Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

قبول خود اظهاری دوره های پائیز سال۱۳۸۸لغایت تابستان سال۱۳۹۰ شرکتهای تعاونی مصرف

بخشنامه
باتوجه به درخواست شماره 1519 مورخ 17 / 10 / 1390 اتحادیه تعاونیهای مصرف محلی و پیرو بخشنامه شماره 94792 / 200 مورخ 17 / 5 / 1389،موضوع رسیدگی به مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکتهای تعاونی مصرف بر اساس خود اظهاری برای دوره های پاییز 1387 لغایت تابستان سال 1388 وبه منظور تسهیل فرایندهای اجرای نظام مالیات بر ارزش افروده و تکریم ارباب رجوع و وحدت رویه مقرر می دارد:
شرکت های تعاونی مصرف محلی در صورت رعایت موارد ذیل، مشمول رسیدگی براساس خود اظهاری برای دوره های پاییز سال 1388 لغایت تابستان سال 1390 خواهند بود.

1_ مفاد بخشنامه شماره 94792 / 200 مورخ 17 / 5 / 1389 برای دوره های پاییز سال 1387 لغایت تابستان سال 1388 را رعایت نموده باشند.

2_ در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهارنامه مالیاتی دوره های پاییز سال 88 لغایت تابستان سال 1390 را در مهلت مقرر تسلیم نموده و در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزودهثبت شده باشد.

3_ حجم عمده (حداقل 70 %) خرید مشمول مالیات و عوارض ارزش افروده خود را از اتحادیه تعاونی های مصرف خریداری کرده باشند.

4_ مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب های فروش صادره توسط اتحادیه تعاونی مصرف را پرداخت نموده باشند.

5_ اظهار نامه های مالیاتی خود را متضمن ابراز صحیح خرید و فروش تسلیم نموده باشند.

بنا بر این مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی:

الف) صرفاً اظهارنامه های مالیاتی ارزش افزوده دوره های پاییز سال 1388 لغایت تابستان سال 1390 شرکتهای تعاونی مصرف محلی که شرایط فوق الذکر را دارا می باشند را بر اساس خود اظهاری مورد پذیرش قرار داده و مالیات و عوارض را بر آن اساس با شرکتهای تعاونی یاد شده نهایی نمایند.

ب) رسیدگی به اظهار نامه های مالیاتی سایر دوره های شرکتهای تعاونی مصرف محلی را مطابق با دستورالعمل رسیدگی و رعایت سایر مقررات و قوانین مرتبط انجام و در صورتی که شرکتهای تعاونی یاد شده از اول سال 1391 مقررات ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده (صدور صورتحساب و رسیدهای صندوق فروش و درج مالیات و عوارض ارزش افزوده) را رعایت ننمایند از ارائه تسهیلات موضوع ماده 33 قانون در خصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیات و عوارض برای دوره یا دوره های مالیاتی مربوط خودداری گردد.
ضمناً پرونده مالیاتی هر یک از دوره های مالیاتی مشمول این دستورالعمل که مورد رسیدگی قرار گرفته باشد،از شمول این دستورالعمل خارج و مطابق مقررات مربوطه و پس از طی مراحل دادرسی مالیاتی اقدام خواهد شد.
مدیران کل امور مالیاتی مسؤلیت حسن اجرای این بخشنامه را عهده دار خواهند بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

image_pdf

شماره:4867/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین قبول خود اظهاری دوره های پائیز سال۱۳۸۸لغایت تابستان سال۱۳۹۰ شرکتهای تعاونی مصرف