Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

معافیت ماده ۱۳۲

نامه شماره 2546- 5 / 30- 3 / 7 / 69 دفتر فنی مالیاتی مبنی بر اختلاف نظر در مورد اعمال معافیت بردرآمد واحدهای تولیدی که از طرف وزارتخانه های صنایع یا صنایع سنگین یامعادن وفلزات برای آنها پروانه یا کارت تاسیس صادر می شود از تاریخ شروع به بهره برداری حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه از این قراراست که درموردمبداشروع اعمال دو نظریه ابراز شده که یکی از آنها شروع بهره برداری مندرج در پرونده را مبداء شروع اعمال معافیت دانسته ودیگری کلمه ” پرونده ” مندرج در ماده 132 را ناشی از اشتباه تحریر شناخته و صحیح آنرا کلمه ” پروانه ” می داند. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و توجه بسوابق موضوع بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای اکثریت راجع به کلمه ” پرونده ” مندرج درمتن ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 از حیث احتمال وقوع اشتباه تحریر باید گفت بفرض عدم اشتباه مذکور نیز این سوال مطرح می گردد که آیا منظور پرونده موجود نزدمرجع صدورپروانه بوده است یا پرونده مالیاتی مربوط در حوزه مالیاتی . ازطرفی در تبصره 3 ماده یاد شده صراحت دراین خصوص عبارت ” پروانه بهره برداری ” بکار رفته است که با وجود کلمه ” پرونده ” این نیز موجب بروز مغایرت و دوگانگی در تعیین مبداء خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و اینکه علی القاعده در موارد ابهام ومغایرتهای قانون ی حتی الامکان باید موضوع ایجاد هماهنگی و رعایت موازین اصولی مورد توجه واقع شود،از احکام قانون ی مربوط به چنین استنباط می شود که تاریخ مندرج درپروانه بهره برداری به عنوان مبداء شروع معافیت مورد نظر بوده است و نظر دفتر فنی مالیاتی از این حیث مورد تایید می باشد.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- مجید میر هادی- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- داریوش آل آقا

image_pdf

شماره:13502/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین معافیت ماده ۱۳۲