Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

دارندگان درآمد معاف

گزارش شماره 3500- 5 / 30- 12 / 11 / 1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 5 / 2 / 1372 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش مزبوراجمالا” مشعر بر طرح این مسئله است که آیادارندگان مشاغل کشاورزی وپرسنل نیروهای مسلح با توجه به اینکه درآمد آنهادر منبع از پر داخت مالیات معاف است،می توانند از مقررات ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن استفاده نمایند یا خیر. ضمنا” دفتریاد شده نظر خود را چنین اعلام داشته است که ” مقررات ماده مذکور ناظر به مواردیست که در آن تصریح گردیده و نسبت به درآمد کشاورزی و حقوق پرسنل نیروهای مسلح قابل تسری نمی باشد و ضمنا” اجرای مفاد تبصره 2 ماده 57 فوق الذکر حسب مورد لازم الرعایه است اما چون در خصوص درآمد کشاورزی در حال حاضر ضابطه و حکمی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات وجود ندارد از طرفی مقررات تبصره 2 مزبور ناظر به موارد یست که مودی درآمد مشمول مالیات دیگری داشته باشد بنظر می رسد مفاد این تبصره در باره درآمد هائیکه در منبع از پرداخت مالیات معاف می باشد قابلیت اجرائی نخواهد داشت” . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 طی قسمت اخیر ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و بررسی در این زمینه بشرح آتی اعلام رای می نماید: از آنجا که درآمدهای مستثنی شده از این حیث صراحتا” طی قسمت اخیر ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم ذکر گردیده و درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح و نیز درآمد دارندگان مشاغل کشاورزی در زمره موارد استثنائی مذکور نمی باشند،از طرفی تسهیلات موضوع تبصره 2 ماده 57 یادشده صرفتا” شامل حال مودیانی خواهد که اصولا” دارای درآمد از نوع مشمول مالیات بوده باشند، نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر عدم شمول معافیت مورد بحث نسبت به درآمد حقوق پرسنل مذکورو دارندگان مشاغل کشاورزی مورد تایید است .

محمد تقی نژاد عمران- محمد رزاقی- مجید میرهادی- داریوش آل آقا- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی.

نظراقلیت:
نظر به اینکه به موجب ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن درآمد حقوق،از جمله درآمدهای مشمول مالیات بوده و معافیت مقرر از آن کسر می شود،پرسنل نیروهای مسلح نظامی و انتظامی حسب مورد می توانند از تبصره 2 ماده 57 استفاده نمایند. در خصوص درآمدهای کشاورزی نیز صرف فقدان ضابطه برای تعیین درآمد کشاورزی از لحاظ مالیاتی مانع استفاده تحصیل کنندگان درآمد کشاورزی از معافیت مقرردر ماده 57 و تبصره مزبور بر حسب مورد نخواهد بود.

علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد علی سعیدزاده

image_pdf

شماره:1819/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین دارندگان درآمد معاف