Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

هیات علمی دانشگاه آزاد

گزارش شماره 23835 مورخ 9 / 8 / 1369 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس حسب دستورمقام عالی وزارت متبوع بشرح مندرج در هامش آن و پی نوشت مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1 / 10 / 1369 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . موضوع گزارش مربوط به نامه شماره 9123- 14 / 7 / 69 دانشگاه آزاد اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری مبنی بر شمول مقررات مالیاتی موضوع ماده 5 ” قانون اصلاح پاره از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضاء رسمی هیات علمی شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ” مصوب 16 / 12 / 1368 نسبت به هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و یا پیش بینی مجوزآن در قانون بودجه سال 1370 کل کشورمی باشد . معاونت محترم حقوقی و امور مجلس ضمن تائید نظر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر لزوم کسب مجوز قانون ی پیشنهادفرموده اند که چون معافیت مالیاتی ماهیت بودجه ای ندارد،معافیت مورد بحث را در لایحه اصلاح قانون ی مالیاتهای مستقیم موضوع تبصره 7 قانون برنامه اول توسعه پیش بینی و یا با تقدیم لایحه جداگانه بصورت ماده واحده مقصور فوق را تامین نمایند. مقام محترم وزارت به منظور بررسی اینکه موضوع نیازی به قانون جداگانه دارد یاخیر، دستور ارجاع آنرا به شورایعالی مالیاتی صادر فرموده اند و اینک هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی باستناد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و بررسی بشرح آتی اعلام نظر می نماید: با عنایت به اینکه احکام ” قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضاء رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و باز نشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 16 / 12 / 1368 ” هیات علمی دانشگاه تهران را شامل می شود و شمول آن نسبت به هیات علمی سایر دانشگاهها مستلزم وجود نص صریح قانون ی است که در ارتباط بادانشگاه آزاد اسلامی، قانون مذکور فاقد چنین صراحتی است،بنابراین کسب مجوز قانون ی جهت برقراری تسهیلات مالیاتی برای اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ضروری است .

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- داریوش آل آقا- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی.

image_pdf

شماره:13503/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین هیات علمی دانشگاه آزاد