Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آئین‌نامه اجرایی تبصره (۲۱)قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی-وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت نفت
وزارت نیرو- وزارت صنعت،معدن و تجارت-وزارت کشور-وزارت راه و شهرسازی

وزارت جهاد کشاورزی-وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردیرئیس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10 / 1 / 1393 به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی،نفت،نیرو وصنعت،معدن و تجارت و به استناد تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور،آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

ماده 1_اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر بکار می‌رود:

الف- خانوارهای تحت حمایت:خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امدادامام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) و خانوارهایی که به تشخیص نهادهای حمایتی وتایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی نباشند.

ب- کاربرگ (فرم) ثبت‌نام: کاربرگ (فرم) درخواست سرپرست خانوارهای نیازمند ومتقاضی دریافت یارانه

ج- ستاد: ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها

د- سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها
ه- معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

ماده 2_در سال 1393 منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع مواد 1 و 3 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به شرح مصوبات هیئت وزیران،در قالب ساز و کارها و الزامات به ترتیب ذیل وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود:

الف- شرکت‌های پالایش نفت موظفند تا بیستم هر ماه درآمد یک ماه قبل را به ازای تحویل هر بشکه نفت خام و میعانات گازی برابر ارقامی که براساس جزء (3) بند (

الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تعیین می‌شود،از طریق شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده‌های نفتی به حساب یا حساب‌های جداگانه‌ای که نزد خزانه‌داری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌شود، واریز نمایند.

ب- شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر متر مکعب گاز فروخته شده در داخل کشور (بدون احتساب گاز مصرفی نیروگاه‌ها) معادل (977) ریال را به حسابی که توسط خزانه افتتاح می‌شود،واریز نماید.

ج- وزارت نیرو موظف است از طریق شرکت‌های ذی‌ربط به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی مبلغ (164) ریال به حسابی که توسط خزانه افتتاح می‌شود، واریز نماید.

تبصره: معادل (62) ریال در ازای فروش هر کیلو وات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی واریزی به خزانه برای حمایت از واحدهای تولید برق و آب در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

د- مبلغ (112000) میلیارد ریال از محل یارانه نان،برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه سال 1393 کل کشور به این منظور اختصاص می‌یابد.

ماده 3_کل منابع حاصل از اجرای مفاد ماده 2 به شرح ذیل هزینه می‌گردد:

الف- پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه به ترتیب زیر خواهد بود:

1_سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه نقدی صرفاً با قبول شرایط مندرج در کاربرگ (فرم) تقاضای یارانه نقدی،می‌توانند نسبت به تکمیل کاربرگ (فرم) در سامانه‌ای که توسط سازمان طراحی و ایجاد می‌گردد،اقدام نمایند.

تبصره: عدم ثبت نام در سامانه مذکور به معنای اعلام انصراف از دریافت یارانه نقدی خواهد بود.

2_ سازمان بر اساس کلیه اطلاعات موجود نسبت به بررسی واجد شرایط بودن متقاضیان اقدام و افراد غیرمشمول را در مقاطع مختلف زمانی تعیین و ضمن اعلام رسمی اطلاعات اقتصادی به سرپرست خانوار نسبت به حذف آن‌ها از دریافت یارانه نقدی اقدام می‌نماید.

تبصره: دستورالعمل این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد می‌رسد.

3_ مطابق بند (و) تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور ارائه هرگونه اطلاعات اقتصادی نادرست از سوی متقاضیان به تشخیص سازمان،موجب استرداد وجوه یارانه دریافتی و جریمه نقدی سه برابر میزان دریافتی خواهد شد.

تبصره: ساز و کار دریافت جریمه موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد خواهد رسید.

4_ جلسات ستاد استانی هدفمندی یارانه‌ها مطابق دستورالعمل ابلاغی شماره 628 مورخ 10 / 1 / 1393 معاونت اجرایی رئیس‌جمهور به ریاست استاندار و در شهرستان‌ها با ریاست فرماندار به صورت منظم تشکیل و گزارش‌های اقدامات انجام شده هر هفته توسط استانداران به دبیرخانه ستاد ارسال می‌شود.

5_سرپرستان خانوار معترض به حذف نام خود،می‌توانند به صورت غیرحضوری و منحصراًاز طریق پایگاه اینترنتی اعلام شده، ظرف یک ماه شکایت خود را به کمیسیون ماده 10 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها،موضوع تصمیم‌نامه شماره 39640 / 44697 مورخ 29 / 3 / 1389 اعلام کنند و این کمیسیون نیز نظر قطعی را ظرف پانزده روز به متقاضی و سازمان اعلاممی‌نماید.

6_ منابع بودجه‌ای لازم برای شناسایی گروه‌های مشمول یارانه‌ها،اطلاع‌رسانی وتجهیز پایگاه (سایت) سازمان از منابع حاصل از اجرای تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور توسط سازمان تأمین خواهد شد.

7_کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایندموظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان برای هرگونه اقدام قانون ی موضوع تبصره (21) قانون بودجه‌سال 1393 کل کشور را در اختیار سازمان قرار دهند.

8_ کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری،مکلفند بر اساس دستورالعملی که از سوی شورای یول و اعتبار ابلاغ می‌شود،اطلاعات مندرج در کاربرگ (فرم) ثبت نام را در ارزیابی توانایی مالی و رتبه‌سنجی اقتصادی افراد برای پرداخت وام یا سایر تسهیلات لحاظ نمایند.

تبصره: سایر نهادهای اقتصادی کشور نظیر اتاق‌های بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها و کانون‌های صنفی نیزمی‌توانند اطلاعات مندرج در کاربرگ‌های (فرم‌های) ثبت‌نام را مبنای ارایه هرگونه خدمات یا تسهیلات به متقاضیان قرار دهند.
0- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری سازمان،برنامه‌ریزی لازم را برای پرداخت یارانه‌ها به منظور تأمین امنیت غذایی خانوارهای تحت حمایت رابه‌گونه‌ای انجام دهد که کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) وسازمان بهزیستی کشور ضمن برخورداری از یارانه غیرنقدی،به مرور و با دریافت اطلاعات بیشتر نسبت به پوشش دادن سایر خانوارهای نیازمند بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد و ازطریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی کشور اقدام نماید.

تبصره: یارانه شیر مدارس از محل منابع موضوع این بند قابل تأمین می‌باشد.

ب- کمک به بخش سلامت موضوع جزء (2) بند (ب) تبصره (21) به شرح زیر صورت می‌گیرد:

1_ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظف است ازطریق سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت اقدام نماید.

2_ وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به پوشش هزینه‌های پرداختی بیمار در پرداخت هزینه‌های تشخیصی و درمانی بستری در تمامی مراکز درمانی تحت پوشش آن وزارتخانه برای تمامی بیمه‌شدگان بیمه‌های پایه در مراکزفوق بر اساس تعرفه‌های بخش دولتی مصوب هیئت وزیران اقدام نماید.

تبصره: پرداخت هزینه‌های سایر مراکز درمانی براساس توافق بین وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و آن مراکز خواهد بود.

3_ سهم پرداختی بیمار موضوع جزء (2) بابت خدمات بستری معادل (10) درصد و برای روستائیان معادل (5) درصد کل هزینه‌ها خواهدبود.

4_ نحوه اجرای بندهای فوق براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف 10 روزبه تصویب ستاد خواهد رسید.

5_کلیه اعتبارات موضوع بند ب براساس شرح فعالیت مندرج در موافقتنامه‌هایمبادله‌شده با معاونت توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط هزینه می‌گردد.

ماده 4_ساز و کار اجرایی و منابع لازم برای کمک به بخش تولید،بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدیموضوع جزء 1 بند ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 کل کشور به تفکیک هر بخش به پیشنهاد معاونت و با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی،صنعت،معدن و تجارت،کشور،نفت،راه و شهرسازی،تعاون،کار و رفاه اجتماعیدفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان و ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور به تصویب ستاد خواهد رسید.

ماده 5_نحوه ثبت‌نام و تشخیص نیازمندی متقاضیان دریافت یارانه نقدی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد می‌رسد.

ماده 6_ساز و کار انصراف از دریافت یارانه نقدی بر اساس دستورالعملی خواهد بودکه با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد می‌رسد.

ماده 7_ دستورالعمل‌های موضوع این آیین‌نامه با پیشنهاد کار گروه‌های تخصصی ستادو تأیید معاونت حداکثر تا پایان فروردین ماه در ستاد تصویب و ابلاغ خواهد شد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس‎جمهور

image_pdf

شماره:835/ت 50416هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین آئین‌نامه اجرایی تبصره (۲۱)قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور