Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعملهای مالیاتی شرکتهای تاسیساتی

بمنظور تسهیل و تسریع در تشخیص و وصول مالیات بردرآمد و مالیاتهای تکلیفی شرکتهای تاسیساتی و تجهیزاتی جلسات متعددی با حضور نمایندگان وزارت متبوع و انجمن صنفی شرکتهای مذکور تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر نتیجه منتهی به صورتجلسه مورخ 16 / 7 / 73 گردیده است که ضمن تأئید موافقتهای بعمل آمده یک نسخه از آن جهت اجرا و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد . مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد صورتجلسه موصوف توسط کادر تشخیص مالیات و هیأتهای 3 نفری حل اختلاف دقیقاً بمورد اجرا گذاشته شود .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

صورتجلسه جلسه ای در تاریخ 16 / 7 / 73 در رابطه با مسائل و مشکلات مالیاتی شرکتهای تاسیساتی و تجهیزاتی دردفتر ریاست شورای عالی مالیاتی با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل , ابتدا نمایندگان انجمن صنفی شرکتهای مذکور مسائل و مشکلات صنف خود را با توجه به موارد عنوان شده در نامه 2819- 73 س مورخ 8 / 4 / 73 بیان نموده و سپس بحث و بررسی پیرامون موضوعات مطروحه به عمل آمده و درخصوص بعضی از موارد تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:

1_ قرار شد نماینده انجمن صنفی شرکتهای تاسیساتی و تجهیزاتی از طریق اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جهت شرکت در هیئت حل اختلاف مالیاتی شرکتهای مزبور معرفی شود .

2_ رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی شرکتهای مورد اشاره به هیئت حل اختلاف مالیاتی فوق ارجاع خواهد شد .

3_ در مورد مودیانی که نسبت به برگ تشخیص مالیات عملکرد سال 1371 خود معترض باشند می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص برای رفع اختلاف خود با ممیز و یا سرممیزکل ذیربط مراجعه و در صورت عدم حل و فصل پرونده امر برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی مورد بحث ارجاع می گردد.

4_ نظر به اینکه تدوین ضوابط ویژه برای تحریر و نگهداری دفاتر قانون ی توسط پیمانکاران تاسیساتی و تجهیزاتی الزامی است بنابراین قرار شد پیش نویس آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر قانون ی شرکتهای مذکور و همچنین دستورالعمل رسیدگی به درآمدها و هزینه ها و دارائی ها و بدهیها و نهایتاً تشخیص درآمد مشمول مالیات شرکتهای تأسیساتی از طریق رسیدگی به دفاتر قانون ی آنها تا تاریخ 25 / 8 / 73 تهیه و تدوین گردد.

5_ در مورد مالیات اجاره محل شرکتهای تأسیساتی و تجهیزاتی و همچنین حقوقهای پرداختی آنها به کارکنان خود مقرر گردید انجمن صنفی , شرکتهای مزبور را ملزم نماید تا مفاد تبصره 9 ماده 53 و نیز مقررات قانون ی مربوط به بخش مالیات برحقوق مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه مصوب اردیبهشت ماه 1371 دقیقاً رعایت شود .

6_ از بابت مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به عملکرد سالهای 1370 , 1371 و 1372 و شش ماهه اول سال 1373 , کلیه پیمانکاران تأسیساتی مکلفند فهرست کامل دریافت کنندگان وجوه و همچنین نام و نشانی آنها و مبلغ پرداختی در ارتباط با ماده مذکور را به تفکیک هرسال تا پایان بهمن ماه سال 1373 با اخذ رسید تحویل حوزه های مالیاتی مربوط نمایند و چنانچه امکان وصول مالیات از صاحبان درآمد منابع مذکور میسر گردید مسئولیت تضامنی پیمانکاران از جهت پرداخت مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده فوق ساقط و درخصوص بخشودگی جرائم تسهیلات لازم معمول گردد .

7_ کلیه شرکتهای تأسیساتی و تجهیزاتی از اول مهرماه سال 1373 مکلفند فهرست کامل مشمولین مالیاتهای تکلیفی ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم را بانضمام قبض پرداخت مالیات مورد بحث در مهلت مقرر در قانون به حوزه مالیاتی مربوط در قبال اخذ رسید تسلیم نمایند ضمناً حوزه های مالیاتی در مورد پیمانکارانی کهخ اقدام به کسر پرداخت مالیات مزبور ننمایند بایستی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نمایند .

8_ حوزه های مالیاتی مکلفند در مورد شرکتهائی که رعایت مفاد بندهای 5 و 6 و 7 این صورتجلسه را ننموده پس از رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک آنها در صورت ارائه و درغیراینصورت بطرق مقتضی نسبت به مطالبه مالیاتهای تکلیفی مربوطه اقدام نمایند.

9_ درخصوص عملکرد سال 1372 پیمانکاران تأسیساتی که در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان تسلیم و مالیات آنها از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص میگردد با توجه به مراتب زیر:
الف – الزام به رسیدگی دفاتر قانون ی بموجب اصلاحیه مصوب 7 / 2 / 71 بعمل آمده که در واقع شرکت بعلت مشکلات مندرج در نامه فوق نتوانسته اند دفاتر واسناد و مدارک عملکرد سال مذکور را با ضوابط مندرج در قانون هم آهنگ نمایند .
ب – انجام پروژه های تأسیساتی معمولاً به بیش از یکسال زمان نیاز دار و تشخیص درآمد و هزینه پیشرفت کار در یک دوره مالی عملاً کار مشکلی است .
ج – بسیاری از هزینه های مربوط به کارهای تأسیساتی از قبیل خرید لوازم و ابزار آلات و قطعات یدکی و تعمیرات ماشین آلات و غیره بعلت نوع و ماهیت کار و تنوع و تعدد بسیار گسترده اقلام و اجناس تأسیساتی فاقد مدارک مستند بوده و یا مدارک ناکافی است .
د – در جدول ضرایب عملکرد سال 1372 ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران تاسیساتی در موارد علی الرأس 12 % تعیین شده است برای رعایت عدالت و تشویق پیمانکاران تأسیساتی به نگاهداری دفاتر قانون ی براساس ضوابط قانون ی و ایجاد اعتماد متقابل پیشنهاد می گردد
: 1- در مواردی که سود ابرازی عملکرد سال 1372 پیمانکاران تأسیساتی بیشتر از 12 % دریافتی آنها در سال مزبور است براساس آن سود مالیات محاسبه و مطالبه گردد در این قبیل موارد چنانچه پیمانکاران تأسیساتی مالیات و عوارض پرداختی و جرائم متعلق را که قانون اً قابل احتساب در حساب هزینه های قابل قبول نسیت و همچنین اضافه استهلاک را به هزینه منظور نموده باشند اقلام مذکور را از حساب هزینه برگشت و برسودابرازی آنها اضافه گردد .
2- در مواردی که سود ابرازی کمتر از 12 % دریافتی سال 1372 باشد و پیمانکار مالیاتها و عوارض و جرائم متعلق را که قانون اً جزو هزینه ها بحساب نمی آید و یا اضافه استهلاک را به حساب هزینه منظور نموده باشد باید اقلام مذکور از حساب هزینه برگشت و به سود ابرازی اضافه شود و چنانچه با اضافه نمودن این ارقام درآمد مشمول مالیات از 12 % دریافتی پیمانکار تجاوز کزد صرفاً بر مأخذ آن مالیات محاسبه و مطالبه گردد و هزینه های دیگر برگشت نشود ولی اگر مجموع ارقام بالابه 12 % دریافتی نرسیده است در صورتیکه مدارک مربوط به هزینه های دیگری غیرقابل تشخیص گردد حداکثر تا سقف 12 % دریافتی برگشت داده شود . بعبارت دیگر در این صورت مجموع سود ابرازی و مالیات و اضافه استهلاک برگشت شده و هزینه های دیگر برگشتی از 12 % دریافتی سال 1372 تجاوز ننماید .
3- در صورتیکه سود ابرازی کمتر از 12 % دریافتی باشد و پیمانکار در حسابهای هزینه خود مالیات و عوارض و جرائم و یا اضافه استهلاک منظور ننموده باشد , سایر هزینه های برگشتی نباید به حدی باشد که مجموع آن با سودابرازی از 12 % دریافتی سال 72 تجاوز نماید .
4- چنانچه سود ابرازی کمتر از 12 % دریافتی بوده و یا پیمانکار زیانی ابراز نموده باشد و اسناد و مدارک ابرازی مبین واقعیت سود ابرازی و یا زیان است براساس واقعیت عمل شود و مفاد بندهای فوق حاکی از آن نیست که الزاماً‌ هزینه های برگشت و درآمد مشمول مالیات به حد 12 درصد دریافتی برسد .

1_ محمدتقی نژاد عمران رئیس شورایعالی مالیاتی

2_ علی اصغر شایانی مدیرکل مالیات برشرکتها

3_ ابوالفضل اسلامی معاون اداره کل مالیات بر شرکتها

4_ غلامعباس کوهی ممیزکل کد 05 مالیات برشرکتها

5_ علی پورسردار سرممیز سرممیزی 071 مالیات برشرکتها

نمایندگان انجمن صنفی بشرکتهای تأسیساتی و تجهیزاتی

1_ مهندس علی کریمی

2- مهندس احمد راهبی

3_ مهندس محمد احمدی

4- مهندس بهزاد سنندجی

5_ مهندس منوچهر اقبالی

image_pdf

شماره:15468/8518/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین دستورالعملهای مالیاتی شرکتهای تاسیساتی