Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تحقق برنامه عملیاتی ارزش افروده در سال۱۳۹۱

دستورالعمل

به منظور تحقق اهداف سازمانی در سال 1391 (از جمله برنامه عملیاتی، تحقق درآمدهای مالیاتی و توسعه و گسترش مالیات بر ارزش افروده، ادارات کل امور مالیاتی موظفند با استفاده مؤثر ار کلیه منابع و امکانات مادی و انسانی موجود و برنامه ریزی،سازماندهی،نظارت،کنترل و هدایت آن اقدامات اجرائی ذیل را به مورد اجرا در آورند:

1_ نظر به اینکه فراخوان ثبت نام فعالان اقتصادی در راستای ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت مرحله ای و در پنج مرحله تا پایان سال 1390 اعلام شده است ادارات کل امورمالیاتی موظفند ضمن شناسائی فعالان اقتصادی با لقوه ثبت نام نشده حائز شرایط فراخوان های مذکور از منابع اطلاعاتی موجود نسبت به مکاتبه با این دسته از مؤدیان جهت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افروده به شرح فرم شماره (1) پیوست این دستورالعمل اقدام نمایند.

2_ واحدهای شناسائی و ثبت نام در صورت عدم ثبت نام فعالان اقتصادی حائز شرایط نسبت به ثبت نام این دسته از مؤدیان در سامانه مالیات بر ارزش افروده جهت عملیات مکانیزه رسیدگی اقدام نمایند.

3_ نظر به اینکه برخی از فعالان اقتصادی،دارای ثبت نام یا پیش ثبت نام تکراری در سامانه مالیات بر ارزش افزوده می باشند و همچنین برخی از فعالان اقتصادی فاقد شرایط ثبت نام صرفاً اقدام به ثبت نام نموده اند،ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی ضمن بررسی و اطمینان از صحت ثبت نام یا پیش ثبت نام تکراری و عدم شمول فعالان اقتصادی فاقد شرایط نسبت به حذف ثبت نام های تکراری و مؤدیان فاقد شرایط ثبت نام از طریق دفتر توسعه سامانه های مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند.

4_ با توجه به اینکه برخی از مؤدیان ثبت نام شده حائز شرایط از ارائه اظهارنامه مالیاتی اعم از الکترونیکی یا دستی خودداری نموده اند،ادارات کل امور مالیاتی موظفند نسبت به مکاتبه با این دسته از مؤدیان جهت تسلیم اظهار نامه مالیاتی الکترونیکی اقدام نمایند.

5_ مؤدیانی که از ثبت نام و تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده اند،رسیدگی به پرونده مالیاتی آنان در اولویت اول رسیدگی،مطالبه و وصول قرار گیرد.

6_ از آنجائی که برخی از فعالان اقتصادی حائز شرایط ثبت نام،استان و شهرستان محل فعالیت خود را در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به اشتباه انتخاب نموده اند و تسهیم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها را توأم با محدودیت هائی نموده است لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی پس ار بررسی و اطمینان ار موضوع نسبت به اصلاح استان و شهرستان محل فعالیت مؤدی اقدام نمایند.

7_ ادارات کل امور مالیاتی موظفند مرحله مشمولیت و نوع فعالیت فعالان اقتصادی که در زمان ثبت نام ،مرحله مشمولیت و موضوع فعالیت آنان تعیین نشده است را با توجه به فعالیتهای تعیین شده در بخش ثبت نام سامانه مالیات بر ارزش افزوده مشخص نمایند.

8_ ادارات کل امور مالیاتی ذر راستای تحقق ذرآمدهای مالیاتی پیش بینی شده،نسبت به وصول و یا تعیین تکلیف پرذاخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی فعالان اقتصادی (به استثنای مؤدیانی که تکلیف کسر و پرداخت مالیات و عوارض آنان به عهده خزانه می باشد) در زمان تسلیم اظهار نامه اینترنتی اقدام نمایند.

9_ ادارات کل امور مالیاتی موظفند حد اکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ انقضای تسلیم اظهار نامه در هر دوره نسبت به بررسی و کنترل مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی و پرداخت یا ترتیب پرداخت شده فعالان اقتصادی اقدام و در صورت عدم پرذاخت یا عدم ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ابرازی مطابق فرم شماره (2) پیوست این دستورالعمل نسبت به مکاتبه با مؤدی جهت پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند. 10- ادارات کل امور مالیاتی موظفند در صورت عدم پرداخت یا عدم ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی، (که قطعی محسوب می گردد) حد اکثر ظرف مدت پانرده روز از تاریخ انقضاء مهلت موضوع بند (9) این دستورالعمل،تصویر اظهار نامه را همراه با فرم شماره (3) پیوست این دستورالعمل به ادارات امور مالیاتی وصول و اجرا جهت وصول مطابق مقررات اجرائی ارسال نمایند.

11_ ادارات کل امور مالیاتی موظفند پس از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی، فهرست فعالان اقتصادی فاقد اظهار نامه مالیاتی را استخراج و به شرح فرم شماره (4) پیوست این دستورالعمل جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی با آنان مکاتبه نمایند. در صورت ارائه اظهارنامه مطابق بندهای 8 تا 10 اقدام و در غیر این صورت پرونده این دسته از مؤدیان در اولویت دوم رسیدگی قرار گیرد.

12_ به منظور نظارت بر پرونده های مهم که نقش اساسی در تأمین در آمدهای پیش بینی شده دارند ضرورت دارد مدیران کل امور مالیاتی، معاونین و رؤسای امور مالیاتی به ترتیب نظارت مستقیم بر حد اقل 100- 150- 250 پرونده اعمال و عملیات خود اظهاری،رسیدگی و تشخیص و مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده آنان را پیگیری نمایند.

13_ رسیدگی مؤثر و هدفمند از اولویتهای نظام مالیاتی است،لذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی جهت رسیدگی و حسابرسی ترکیب مناسبی از کلیه فعالیت ها و مؤدیان حائز شرایط کلیه مراحل فرا خوان شده انتخاب و مطابق با اولویت بندی موضوع دستورالعمل رسیدگی اقدام به رسیدگی و حسابرسی نمایند و جهت تحقق برنامه عملیاتی، رسیدگی معطوف به فعالیت یا فعالیت های خاص نگردد.

14_ آموزش و اطلاع رسانی فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان از اولویتهای نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد لذا ضرورت دارد رویکرد آموزش در سال 1391 علاوه بر آموزش فعالان اقتصادی به سمت و سوی مصرف کنندگان وخریداران نهایی نیز معطوف شود و مدیران کل امور مالیاتی و مسئولین مالیات بر ارزش افزوده با هماهنگی و رعایت مقررات روابط عمومی سازمان با حضور مؤثر در برنامه های استانی صدا و سیما نسبت به تشریح اهداف و مزیت های نظام مالیات بر ارزش افزوده و تکالیف مصرف کنندگان و خریذاران اقدام نمایند.

15_ نظر به اینکه نرم افزار توزیع عوارض متمرکز توسط معاونت تهیه و در سامانه ارزش افزوده نصب و راه اندازی گردیده است. لذا به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز توریع عوارض موضوع ماده 39 قانون ضرورت دارد،ادارات کل امور مالیاتی از اول سال 1391 به بعد صرفاً با استفاده از نرم افزار مذکور نسبت به توزیع عوارض اقدام نما یند.

16_ نظر به اینکه در سال جاری، برنامه عملیاتی یکی از پارامترهای ارزیابی در تخصیص پاداش منظور گردیده و اطلاعات آن بر اساس برنامه نرم افزاری رسیدگی، مطالبه و وصول استخراج و لحاظ خواهد شد، مقتضی است که کلیه عملیات مالیاتی مؤدیان نیز (دعوت ،رسیدگی، مطالبه و وصول و…) از طریق سامانه صورت گیرد.

17_ دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افروده ضمن نظارت مستمر بر امور فوق و گزارش اقدامات انجام شده ادارات کل امور مالیاتی به معاونت مالیات بر ارزش افزوده نظارت مستقیم بر اقدامات ادارات کل امور مالیاتی روی پرونده ارزش افزوده فعالان اقتصادی بالاخص 1000 پرونده مهم کشور را عهده دار خواهد بود.لذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی همکاری لازم با دفتر یاد شده داشته باشند. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل به عهده مدیران کل محترم امورمالیاتی خواهدبود.

محمدقاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده

image_pdf

شماره:1931


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تحقق برنامه عملیاتی ارزش افروده در سال۱۳۹۱