Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی

دستورالعمل

نظر به اهمیت حفظ استقلال هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و در راستای ساماندهی و وحدت رویه در انتخاب و انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای موصوف مقرر می دارد:

1_ رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل امور مالیاتی استانها، پیشنهاد انتصاب مورد نظر را منضم به را تاییدیه دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست و فرم تکمیل شده خلاصه سوابق خدمتی کارمندان پیشنهادی (فرم پیوست) به دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارسال دارند.

2_ دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست موظفند حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از وصول استعلام مذکور نظر خود را در خصوص صلاحیت افراد یاد شده به مرجع استعلام اعلام نمایند.

3_ دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پس از بررسی موضوع و احراز شرایط کارمند پیشنهادی،لازم است در صورت موافقت،حداکثر ظرف مدت 15 روز مدارک ذیربط را جهت تهیه حکم به اداره کل امور اداری و پشتیبانی ارسال نماید و در صورت عدم موافقت، نتیجه را به واحد پیشنهاد دهنده اعلام نماید.

4_ اداره کل امور اداری و پشتیبانی حداکثر ظرف مدت 3 روز پیش نویس حکم مربوطه را تهیه و حکم مزبور با امضاء معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صادر گردد.
در خصوص درخواست صدور حکم برای افرادی که با حفظ سمت، وظایف نمایندگان سازمان را بر عهده خواهند گرفت، نیازی به درخواست تائیدیه از دادستانی انتظامی مالیاتی نبوده و درخواست مزبور منضم به تاییدیه حراست و فرم تکمیل شده خلاصه سوابق خدمتی، مستقیماً به دفتر نظارت بر هیأتها ارسال شود.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی سازمان می باشد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 60799 / 210 /د
تاریخ: 18 / 12 / 1388
پیوست:

جناب آقای دکتر عسکری
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به بخشنامه شماره 70169 / 200 مورخ 23 / 10 / 1388 (تصویر پیوست) در رابطه با تفویض اختیار انتخاب و انتصاب مشاغل مدیران به ادارات کل استانی و امور مالیاتی شهر و استان تهران، در راستای اجرای سیاستهای عدم تمرکز، ایجاد سهولت و افزایش سرعت در اداره امور و فراهم نمودن زمینه های جلب رضایت و مالاً کارایی کارکنان، به استحضار می رساند:
فرآیند رسیدگی به اختلاف مالیاتی و اجرای عدالت و جلب رضایت مودیان محترم مالیاتی همواره از دغدغه های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور بوده است و استقلال بخش شبه قضایی از بخش تشخیص در سازمان حائز اهمیت بسیار و موجب تسهیل رفع اختلاف و وصول عادلانه مالیات بدون تنش و اجرای عدالت و جلب رضایت مودیان و تکریم ارباب رجوع است.
بنابراین پیشنهاد می شود انتخاب و انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی با در نظر داشتن موارد ذکر شده صورت پذیرد و در صورت صلاحدید خواهشمند است دستور فرمائید نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیأتهای حل اختلاف از شمول بخشنامه موصوف و تفویض اختیار به عمل آمده (در مورد احکام انتصاب و با حفظ سمت) خارج و کماکان در چارچوب دستورالعمل شماره 101764 مورخ 7 / 10 / 87 (تصویر پیوست) لیکن با امضاء معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انجام پذیرد.

امیر حسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره: 70169 / 200
تاریخ: 23 / 10 / 1388
پیوست:

بخشنامه

در راستای اجرای سیاستهای عدم تمرکز، ایجاد سهولت و افزایش سرعت در اداره امور و فراهم نمودن زمینه های جلب رضایت و مالاً کارایی کارکنان، اختیار انجام و اتخاذ تصمیمات مربوط به انتخاب و انتصاب نیروهای شاغل برای تصدی مشاغل مطرح مدیریتی بر اساس دستورالعمل داخلی “انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی، امور مالیاتی شهر و استان تهران”به شرح مفاد پیوست به آن اداره کل تفویض می شود.
انتخاب کارکنان برای تصدی مشاغل بالاتر در سطوح مذکور صرفاً از میان افراد واجد شرایط تجربی تخصصی که در آزمون جامع تعیین سطح شرکت نموده و در سطوح شغلی مربوطه رتبه های امتیازی برتر را کسب نموده اند امکان پذیر می باشد.
شایان ذکر است در سال اول اجرای این دستورالعمل و تا زمان برگزاری آزمون مجدد تعیین سطح در مورد داوطلبین واجد شرایط که به دلیل عدم شرکت در آزمون مذکور فاقد امتیاز این آزمون می باشند، برای سنجش تواناییها و مهارتهای فنی آنان (موضوع بند 7 دستورالعمل)،آزمون کتبی بنا به پیشنهاد مدیر کل استان و یا رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران که توسط دفتر آموزش و توسعه منابع انسانی برگزار می گردد، جایگزین آن خواهد بود.بدیهی است پس از اتمام زمان تعیین شده و برگزاری آزمون جامع تعیین سطح در سال آینده، با رعایت کامل مفاد دستورالعمل برای انتخاب و انتصاب مشاغل مدیران الزامی بوده و احکام صادرهاز سوی واحدهای مسئول برای افراد خارج از فرآیند تعیین شده فاقد اعتبار خواهد بود.
مدیران کل استانها، رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مسئولیت حسن اجرای بخشنامه را با رعایت عدالت و بدون تبعیض بر عهده خواهند داشت و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع، نظارت براجرای بخشنامه و دستورالعمل مربوط و انجام هماهنگیهای لازم را برای اجرای مطلوب آن به عمل خواهند آورد.
ضروری است مفاد این بخشنامه به نحو مطلوب به اطلاع کلیه همکاران رسانده شود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 56823 / 240 /د
تاریخ: 10 / 11 / 1388
پیوست:

بخشنامه

نظر به اینکه نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع بند یک ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عهده دار رسیدگی به اختلاف های مالیاتی با شرایط مذکور در مادتین 170 و 244 قانون یاد شده و تبصره‌های آن می باشند و به دلیل توجه به استقلال عمل و اهمیت ویژه جایگاه نمایندگان یاد شده برای سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اصلاح دامنه شمول بخشنامه شماره 70169 / 200 مورخ 23 / 10 / 88 نسبت به نمایندگان سازمان در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مقرر میدارد:
انتخاب و انتصاب نمایندگان یاد شده کماکان مطابق فرآیند ابلاغ شده تحت دستورالعمل شماره 101764 مورخ 7 / 10 / 87 تصویر پیوست) انجام پذیرد.بدیهی است بر اساس مصوبه شورای معاونین محترم سازمان،احکام نمایندگان مذکور ممضی به امضاء و صدور این معاونت خواهد بود.

مجید یارمند
معاون توسعه مدیریت و منابع

شماره: 101764
تاریخ: 07 / 10 / 1387
پیوست:

دستورالعمل

به منظور تسریع در فرآیند صدور حکم واجدین شرایط انتصاب به سمت نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 1 ماده 244 ق.م.م و نیز وحدت رویه و حذف مکاتبات غیر ضروری در این خصوص مقرر می دارد:

1_ رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران، مدیران کل امور مالیاتی سایراستانها، نظر دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست را اخذ نموده و فرم تکمیل شده خلاصه سوابق خدمتی افراد مورد نظر را ضمیمه پیشنهاد خود نموده و به دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارسال دارند.

2_ دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست موظفند حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از وصول استعلام مذکور نظر خود را در خصوص صلاحیت افراد یاد شده به مرجع استعلام اعلام نمایند.

3_ دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پس از بررسی موضوع و احراز شرایط پیشنهاد شونده،لازم است حداکثر ظرف مدت ده روز مدارک ذیربط را جهت تهیه حکم به اداره کل امور اداری و رفاه ارسال کند. در صورت عدم تائید مراتب نیز باید نتیجه را به واحد پیشنهاد دهنده اعلام نماید.

4_ اداره کل امور اداری و رفاه نیز حداکثر ظرف مدت 3 روز پیش نویس حکم مربوطه را تهیه و در اختیار دفتر نظارت بر هیأتها قرار داده تا با امضاء معاون فنی و حقوقی سازمان حکم مزبور صادر گردد.
در خصوص درخواست صدور حکم برای افرادی که با حفظ سمت وظایف نماینده سازمان را بر عهده خواهند گرفت، نیازی به درخواست تائیدیه از حراست و دادستانی انتظامی مالیاتی نبوده و درخواست مزبور مستقیماً به دفتر نظارت بر هیأتها ارسال شود.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی سازمان می باشد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

فرم اعلام سوابق خدمتی آقای کارمند اداره کل امور مالیاتی استان………..
جهت تصدی پست نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تاریخ تهیه:

 
1- شماره پرسنلی:
2- تاریخ استخدام:
3- وضعیت خدمت سربازی: پایان خدمتoمعافo
4- آخرین مدرک تحصیلی:
رشته تحصیلی:
تاریخ اخذ مدرک(روز،ماه،سال)
5- سابقه مالیاتی:       سال             ماه
6- شهر محل خدمت پیشنهادی:
7- ردیف پیشنهادی:
8- عناوین پست های مورد تصدی از بدو خدمت تاکنون(به تفکیک)
 
عنوان پست سازمانی
از تاریخ
تا تاریخ
مدت اشتغال
سابقه عملی در امور مالیاتی
شهر محل خدمت
سال
ماه
شماره واحد مالیاتی
شماره گروه مالیاتی
شماره اداره امور مالیاتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9- دوره های آموزشی طی شده:
 
ردیف
عنوان دوره
از تاریخ
تا تاریخ
ساعت گذرانده شده
موسسه برگزار کننده
10- تشویقات:
11- مجازاتهای اداری:
ردیف
تاریخ تشویق
موضوع تشویق
مقام تشویق کننده
تاریخ مجازات
موضوع مجازات اداری
مقام مجازات کننده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در صورتیکه موارد عناوین پست های سازمانی،دوره های آموزشی طی شده و یا تشویقات کارمند پیشنهادی بیش از تعداد جدول در نظر گرفته شده باشد،موارد مطابق جدول مربوط پیوست پیشنهاد گردد.
مدیر کل امور مالیاتی استان…………………. امضاء

 

image_pdf

شماره:6941/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی