حقوقی/ صاحبان مشاغل) و مالیات متعلقه و جرائم آن نیز توسط مودی مالیاتی پرداخت شده است و پرونده مالیاتی فاقد هر گونه بدهی مالیاتی می باشد، اطلاعات فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی بابت هر عملکرد به صورت جداگانه را استخراج و پس تایید (مهر و امضاء نمودن) کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط به عنوان مستندات جاری هر عملکرد در پرونده دائمی مربوط ضبط می نماید:

2_ برای پرونده های مالیاتی که قبلاً خلاصه وضعیت مالیاتی و یا مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده 235 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر فقدان بدهی مالیاتی صادر شده، نیازی به تنظیم خلاصه وضعیت مذکور نمی باشد و واحد مالیاتی می بایستی یک نسخه از آن را در پرونده دائمی پرونده مربوط نگهداری نماید.

3_ واحدهای مالیاتی آندسته از پرونده هی مالیاتی که مراحل قانون ی قطعیت آن طی شده (اعم از اشخاص حقوقی/صاحبان مشاغل) ولی مالیات متعلقه توسط مودی مالیاتی پرداخت یا ترتیبات پرداخت آن داده نشده است ملزم می باشند پس از انجام مراحل قانون ی، پرونده مالیاتی را به واحد وصول و اجراء ارسال نماید.

4_ پرونده های جاری مالیاتی که به شرح فوق برگ خلاصه وضعیت پرونده و یا مفاصاحساب مالیاتی تنظیم شده و فاقد بدهی مالیاتی می باشد به محل بایگانی پرونده های راکد منتقل شوند.

5_ ادارات کل امور مالیاتی موظف می باشند در اجرای بند (1) فوق، فهرست پرونده های فاقد بدهی را استخراج و در پایان هر ماه فهرست مربوطه را جهت سیر مراحل امحاء به مدیریت دفتر رئیس کل و امور بین الملل سازمان اعلام نمایند.

6_ بدیهی است مسئولیت حسن اجرای دقیق و به موقع این بخشنامه به عهده مدیران کل ادارات امور مالیاتی می باشد.
برای آندسته از پرونده های مالیاتی که تعداد قبوض پرداخت مالیات آنها زیاد بوده و در قسمت ترتیب پرداخت و تصفیه، فرم خلاصه پرونده مالیات بر درآمد مشاغل/ اشخاص حقوقی (برای هر عملکرد قطعی) امکان درج آنها وجود ندارد، فهرست قبوض پرداخت به شرح جدول ضمیمه فرم مذکور تهیه شود.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست

image_pdf

شماره:10261/230/ص


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین فرم«خلاصه پرونده مالیات بر درآمد مشاغل/ اشخاص حقیقی پرونده های فعال» موضوع پروژه مدیریت پرونده