Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تصویب آئین نامه اجرائی تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت آموزش و پرورش- وزارت کشور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 22 / 6 / 1388 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش و کشور و به استناد تبصره (3) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082 /ت 373 ه مورخ 10 / 10 / 1386 آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده 38  قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 1_ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است در لوایح بودجه سالانه معادل مبلغ اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی را در ردیف متمرکز تحت عنوان “اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده 38  قانون مالیات بر ارزش افزوده”ذیل ردیف های اعتباری وزارت آموزش و پرورش پیش بینی و منظور نماید.

ماده 2_اعتبار موضوع ماده 1 این آیین نامه پس از مبادله موافقتنامه بین وزارت آموزش و پرورش و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بر اساس ضرائب محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته و شاخص های مبتنی بر عوامل مؤثر بر کمیت و کیفیت فعالیتهای آموزشی که با تأیید وزیر آموزش و پرورش تعیین می شود،بین مناطق کمتر توسعه یافته استانها توزیع و هزینه می گردد.

ماده 3_ وزارت آموزش و پرورش موظف است اعتبارات موضوع این آیین نامه را به منظور تاسیس و توسعه واحدهای آموزشی صرفاً در مناطق کمتر توسعه یافته هزینه نماید.

تبصره: واحدهای آموزشی موضوع این آیین نامه شامل هنرستانهای فنی و حرفه ای،کشاورزی،مدارس عادی، شبانه روزی، عشایری، استثنایی،استعدادهای درخشان،نمونه دولتی،شاهد و ایثارگران می باشد.

ماده 4_ به منظور تخصیص اعتبارات پیش بینی شده موضوع این آیین نامه،وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش تفصیلی سالانه در خصوص هزینه های انجام شده سال قبل به انضمام اسناد و مدارک مثبته را ظرف چهار ماه پس از پایان هر سال مالی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور) ارائه نماید.
این تصویب نامه در تاریخ 26 / 8 / 1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

image_pdf

شماره:174769/ت42297ک


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تصویب آئین نامه اجرائی تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده