Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ماده ۳۷ قانون امور گمرکی

علاوه بر معافیتهای مذکور که در جدول تعرفه پیوست این قانون و معافیتهای دیگری که به‌موجب قوانین خاص یا برطبق قراردادهای مصوب مجلس برقرار شده درموارد زیر نیز کالای وارده از پرداخت حقوق‌گمرکی و سودبازرگانی و عوارض معاف می‌باشد ولی هزینه‌گمرکی باید پرداخت شود .
1 ـ کالای‌متعلق به پادشاهان و رؤسای کشورهای خارجی و همراهان‌آنها.
2 ـ الف : اشیاء و کالای مورداستفاده رسمی مأموریت‌های سیاسی خارجی و اشیاء و کالای مورداستفاده مأمورین سیاسی خارجی و بستگان آنها درحدود مقررات کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک مورخ 18 آوریل 1961 و به شرط معامله متقابل وباتشخیص وزارت امورخارجه و گمرک ایران درهرمورد .
ب : اشیاء وکالای مورداستفاده رسمی مأموریتهای کنسولی خارجی و اشیاء مورداستفاده سرکنسولها وکنسولیاران رسمی مشروط برآنکه طی مدت نه ماه از تاریخ استقرار آنها به سمت مزبـور در ایران وارد شده‌باشد و به شرط رعـایت
معامله متقابل و باتشخیص وزارت امورخارجه و گمرک‌ایران در هر مورد .
تبصره ـ معافیت‌های گمرکی کنسولی موضوع این بند به شرط معامله متقابل تا پایان دوره خدمت مأموران کنسولی خارجی در ایران قابل‌تمدید است .
ج : اشیـاء و کالای مورد استفاده رسمی نمایندگیهای سازمان ملل‌متحد و مؤسسات تخصصی وابسته به آن و اشیاء مورداستفاده کارکنان و کارشناسان سازمان ملل‌متحد مأمورخدمت در ایران درحدود مقررات مندرج در کنوانسیون ( Convention ) مربوط به مزایا و مصونیتهای سازمان ملل‌متحد مورخ 13 فوریه 1946 با تشخیص وزارت‌امورخارجه و گمرک ایران در هرمورد .
د : اشیاء و کالای مورداستفاده کارشناسان خارجی که ازمحل کمکهای فنی واقتصادی و علمی و فرهنگی ممالک خارجی و مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند برابرمقرراتی که درآیین‌نامه مزایا ومعافیتهای کارشناسان خارجی مصوب 23 تیرماه 1345 کمیسیون دارایی مجلس پیش‌بینی شده‌است باتشخیص وزارت امورخارجه و گمرک ایران درهر مورد .
** 3 ـ لغو شده .
4 ـ کالای ترانزیت‌خارجی ، مرجوعی ، انتقالی ، کابوتاژ و واردات‌موقت همچنین صادرات کشور از پرداخت حقوق‌گمرکی و سودبازرگانی و عوارض بخشـوده‌است ولی مشمـول پرداخت هزینه‌های گمرکی خواهدبود . شـرایط و
مقررات وتشریفات‌ ورود وخروج اینگونه کالا درآیین‌نامه گمرکی تعیین‌میشود.
* 5 ـ لغو شده ، به استثناء این قسمت «‌اسباب سفر و اشیاء شخصی مستعمل همراه مسافر درصورتی که جنبه تجاری نداشته باشد به‌طورکلی . »
** 6 ـ لوازم خانه و اشیای شخصی مستعمل ایرانیان مقیم خارجه اعم از مسافر با گذرنامه عادی ، خدمت و یا سیاسی که مدت اقامت آنان در خارج یک‌سال یا بیشتر بوده و شش ماه آخر آن متوالی باشد و لوازم خانه و اشیاء مستعمل اتباع خارجه که برای اقامت به ایران وارد می‌شوند مشروط براینکه :
الف : لوازم و اشیای مزبور از کشور و محل اقامت مسافر حمل و یکماه قبل تا نه ماه بعد ازورود مسافر به گمرک برسد مگر درموارد فرس‌ماژور ، به تشخیص کمیسیون رسیدگی به اختلافات‌گمرکی .
ب : لوازم و اشیای مزبور با وضع و شئون ، اجتماعی آنان مناسب بوده و جنبه تجاری نداشته‌باشد .
ج : ظرف مدت پنج سال قبل ، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند .
تبصره 1 ـ کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یک ساله و یا بیشتر به خارج اعزام می‌شوند درصورتی که قبل از پایان مأموریت و توقف یک‌ساله از خارج احضار شوند مشمول شرط مدت یکسال توقف مذکور در این بند نخواهند بود .
تبصره 2 ـ منظور از اشیاء ولوازم شخصی مذکور در این قانون اشیایی است که عرفاً مورداستفاده صاحب آن قرار گیرد و منظور از لوازم خانه اشیایی است
که عرفاً مورداستفاده خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت دریک محل باشد .
7 ـ آلات و افزار دستی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان و خارجیانی که به ایران می آیند .
8 ـ اشیاء شخصی و اثاثه منزل و افزار کار مستعمل ایرانیانی که در کشورهای خارجه فوت می‌شوند با ارائه گواهی تحریر ترکه تنظیمی ازطرف مأمورین کنسـولی دولت جمهوری اسـلامی ایران یا مقامات صلاحیتـدار محلی (‌به تشخیص وزارت امورخارجه در مواردی که مأمورین کنسولی دولت جمهوری‌ اسلامی در کشور محل فوت نباشند ) مشروط براینکه گواهی تحریر ترکه مزبور حداکثر ظرف شش ماه بعد از فوت تنظیم شده باشد .
تبصره ـ معـافیت‌های موضوع بند 5 تا 8 این مـاده شامل وسایط نقلیـه نخواهد بود .
* 9 ـ هدایایی که ازطرف دولتها ، اشخاص و مؤسسات خارجی به دولت ، شهرداریها ، دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و مراکز تحقیقاتی ، مؤسسات خیریه و عـام المنفعه ، حوزه‌های علمیـه ، بقاع متبرکه ، نهادهای انقلابی و سازمانهای رهایی‌بخش داده می‌شود ، به شرط غیرتجاری بودن اعم از کلی یا جزیـی .
تبصره ـ شرکتها ، مؤسسات و سازمانهای دولتی که به‌طور تجاری اقدام به ورود و صدور کالا می نماید مشمول این بند نمی گردند .
*10 ـ
الف : دارو و لوازم بیمارستانی مورد احتیاج جمعیت هلال‌احمر ایران با گواهی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و لوازم امدادی جمعیت مزبور با گواهی وزارت اقتصادی و دارایی .
ب : دارو و لـوازم طبی مورداحتیـاج درمانی و بهداشتی مؤسسـات خیریه و عام‌المنفعه با گواهی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
** ج : لغو شده ( به استثنای تبصره زیر ) :
تبصره ـ مؤسسـات خیریه و عام‌المنفعه مشمول بندهای 9 و 10 به پیشنهاد وزیر اموراقتصادی ودارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین و اعلام خواهدشد .
11 ـ آلات و ادوات حفـاری و موادشیمیایی و وسایل عملیات علمی و فنی و اتومبیلهای باری که توسط هیأت علمی باستان شناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمـی و فرهنگی سازمان ملـل متحد ( یونسکـو ) وارد شود به شرط آنکه صـرفاً برای کارهای حفاری و اکتشافات علمی باشد باتشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
12 ـ اشیای باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران اعم از اینکه قبلاً به خارج از کشـور برده شده و یا در خارج از کشـور بدست آمده باشـد ، باتشخیص وتأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
13 ـ اشیایی که به منظور تشکیل آرشیوها و موزه‌ها و نمایشگاههای فرهنگی و
هنری و کتابخـانه‌ها و آموزش سمعی و بصـری و هنری و مبادلات فرهنگی هنـری و تعمیر و مرمت آثار باستانی به وسیله وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی وارد کشور می شود .
14 ـ اشیای عتیقه مربوط به میراث فرهنگی و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد و یا تکمیل موزه‌های عمومی واردکشور شده به تشخیص و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
15 ـ ظروف عادی و لفاف‌های متعارفی بیرونی کالای وارده همچنین قرقره و تکیه‌گاههای همانند مربوط به کالای وارده که ارزش آنها جداگانه در سیاهه خرید منظورشده و به صورت ورودموقت به منظور امکان اعاده به خارج اظهار می شود .
کالای صادرشده که بر هر علت عیناً بازگشت داده می‌شود بارعایت ماده 2 قانون استرداد حقوق‌گمرکی مواداولیه مصنوعات ماشینی کارخانه‌های داخلی مصوب 1345 .
16 ـ مقدار سوخت و روغن مصرفی وسایط نقلیه در ورود وخروج از کشور .
17 ـ نتاج دامهایی که برای تعلیف ازکشور خارج و یا به کشور وارد شده و پس از تعلیف باز می‌گردند .
18 ـ نمونه‌های تجاری بی‌بها بارعایت کنوانسیون ( Convention ) مربوط .
19 ـ مدال ونشانهایی که ازطرف دولتها و مؤسسات خارجی ، بین‌المللی رسماً به اتباع ایران اعطا می شود .
20 ـ کلیه سمـوم و مواد گندزدایی برای نباتات و حیـوانات موردمصرف در کشاورزی و یا تأمین بهداشت عمومی مشروط براینکه در هرمورد طبق گواهی وزارت کشاورزی یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکـی حسب مورد
و باتوجه به احتیاجات کشور برای منظورهای فوق وارد گردد .
تبصره ـ کالای موضوع بندهای 1 و 2 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 که طبق قانون قابل ورود باشد ازلحـاظ ممنوعیت و محدودیت مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات نخواهد بود .
image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه ماده ۳۷ قانون امور گمرکی