Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

نحوه استهلاک زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال ۱۳۸۸ در شرکت‌های برق منطقه‌ای


به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14980/ت 50535 هـ مورخ 10/2/1394 هیات محترم وزیران درخصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 1388 در شرکت‌های برق منطقه‌ای، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:
مطابق تصویب نامه مذکور، زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 1388 در شرکت‌های برق منطقه‌ای که به استناد بند (1) مقرره شماره 286912/46015/2 مورخ 14/12/1389 به قیمت یارانه‌ای برگشت شده، در اجرای بند (12) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم از درآمد مشمول مالیات مشخصه سال 1389 و سالهای بعد از آن، مستهلک خواهد شد.بنابراین با عنایت به مراتب فوق در صورتی که هر یک از شرکت‌های برق منطقه‌ای در سال 1388 دارای زیان تأیید شده توسط ادارات امور مالیاتی باشند، آن بخش از زیان مذکور که مربوط به شناسایی هزینه سوخت به نرخ آزاد می‌باشد تا میزان ما به التفاوت نرخ آزاد و یارانه‌ای که در سنوات بعد به حساب تعدیلات سنواتی منظور شده است (فارغ از ابراز یا عدم ابراز درآمد مشمول مالیات)، از درآمد مشمول مالیات مشخصه سال 1389 و سالهای بعد از آن قابل استهلاک می‌باشد.در ضمن در مواردی که شرکت‌های مورد نظر در سال 1388 دارای زیان تأیید شده نبوده و یا در صورت دارا بودن زیان، زیان مذکور از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد مستهلک گردیده باشد، مصوبه یاد شده در این خصوص موضوعیت نخواهد داشت.بدیهی است این مصوبه صرفاً در خصوص استهلاک زیان ناشی از محاسبه هزینه سوخت به نرخ آزاد به میزان مابه التفاوت نرخ آزاد و یارانه‌ای سوخت مصرفی بوده و قابل تسری به مازاد زیان مورد تأیید سال 1388 نبوده و این زیان (مازاد زیان مورد تایید سال 1388) با رعایت مقررات بند یک بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 قابل استهلاک خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:38/94/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین نحوه استهلاک زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال ۱۳۸۸ در شرکت‌های برق منطقه‌ای