Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ممیزین کل مودیان را راهنمایی و ارشاد نمایند

راهنمائی و ارشاد مودیان محترم مالیاتی که بعلت عدم آشنائی کامل با مقررات مالیاتی و روشهای اجرائی آن قادر به انجام وضایف قانون ی خود به طور صحیح نمی باشند , بیش از پیش مورد توجه وزارت متبوع قرار گرفته است و از طرفی با توجه به ماده 223 قانون مالیاتهای مستقیم , ممیزین کل مالیاتی بلحاظ وظیفه نظارت برحسن اجرای قانون از حیث راهنمائی مودیان مالیاتی که مراجعین اصلی حوزه های مالیاتی را تشکیل می دهند از صلاحیت لازم برخوردار هستند , لذا به موجب این دستورالعمل رفع ابهامات و اشکالات و پاسخگوئی به سوالات مالیاتی مودیان مالیاتی به ممیزین کل مالیاتی محول می شود . ممیزین کل مالیاتی مکلفند , مودیان حوزه های مالیاتی تحت نظارت و سرپرستی خود را با گشاده روئی و حسن خلق پذیرفته , موارد مطروحه از طرف آنها را بر اساس قوانین , مقررات و بخشنامه های مرتبط به موضوع بررسی و نسبت به رفع ابهامات , و اشکالات و پاسخگوئی به سوالات مطروحه اقدام لازم معمول نمایند , البته در مواردیکه مودی , موضوعی راکتباً مورد سوال قرارمیدهد , اعلام پاسخ کتبی ضروری است . نظر به اهمیت موضوع لازم است در هر واحد ممیز کلی دفتر مخصوصی برای این منظور تهیه و مشخصات مودی و موارد مطروحه شده توسط وی اعم از کتبی و شفاهی و پاسخهای داده شده در دفتر مذکور ثبت و با درج تاریخ به امضای ممیز کل و مودی ذیربط برسد (در مواردیکه پاسخ کتبی داده می شود امضای دفتر مذکور توسط مودی ضروری نیست) . بدیهی است دفاتر مزبور به طور مرتب توسط عوامل دادستانی انتظامی مالیاتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت ضمناً ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها حسب ضرورت و در حدود امکانات موجود مکلفند کارشناس یا کارشناسانی را برای همکاری با ممیزین کل و کمک به آنها در این خصوص مامور نمایند . هرگاه ممیزین کل به علت پیچیدگی مسائل فنی و حقوقی موضوع مطرح شده در پاسخگوئی به مودی با دشواری مواجه یا در صحت قانون ی نظر خود تردید داشته باشند باید مراتب را با اظهارنظر صریح نسبت به موضوع به اداره کل مربوط اعلام نمایند , مسئولین اداره کل در صورتیکه راساً قادر به پاسخ نباشند , مراتب را به این معاونت اعلام خواهند نمود . در محلهایی که ممیز کل مقیم وجود ندارد وظیفه پاسخگوئی و رفع ابهامات و اشکالات به شرح فوق بعهده سرممیز مالیاتی است . ادارات کل مکلفند وسیله کارشناس مالیاتی سوابق مربوط به این پرسش و پاسخ را مطالعه و بررسی و جمع بندی اشکالات و ابهامات موجود موارد حل نشده را هر سه ماه یکبار جهت مطالعه و اقدام واحدهای ستادی به دفتر معاون درآمدهای مالیاتی ارسال نمایند . شورای عالی مالیاتی استعلامها وسوالهای مودیان مالیاتی اعم از دولتی و خصوصی و حقیقی و حقوقی را که بعد از تاریخ صدور این دستورالعمل واصل می شود برای پاسخگوئی توسط ممیزین کل به ادارات کل مربوطه ارجاع خواهد نمود. مدیران کل و دادستانی انتظامی مالیاتی نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را عهده دار خواهند بود .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:54348/10424/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ممیزین کل مودیان را راهنمایی و ارشاد نمایند