Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

نحوه محاسبه مالیات املاک و صدور مفاصاحساب

نظر باینکه قانون مالیاتهای مستقیم اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی از اول 1368 به موقع اجرا گذارده شده است به منظور تسریع در امورارباب رجوع و صدور به موقع گواهی موضوع ماده 187 و اجتناب از بروز اشتباه در نحوه تشخیص و محاسبه درآمد و مالیات مربوط به نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و رفع ابهامات احتمالی ضرورت رعایت موارد ذیل را متذکر و مقرر میشود مراتب زیر که به تأئید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است به کلیه حوزه های مالیاتی و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی ابلاغ و مورد عمل قرار گیرد .
1- ارزش معاملاتی موجود باستناد تبصره 2 ماده 64 تا تعیین ارزش معاملاتی موضوع ماده مذکور مناط اعتبار و ملاک محاسبات خواهد بود .
2- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده قبل از اول سال 1368 میباشد اعم از اینکه قیمت مذکور در سند کمتر یا بیشتر از ارزش معاملاتی باشد به حکم ماده 59 مشمول مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش ملک است .
3- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده از اول سال 1368 به بعد می باشد به موجب ماده 60 به مأخذ مابه التفاوت ارزش معاملاتی زمان تملک و زمان فروش و به نرخ ماده 131 مشمول مالیات بوده و عندالاقتضاء تبصره‌های یک و دو ماده مزبور باید رعایت شود و در صورتی که براساس محاسبه فوق مالیاتی به معامله تعلق نگیرد یا مالیات متعلق کمتر از چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد باید مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش وصول شود و اگر بهای فروش مذکور در سند بیشتر یا کمتر از ارزش معاملاتی زمان فروش باشد تاثیری در حکم نخواهد داشت . در مورد این بند لازم است به مثالهای ذیل توجه شود:
مثال الف – تاریخ تملک انتقال دهنده اردیبهشت ماه 68 و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک ده میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال خرداد ماه 69 و ارزش معاملاتی ملک چهارده میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از:
درآمد مشمول مالیات 4000000 = 10000000- 14000000 مالیات متعلقه 926000 = نرخ ماده 131
مثال ب – تاریخ تملک انتقال دهنده فروردین 1368 و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک شش میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال تیرماه 1369 و ارزش معاملاتی ملک هفت میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از:
درآمدمشمول مالیات 1000000 = 6000000- 7000000 مالیات متعلفه به درآمدفوق 154000 = نرخ ماده 131 چون مالیات متعلقه ازچهار درصد ارزش معاملاتی که 280000 = 4 % × 7000000 ریال است کمتر میباشد لذا به حکم قسمت اخیر ماده 60 باید مالیات معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی از زمان فروش یعنی 280000 ریال وصول شود .
مثال ج – تاریخ تملک ملک مشتمل بر یک طبقه ساختمان تیرماه 1368 و ارزش معاملاتی آن در تاریخ تملک هشت میلیون ریال میباشد . مالک با حفظ بنای موجود مبادرت به احداث یک طبقه ساختمان جدید نموده که ارزش معاملاتی آن در تاریخ شهریورماه 1369 که مالک قصدفروش ملک را دارد سه میلیون ریال و ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قدیمی 11 میلیون ریال است در این حالت به حکم تبصره یک ماده 61 مالیات فروش بنای احداثی توسط انتقال دهنده عبارتست از:
مالیات فروش بنای احداثی ریال 120000 = 4 % × 3000000 3000000 = 8000000- 11000000 درآمدمشمول مالیات بابت فروش عرصه و اعیان قدیمی مالیات بردرآمدبابت درآمد مشمول مالیات فروش عرصه و اعیان قدیمی 624000 = (به نرخ ماده 131 × 4000000 کل مالیات نقل وانتقال قطعی ملک 744000 = 120000 624000
4- نقل وانتقال قطعی املاک درصورتیکه با عقدی غیراز عقد بیع مانند صلح وهبه انجام شود وانتقال معوض باشد مشمول حکم ماده 63 بوده و مالیات ملک مورد انتقال باید حسب مورد طبق مقررات مواد 59 و 60 محاسبه و وصول و گواهی موضوع ماده 187 با رعایت ضوابط تعیین شده در بندهای 2 و 3 این بخشنامه برحسب مورد صادر گردد و توجه خواهند داشت هرگاه عوضین هردوملک باشند هر یک از متعاملین باید مالیات نقل و انتقال قطعی ملکی را که انتقال میدهند به ترتیب فوق پرداخت نمایند.
5- در مورد املاکی که دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مورد انتقال واقع بشود باید توجه شود که مدلول و مفهوم ماده 62 این نیست که مابه التفاوت ارزش معاملاتی با ارزش روز ملک به عنوان تفاوت ارزش موضوع ماد مزبور محسوب گردد . بلکه درصورت لزوم باید با تعیین ارزش روز ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی و مقایسه آن با ارزش روز همان ملک در صورتیکه همان مقدار اعیانی داشت ولی فاقد مغازه یا محل کسب خالی بوده مابه التفاوت حاصل را که همان تفاوت ارزش ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب خالی مذکور در ماده 62 است مأخذ محاسبه مالیات موضوع ماده مزبور قرار دهند. بدیهی است در مواردی که ملک دارای چند مالک باشد تفاوت ارزش تعیین شده باید ابتدا به نسبت سهم مالکین تعیین و سپس مورد اعمال نرخ چهاردرصد و هشت درصد بر حسب مورد قرار گیرد . در این خصوص به منظور درک صحیح و توضیح مطلب لازم است به مثالهای زیر توجه شود:
مثال الف – ارزش روز یک باب خانه مشتمل بر دو باب مغازه خالی بیست و پنج میلیون ریال است و در صورتی که ملک مزبور دارای همان مساحت زیر بنا (اعیانی) ولی فاقد دوباب مغازه خالی باشد در مقایسه با حالت دارای دوباب مغازه ارزش روز آن پانزده میلیون ریال میشد بنابراین تفاوت ارزش موضوع ماده 62 نسبت به ملک ده میلیون ریال است که باید مأخذ محاسبه مقطوع ماده مزبور واقع شود بدین بیان که مالیات نقل و انتقال قطعی باید از مأخذ ارزش معاملاتی و حسب مورد با رعایت مواد 59 و یا 60 محاسبه و وصول و از مأخذ ده میلیون ریال تفاوت ارزش فوق الاشاره نیز باید مالیات مقطوع موضوع ماده 62 محاسبه و وصول شود .
مثال ب – ارزش روز ملکی که کلاً به صورت محل کسب خالی است به لحاظ موقعیت تجاری چهل میلیون ریال و ارزش روز ملک مزبور اگر دارای همان مقدار مساحت زیربنا (اعیانی) به صورتی غیر از محل کسب خالی باشد بیست میلیون ریال خواهد بود . باید توجه شود که حکم این ماده منحصرا‌ً ناظر به املاکی است که دارای مغازه یا محل کسب خالی هستند و لذا در مورد املاک فاقد مغازه یا محل کسب خالی ولو اینکه در منطقه تجاری هم قرار داشته باشد حکم ماده 62 جاری نخواهد بود و باید به وصول مالیات نقل و انتقال قطعی اکتفا شود . همچنین باید دانست این قبیل املاک که نقل و انتقال آنها به لحاظ داشتن مغازه یا محل کسب خالی علاوه بر مالیات موضوع مواد 59 و یا 60 مشمول مالیات موضوع ماده 62 نیز میشود مطلقاً مشمول مواد 73 و 78 نمی باشد .
6- در مورد املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده است اعم از این که انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی یا با سند عادی انجام شود به حکم ماده 61 باید ارزشی که در سند درج می شود مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد 59 و 60 حسب مورد قرار گیرد .
7- در مواردی که انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی انجام نمی شود ولی ملک دارای ارزش معاملاتی است به موجب ماده 59 و ماده 61 ارزش معاملاتی باید حسب مورد مبنای محاسبه مالیات مواد 59 و یا 60 واقع شود .
8- در مواردی که انتقال گیرنده ملک دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها باشند در صورتیکه مورد مشمول معافیت ماده 70 نباشد و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود فارغ از بهای معامله که در سند درج می شود به طور کلی باید ارزش معاملاتی ملک برحسب مورد مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد 59 و یا 60 قرار گیرد مگر اینکه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد که در این صورت به حکم ماده 66 همان مبلغ کمتر از ارزش معاملاتی باید ماخذ محاسبه مالیات مذکور واقع شود و با ید توجه داشت که در مورد اخیر در صورتی که ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی نیز باشد مورد از شمول حکم ماده 62 خارج خواهد بود .
9- در مورد معافیت موضوع ماده 70 باید مطابق رای مشورتی شماره 3341 / 4 / 30 مورخ 28 / 4 / 68 شورایعالی مالیاتی اقدام لازم بعمل آید .
10- از نظر موارد شمول ماده 78 یادآور می شود حکم این ماده ناظر به درآمدی است که مالک ملک در نتیجه واگذاری یکی از حقوق خود نسبت به ملک مزبور که حکم آن ضمن مواد 53 تا 77 بیان نشده با حفظ مالکیت ملک تحصیل می نماید بطور مثال مستاجر مغازه ای می خواهد مغازه اجاری خود را به شخص دیگری واگذار نماید و مالک بابت این تغییر مستاجر ممکن است از مستاجر قبلی یا مستاجر جدید مبلغی به عنوان حق رضایت برای واگذاری مغازه از طرف مستاجر قبلی به مستاجر جدید دریافت نماید که این مبلغ از نظر مالیاتی مشمول حکم ماده 78 خواهد بود .
محمدجواد ایروانی
وزیر اموراقتصادی و دارائی
image_pdf

شماره:14080/3413/4/30


۷۳ پرسش و پاسخ

 1. علیرضا

  سلام. ملکی از برادرم به من ارث رسیده بصورت نمیه کاره و قدیمی که دارای موقعیت تجاری است اما هیچ مبلغی بابت حقوق تجاری برای آن به شهرداری پرداخت نشده است و شهرداری برای باز کردن مغازه از ما حقوق تجاری را مطالبه می کند. از طرف دیگر اداره دارایی ملک را تجاری محسوب کرده و مالیات سنگینی بابت تجاری بودن ملک مطالبه می کند.
  خواستم بپرسم ملکی که حقوق تجاری پرداخت شده به شهرداری ندارد آیا به صرف داشتن موقعیت تجاری می تواند شامل مالیات سنگین تجاری شود؟؟؟

  • مدیر دوم

   مطالبه مالیات مشاغل باید بر اساس کارکرد ملک باشد.باید به دارایی مراجعه شود و موضوع عدم استفاده از ملک به اثبات رسانده شود. ضمناً ارائه اظهارنامه در موعد مقرر برای مشاغل ضرورت دارد.

 2. ali

  سلام من ۳۶۰۰متر زمین زراعی بدون ملک و دیوار دار از پدرم به ارث رسیده بهم عوارضشم از سال ۵۰تا به حال ۷۲میلیون شده خاستم ببینم مالیاتش چقد بعد مالیات بر فروش داره؟ و اینکه مالیات بر ارثم شامل میشه؟

  • مدیر دوم

   املاک در زمان نقل و انتقال مشمول مالیات می شود و در زمان انتقال از طریق ارث نیز مشمول مالیات است.

 3. علي

  سلام قربان مغازه ای داشتم فروختم به مبلغ سیصد میلیون تومان الان میخام مالکیت انتقال بدم رفتم دارایی میگن قولنامه شما وایه ما ارزشی نداره ما خودمون ملک را قیمت گذاری میکنیم و ملک را چهرصد میلیون قیمت گذاشتن حالا میخاستم بدونم منی که سیصد میلیون بیشتر نگرفتم باید مالیات چهارصد میلیون را بدم ، با تشکر

 4. ارا

  با عرض سلام و خسته نباشید
  بنده یک ملک با متراژ ٧٠٠ متر زمین و ٢٧٠ متر سالن در حومه تهران در سال ٩۵ به قیمت ٢٨٠ میلیون تومان فروخته ام ملک نه سند دارد نه جواز و نه پایان کار ولی در منطقه کلا کارگاه اداره مالیات مالیات نقل و انتقال را ٣۶ میلیون اعلام کرده ولی تا اونجا میخواستم ببینم این مبلغ درست است و یا اشتباهی شده اگه راهنمایی کنید و نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال این املاک به چه شکل است در ضمن ملک بالاتر از ٢۵ سال عمر دارد

  • مدیر دوم

   مالیات نقل و انتقال املاک ۵ درصد ارزش معاملاتی زمین و نیز ۵ درصد ارزش معاملاتی ساختمان می باشد ارزش معاملاتی که در بالا بهش اشاره کردم در حال حاضر نزدیک به ۴ درصد ارزش روز ملک می باشد. کاربری ملک نیز مهم است اگر کاربری غیر از مسکونی باشد سرقفلی به آن تعلق می گیرد یعنی بهای ملک و ساختمان از ارزش روز ملک کسر و مابقی سرقفلی بوده و به نرخ ۲ درصد مشمول مالیات است.

 5. مصطفی

  سلام خسته نباشید من یه واحد ۵۰متری اپارتمان دارم میخرم فقط وام داره وسندش گرو بانک نمیشه سند زد وکالتیه ونمیشه رفت سند زدچون وام الان نمیتونم تسویه کنم فقط چون سندنمیزنیم مالیاتش اینامیمونه فروشنده باید قبل وکالت زدن بره تسویه کن مالیاتو؟؟لطفا کمکم کنید

  • مدیر دوم

   با توجه به این که سند زده نمی شود و مالیات اگر پرداخت شود صرفا ۲ ماه اعتبار دارد لذا پرداخت مالیات فایده ای ندارد. اگر این خرید صورت گیرد بعد از اتمام وام و آزاد شدن سند شما باید خودتان مالیات نقل و انتقال را پرداخت نمایید. در این مورد باید وکالت نامه تمام در خصوص نقل و انتقال و مراجعه به دارایی و شهرداری داشته باشید.

 6. مسعود

  سلام، بنده ۸۰ متر زمین رو که به صورت تپه کوه و کچ میباشد رو ازشهرداری بعنوان اضافه مساحت گرفتم حالا برای انتقال سند ازنام شهرداری به نام بنده سوالم اینه که هزینه مالیات دارایی و هزینه دفترخانه به عهده چه کسی میباشد. ممنون میشم راهنمایی کنید، با تشکر

 7. احمد

  با سلام، من ۸۰ متر زمین که به صورت تپه کوه و کچ میباشد که بعنوان اضافه مساحت هست رو از شهرداری گرفتم حالا برای انتقال سند هزینه های مالیات دارایی و هزینه دفترخانه به عهده چه کسی میباشد. با تشکر

  • مدیر دوم

   باید خرید املاک مالیات نقل و انتقال بر عهده فروشنده است مگر این که مالکیت آن به صورت وکالتی انتقال یافته باشد که در این صورت دسترسی به مالک وجود ندارد و یا این که در قرارداد عنوان شود که بر عهده خریدار است.

 8. مسعود مرشدزاده

  با سلام.
  اینجانب قصد فروش یک ملک کلنگی ۳۵ سال ساخت شامل ۲ واحد یصورت اپارتمانی را دارم. در واحد همکف یک واحد تجاری به متراژ ۵۰ متر جواز دارد ولی سند تفکیکی ندارد. اگر کل ملک ۳ میلیارد فروش رود . مالیات دارایی چقدر میشود؟
  تشکر

 9. محمد رضا

  سلام
  یک آپارتمان را یک ماه پیش به صورت وکالتی خریدم. سال ساختش قبل از ۹۵ هست . که دفتر خانه اسناد رسمی جلوی فروشنده به من (خریدار) گفتند پرداخت مالیات نقل و انتقال و هزینه ی سند زدن به عهده ی خریدار هست. آیا این حرف درست است؟

  • مدیر دوم

   در حالتی که وکالت گرفته باشید دیگر فروشنده پول خودش را گرفته و رفته چطوری می خواهید از ایشون بگیرید . این مالیات قانونا بر عهده فروشنده است.

 10. فریبا

  با سلام و احترام

  پدر بنده در سال ۹۰ فوت شدند. ایشون دارای سه دنگ مغازه سرقفلی بودند که دارای هفت ورثه است. پدربزرگ و مادربزرگ طبق وکالت نامه ای به یکی از وراث اجازه انتقال ملک به نام بقیه را داده اند. اما الان که برای دریافت مفاصا حساب از اداره مالیات مراجه کرده ایم می گویند که انگار یک بار ملک به وکیل انتقال پیدا کرده و بار دیگر وکیل به سایر ورثه انتقال می دهد. با توجه به اینکه در وکالت نامه قید شده که وکیل حق ندارد ملک را به نام خود زده و باید به نام همه ی اعضا بزند و اینکه تنها اجازه ی انتقال ملک صادر شده و هیچ انتقالی در کار نبوده آیا تشخیص مامور مالیات درست بوده و باید مالیات دوبار انتقال ملک رو بپردازیم؟

  • مدیر دوم

   با توجه به این که حق وکالت داده شده و این انتقال نیست لذا نباید دوباره مالیات پرداخت شود و برداشت مامور مالیاتی صحیح نمی باشد.

 11. چناری

  باعرض سلام
  بنده به تازگی شرکتی تاسیس کرده و ملک اداری تجاری را اجاره نموده ام، نحوئه محاسبه مالیات در پایان یکسال قرارداد اجاره که ملک به مالک منتقل میگردد، برای بنده به چه صورت است؟
  ممنون میشم توضیح بفرمایید
  باتشکر فراوان

  • مدیر دوم

   نحوه پرداخت مالیات به نحوه پرداخت اجاره بها بستگی دارد اگر اجاره بها ماهانه است مالیات نیز ماهانه و اگر سالانه است مالیات نیز سالانه پرداخت می شود وظیفه شما کسر مالیات و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی تا پایان ماه بعد از پرداخت اجاره بها می باشد و چنانچه در این موعد پرداخت نگردد مشمول جریمه می شود.
   نحوه محاسبه نیز اگر مالک شرکت است ۷۵ درصد آن به نرخ ۲۵ درصد و بقیه معاف و اگر مالک شخص حقیقی است ۵۰۰ میلیون تومان اول ۱۵ درصد و ۵۰۰ میلیون دوم ۲۰ درصد و مابقی ۲۵ درصد درسال خواهد بود

 12. علی

  سلام. ما یه واحد آپارتمانی رو ۲۴ سال پیش خریدیم. الان متوجه شدیم که شرکت سازنده و فروشنده مشخصات سند رو به اشتباه و جابجا با همسایه اون بلوکمون به محضر معرفی میکرده و اداره ثبت هم رفتیم میگن که باید سندهاتون رو بنام هم بزنید تا مشکلتون حل بشه. واحد ما ۹۴ متره و ۲۴ سال ساخته و ارزشش تو بازار ملک حدود ۱۳۰ میلیون هست. میخواستم ببینم از اونجایی که خرید و فروش واقعی صورت نمیگیره و صرفا بر اساس اشتباه شرکت سازنده و فروشنده مجبوریم سندهامون رو بنام هم بزنیم باز هم باید پول دارایی رو بدیم؟اگر باید بدیم، خواهشا حداکثر بصورت حدودی بگید باید چقدر هزینه دارایی بدیم؟ مبلغ هزینه دارایی فرمول خاصی داره که بتونیم بر اساس اون هزینه دارایی رو محاسبه کنیم؟ سایتی هست که مشخصات ملک رو بدیم هزینه دارایی رو به ما بگه؟

  • مدیر دوم

   مالیات قابل بابت این ملک در حدود ۲۵۰ هزار تومان است. مالیات بر اساس ارزش معاملاتی پرداخت می شود که در اختیار سازمان امور مالیاتی است و بر اساس نوع مصالح سال ساخت و نما و اسکلت و غیره فرق می کند.

 13. پیام

  با سلام
  مدارکی که برای پرداخت مالیات نقل و انتقال نیاز می باشد دقیقا چی هست؟
  منظور از مفاصا حساب شهرداری یا گواهی شهرداری چیست و از کجا باید تهیه کرد؟ آیا همون عوارض نوسازی و پسماند هست؟
  ممنون

  • مدیر دوم

   باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه شود برای سازمان امور مالیاتی و شهرداری نامه می دهد که شهرداری در دفاتر پیشخوان قابل پرداخت بوده و برای مالیات باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه شود.

 14. عیسی جلال ابادی

  سلام یک واحد اپارتمان خریداری کردم پروانه قبل سال ۹۵ رفتم برای تنظیم سند دارایی برگه ای داده اند اصل مالیات ۲۸۵هزارتومان ویک قسمت اضافه نوشته سایر ۴۸۰هزارتومان جمعا ۷۴۰ هزارتومان تقریبا اخه این قسمت سایر نباید توضیح داشته باشه به چه عنوان هست

  • سمیرا معراج

   با سلام کاربر گرامی
   بابت پرداخت مالیات قبض صادر می شود و موضوع هر قبض نیز مشخص می باشد باید از صادر کننده قبض بابت آن پرسش شود که بابت چیست.
   با تشکر

 15. سعید

  با سلام.بنا هایی که پروانه ساخت انها قبل از سال ۹۵ اخذ شده است،هنگام فروش باز هم شامل پرداخت مالیات طبق قانون جدید مالیاتی(سال ۹۶) میشوند؟
  با تشکر

  • سمیرا معراج

   با سلام کاربر گرامی
   این بنا ها مشمول ماده ۷۷ قانون مالیات های جدید نمی باشند و صرفا مشمول مالیات قانون نقل و انتقال می گردند و شامل عملکرد نمی باشد.
   با تشکر

 16. حسين حياتي

  سلام . بخشید برای نقل انتقال یک ملک کلنگی چند سال ساخت به متراژ ٩٧ متر مربع دارایی و مالیات ان چگونه حساب میشود ؟ اگر فرمول محاسبه دارد لطف میکنید ان رو بگویید

  • سمیرا معراج

   باسلام کاربر گرامی
   در ارتباط با نقل و انتقال املاک ۵ درصد ارزش معاملاتی می باشد که بر اساس قیمت منطقه ای محاسبه می گردد و به مراتب پایین تر از قیمت روز می باشد و با توجه به این که اعیان نیز دارد ساختمان آن نیز مشمول مالیات نقل و انتقال می گردد هر چند کلنگی نیز باشد.
   با تشکر

 17. Yasin

  سلام چگونه میتوانم از طریق اینترنت مفاصا حساب زمینم را پیدا کنم یا ببینم چقدر است؟و اینکه یک زمین زراعی با متراژ ۶۰ هکتار در رودهن تهران حدودا چقدر است مفاصا حسابش؟ در صورت ممکن ممنون میشوم بهم یک جواب بدهید

  • سمیرا معراج

   باسلام کاربر گرامی
   از طریق اینترنت اخذ مفاصا حساب امکان پذیر نیست. باید به واحد مالیاتی محل خودتان مراجعه و تقاضای اخذ مفاصا حساب نمایید البته زمین زراعی در ارتباط با کشت و غیره معاف از مالیات می باشد اگر بحث فروش و غیره است که در این صورت مالیات نقل و انتقال آن مبلغ ناچیزی می باشد.
   با تشکر

 18. مسعود سفری طهرانی

  سلام یه واحد اپارتمان در سه رادر سال ۱۳۹۱ خریدم حالا فروختمش و وقتی به اداره دارایی نواب رفتم گفتن بدهی مالیاتی داری این به چه معنی یه؟ ومنو فرستادن اداره دارای استاد معین تا پرداخت کنم و برای برسی پرونده بهم گفتم یک ماه دیگه بیا مگه چه حساب کتابی یه مگه چقدر میشه که باید این همه زمان صرف کنم؟

  • سمیرا معراج

   با سلام کاربر گرامی
   شاید این ساختمان قبلا اجاری بوده و پرونده مالیاتی آن باز می باشد اگر می پرسیدید قطعا نوع بدهی و سال آن را به شما می گفتند.
   با تشکر

 19. هادی حسینی

  سلام.
  من اگر بخواهم اپارتمان ۹۶ متری خودم را به نام فرزندم منتقل کنم ایا باید مالیات نقل وانتقال بدهم یا معافیتی در این مورد وجود دارد…سپاس.

 20. سیدرضا هاشمی

  با توجه به اینکه سند قطعی بنام من خورده ولیکن برای اخذ مفاسا حساب دارای دچار مشکل شدم که کارمند اعلام نموده اند که نفر قبلی مفاسا نگرفته و دفتر خانه هم میگوید که من ندارم و ایشان نگرفته ، لذاشما بفرماییید من در این برهه زمانی که میخواهم منزلم را بفروشم و دچار مشکل زمانی هستم چه راه کاری دارم

  • سمیرا معراج

   با سلام
   اگر سند قطعی به اسم شما می باشد یعنی مالیاتهای قبلی پرداخت شده است و عدم اخذ مفاصا حساب برعهده شما نمی باشد بلکه بر عهده دارایی می باشد چرا مجوز برای انتقال سند بدون پرداخت مالیات صادر نموده است.
   با تشکر

 21. صالح احمدی

  با سلام
  برای پرداخت مالیات فروش خانه ، فروشنده حتما خودش باید مراجعه نماید یا شخص دیگری می تواند مدارک را ارایه نماید و کارها را پیگیری و مبلغ را پرداخت کند ؟
  در صورت مثبت بودن جواب ، کپی شناسنامه فروشنده که جز مدارک لازم است کافی می باشد یا باید اصل شناسنامه فروشنده را نیز به همراه داشته باشد؟

  باتشکر

  • سمیرا معراج

   با سلام کاربر گرامی
   برای پرداخت مالیات شخص فروشنده یا نماینده قانونی ایشان نیاز می باشد و در هر صورت باید مدارک و شناسایی را به همراه داشته باشد.

 22. رضا

  سلام. بابت انتقال اجرایی ملک مسکونی که توسط دادگاه به قایم مقامی مالک صورت میگیره، مالیات نقل انتقال باید بدیم؟ مدارک ملک مثل سندو پایانکار و … را هم میخوان؟

  • سمیرا معراج

   سلام
   بابت انتقال ملک، مدارک لازم از جمله پایان کار و مفاصا حساب شهرداری و مبایعه نامه و غیره را نیاز دارید.
   با تشکر

 23. محمدرضا

  با سلام و خسته نباشید
  اینجانب اقدام به خرید ملک بدون تهیه مباینه نامه کردم
  یعنی تو محضر چک دادم و فروشنده پس از اقدام به وصول مبلغ چک وکالت فروش به نام اینجانب صادر کرد
  حالا من میخام سند به نامم بزنم
  الان برای گرفتن مفاصا حساب از اداره دارایی نیازمند مباینامه هستم ؟؟

  • سمیرا معراج

   سلام
   بابت اخذ مفاصا حساب مالیاتی یک مبایعه نامه نیاز دارید، با توجه به این که وکالت دارید می توانید این مبایعه نامه را تنطیم و برای اخذ مفاصا حساب استفاده نمایید. همچنین باید مالیات مربوط به انتقال را نیز خودت پرداخت نمایید.
   با تشکر

 24. محمد علی استادی

  سلام
  من یک واحد آپارتمان را از تعاونی شرکتمان خریداری کردم و یک ماه پیش با مالیات ۸۰ هزار تومان به نام خودم کردم
  الان که بعد از یک ماه برای انتقال به غیر اقدام کرده ام، اداره مالیات مبلغ ۳۰۰ هزارتومان را طلب کرده است
  آیا این قانونی است
  اصلا در سال بابت یک ملک چقدر مالیات باید بگیرند
  یه آپارتمان ۷۵ میلیونی چقدر مالیات باید بده
  ممنونم

  • سمیرا معراج

   سلام
   مالیات نقل و انتقال بر اساس انتقال مالکیت اخذ می شود اگر یک ملک در سال هر جند بار خرید و فروش گردد باید برای هر بار مالیات پرداخت شود.
   با تشکر

 25. Pa

  سلام یک سند چند بار بین من و پدرم ووبرادرم بدون تنظیم مبایعه نامه تغییر نام کرده با توجه به اینکه بین اقوام درجه یک جابجا شده مالیات تعلق میگیره درضمن این نقل و انتقال از طریق قانون تسهیل بوده حالا چگونه میتوانم مفاصا حساب مابیاتی بگیرم

  • سمیرا معراج

   سلام
   با توجه به این که در زمان نقل و انتقال مالیات بر نقل و انتقال اخذ می شود لذا ملک مزبور دارای بدهی مالیاتی نمی باشد اما اخذ مفاصا حساب مالیاتی در زمان انتقال صورت می گیرد و در زمانهای دیگر مفاصا حساب صادر نمی گردد.
   با تشکر

 26. لرزاده

  با سلام
  ما خانه ای وراثتی داشتیم که پس از پرداخت مالیات بر ارث اقدام به فروش آن کردیم حال سوالم این است که برای فروش خانه مان مجدد باید مالیات بپردازیم؟
  با تشکر فراوان

  • سمیرا معراج

   سلام
   در سال ۹۵ و با اجرای قانون جدید، اگر برای یک ملک مالیات بر ارث پرداخت شود این ملک به وارث منتقل شده و برای فروش به شخص دیگر باید مجددا مالیات نقل و انتقال پرداخت گردد اما در قانون قبلی می توانستید بدون انتقال به اسم خود به اسم دیگری منتقل نمایید با توجه به قانون جدید، بله باید مجددا مالیات پرداخت نمایید.
   با تشکر

 27. نجوا

  سلام.ملک من توی نارمک.۲۵۷میلیون فروختنش و۹۰ متره.خواستم بفرمایید هزینه مفاصاحسابش حدودا چقدر میشه واینکه چقدرزمان میبره تا کارهای شهرداریش به اتمام برسه؟؟

 28. سارا

  با سلام، بنده اخیرا آپارتمانی ۸۵ متری و ۱۲ سال ساخت خریداری نموده ام که بدلیل بدقولی های پی در پی فروشنده برای بموقع انجام دادن کارها به ناچار از ایشان وکالت نامه گرفتم و خودم شخصا دنبال کارهای اداری پیش از سند رفتن رفته ام امروز برای دریافت مفاصا حساب مراجعه کردم و دقایقی پیش این پیغام از شهرداری برای بنده آمد
  شهرداری تهران
  عدم قابلیت چاپ مفاصا – مجموع واحدهای مسکونی و غیر مسکونی با تعداد آپارتمان مغایرت دارد. شماره پیگیری: ……

  در حال حاضر چکار باید بکنم؟

 29. مسعود

  سلام من ۱۰سال از تعاونی مسکن امتیازی خریدم که بعد از یکسال پروزه به سازنده فروخته شد ومنطرف قرارداد باشرکت سازنده شدم وقرارداد امضا کردم وکالتا حالا هنوز هم اپارتمان کامل نشده ولی میخواهم قرارداد به نام خودم بشه گفتن باید مالیات به اداره دارای بدم تا بنامم بشه ایا بهم مالیات تعاق میگیره متشکر میشم راهنمایی کنید

  • سمیرا معراج

   باسلام
   مالیات نقل و انتقال املاک به عهده فروشنده یا سازنده و بر اساس مفاد مواد ۵۹ و ۷۷ ق.م.م می باشد.
   با تشکر

 30. حسین شریف پور

  با سلام
  ملکی تجاری به قیمت حدود ۳ ملیارد تومان در اهواز داریم به متراژ ۵۰۰ متر و ۳۰۰ متر بنای بالای ۴۰ سال هزینه نقل و انتقال حدودا چقدر خواهد شد.؟ ( لطفا در مقایسه با ملکی مشابه در تهران پاسخ دهید.)

  • سمیرا معراج

   با سلام کاربر گرامی
   مالیات نقل و انتقال توسط اداره دارایی محل وقوع ملک بر اساس قیمت منطقه بندى که فقط در اختیار آن اداره است محاسبه می شود.

 31. رضا

  میخواستم بدونم هزینه مالیات نقل و انتقال ملک که توسط اداره مالیات اخذ میشود و همچنین هزینه نقل و انتقال ملک توسط شهرداری بر عهده خریدار است یا فروشنده؟

 32. enayati

  سلام.ما خانه ای ۷۰ متری در حصارک کرج در سال ۷۲ خریدیم به صورت قولنامه ای .البته خانه ما با همسایه مان قبلاً یکی بوده وسند مادر داشته ولی نصف شده وهرکدام جداگانه قولنامه ای فروخته شده است.
  در هر حال ما این خانه را با زمینی در حسن آباد کرج معوضه کردیم به علاوه پانصد هزار تومان.
  حالا ما می خواهیم سند بگیریم الان در سال ۹۴ یا ۹۵ مالیات آن چقدر می شود ارزش ملک الان ۷۰ میلیون هست البته به این قیمت به خاطر قدیمی بودن ودیوار مشترک با همسایه نمی خرند ولی شما با این میزان حساب کنید ویک میزان مالیات حدودی به ما بدهید ممنون می شوم.
  با تشکر

 33. احمد

  با سلام امکان اطلاع از مبلغ مالیات ملک بدون حضور در اداره مالیات و ازطریق سیستم اینترنتی امکان پذیر است.

 34. رضا

  با سلام و خسته نباشید
  حقیقتا من یک باب منزل دارم که سند ان مشاع است و جزء دارایی مادرم بوده ودر سال ۱۳۸۶ انرا خریداری نمودند(البته اول پدرم انرا خریدند و قبل از فوتشان به نام مادرم نمودند)که پیرو ان نیز پس از فوت مادرم انرا با پرداخت سهم الارث خواهرانم به تملک خود دراوردم ، حال قصد فروش انرا دارم و برای محاسبه مالیات بر فروش ان دچار سردرگمی شدم ممنون میشوم در این رابطه مرا راهنمایی نمایید ونحوه محاسبه مالیات انرا برایم بفرمایید.
  بی صبرانه در انتظار پاسخ شما استاد گرامی هستم
  با تشکر
  موفق و شادکام باشید

  • مدیر

   با سلام
   مالیات فروش املاک بر اساس مفاد ماده ۵۹ ق.م.م و ارزش معاملاتی تعیینی محاسبه می شود. این کار توسط اداره مالیاتی محل وقوع ملک انجام می شود.
   با تشکر

 35. امیرعلی

  سلام خسته نباشید.
  سوال من این است که من یک ملک خریدم سال ۱۳۹۱ با مبایعه نامه معمولی (بدون کد رهگیری) برای سند قطعی زدن مبایعه نامه با کد رهگیری خواستن رفتم که مبایعه نامه تنظیم کنم با کد رهگیری در حال تنظیم سند پیغام خطا داد و مشاور املاک گفت که ملک مفاصا حساب داره میخواستم بدونم این یعنی چی و مبلغ مفاصا حساب چقدره. در ضمن نمیدونم مشاور املاکی از چه راهی وارد شد تونست که مبایعه نامه رو تنظیم کنه و من رفتم دارایی تسویه کردم . حالا این مفاصا حساب مونده رو ملک یا نه. خونه رو ۱۳۹۱وکالتی خریدم و سال ۱۳۹۴ برای قطعی زدن سند اقدام کردم که اینجوری شد. اگه مفاصا حساب داشته باشه خریدار باید بده یا فروشنده.

  • مدیر

   با سلام کاربر گرامی
   این سوال به مسائل مالیاتی مرتبط نمی باشد، چنانچه “مالیات نقل و انتقال” مدنظر جنابعالی می باشد به مواد ۵۹ تا ۶۴ ق.م.م مراجعه فرمایید.
   با تشکر

 36. آرشاویر

  سلام من در سال ۱۳۸۶ مغازه ای را به صورت وکالتی خریدم کسی که به من مغازه را فروخت نیز به صورت وکالتی خریده بود در سال ۱۳۹۳ به اداره مالیاتی مراجعه و قصد تنظیم سند را داشتم که متاسفانه دو مالیات سرقفلی از من دریافت نمودن حال سوال من این است آیا این مالیات شامل مرور زمان نمی شود مگر امروز زمان مالیات بر دارایی ۵ سال نمی باشد آیا اداره مالیاتی تخلف نموده است

  • مدیر

   با سلام
   مرور زمان پیش بینی شده در ماده ۱۵۷ ق.م.م به طور مشخص تعریف شده و از آن جایی که به موجب ماده ۶۱ ق.م.م در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نشود نیز مشمول مالیات است. بر این اساس مطالبه مالیات سرقفلی به ترتیب فوق صورت گرفته است.

 37. محمد رضا

  سلام من یک خانه در سال ۱۳۹۰ خریده ام به قیمت ۸۵۰۰۰۰۰۰ تومان و حالا دارم خونمو به قیمت ۱۴۴۰۰۰۰۰۰ تومان میفروشم مالیات این خونه در اداره مالیات چقدر میشه؟

  • مدیر

   با سلام
   محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس قیمت منطقه بندی توسط اداره مالیاتی محل ملک انجام میشود.
   نرخ در ماده ۵۹ ق.م.م مندرج است.
   با تشکر

 38. امیر

  سلام , سوالم اینه که ایا اگر روی یک مغازه ۲یا ۳ وکالت فروش باشد و نهایتا اخرین نفر که این وکالت را دارد اقدام به مبایعه نامهوفروش نماید باید به ازای هر وکالت فبلی مالیات بدهند یا فقط برای معامله اخر؟ وکالت نامه های فبلی بر اساس معامله نبوده اند

  • مدیر

   با سلام
   با توجه به ماده ۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات فصل اول باب سوم قانون در محاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود. بر این اساس هر گونه معامله ای مشمول مالیات نقل و انتقال می باشد و لیکن از آنجایی که در تنظیم وکالت نامه ها مالیات نقل و انتقال مطالبه نشده، استعلام نهایی دفتر ثبت اسناد نشان دهنده ضرورت پرداخت مالیاتهای قبلی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین نحوه محاسبه مالیات املاک و صدور مفاصاحساب