Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

نرخ مالیات حقوق اعضای هیأت علمی وکادر دانشگاهی ۱۰%باشد

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بردرآمد حقوق اعضاء هیات علمی و کادر اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی سوالاتی مطرح شده است لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه متذکر میشود:
با توجه به نظریه معاون محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری که طی شماره 27283 مورخ 8 / 5 / 84 مورخ 8 / 5 / 84 واصل گردیده و مفاداً مشعر بر این است که مطابق تبصره یک مصوبه 2662 /د ش مورخ 6 / 8 / 1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شده است تا زمان تعیین تکلیف مالیات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی از سوی مجلس شورای اسلامی،مالیات حقوق و مزایا و فوق العاده های اعضاء هیات علمی و کادر اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی برابر اعضاء هیات علمی و کادر اداری دانشگاههای دولتی باشد لذا با عنایت به نظریه فوق الذکر درآمد حقوق کارکنان مذکور با رعایت معافیت های مقرر قانون ی مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10 %) خواهد بود.

حیدری کرد زنگنه

شماره: 85084 / 1901
تاریخ: 12 / 05 / 1384

رییس جمهور
تصویب نامه شورای عالی اداری

کلیه وزارتخانه ها،سازمانها،موسسات،شرکتهای دولتی،شهرداریها،بانکها،و شرکتهای بیمه،کلیه شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است،نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند .

“ نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردم ”

شورای عالی اداری در یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ 4 / 5 / 1384 بنا به پیشنهاد مشترک مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به منظور ارتقاء سطح پاسخگویی دستگاههای اجرایی،نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردم از دستگاه های اجرایی را به شرح ذیل تصویب نمود .

ماده 1_ تعاریف:
پاسخگویی: عبارت است از پذیرش مسئولیت نتایج و پیامدهای حاصل از عملکرد دستگاهها و ارایه پاسخ شفاف در قبال وظایف انجام شده و نشده به ذینفعان .
شکایت: درخواست احقاق حق شهروندان از نقض یا نقص قوانین و مقررات،عدم اجرای ضوابط در دستگاههای اجرایی و میزان کمیت و کیفیت ارایه خدمات در مقایسه با استانداردهای ارایه خدمات عمومی.
در خواست: عبارت است از تقاضای تعلق گرفتن خدمات یا شمولیت قانون ،آیین نامه و دستورالعمل به فرد و یا گروه خاص .

شماره: 85084 / 1901
تاریخ: 12 / 05 / 1384

رییس جمهور
تصویب نامه شورای عالی اداری

پیشنهاد: عبارت است از ارایه هر گونه فکر،ایده و روش جدیدی که بتواند منجر به ایجاد یک تحول یا تسریع در دقت و سرعت ارائه خدمات و کاهش هزینه ها گردد.
مشاهدات (گزارشات) :

عبارت است از بیان واقعیتی که اطلاع دادن آن دارای منافعی برای خود،دیگران و یا آحاد جامعه می باشد.

ماده 2_ اهداف:
– ارتقاء سطح پاسخگویی دستگاه های اجرایی به مردم .
– افزایش میزان رضایتمندی مردم از خدمات عمومی .
– توسعه و بهبود استانداردهای ارایه خدمات .
– سیاست گذاری برای کاهش عوامل بروز نارضایتی از طریق مستندسازی،طبقه بندی و اولویت بندی شکایات واصله .
– تجزیه و تحلیل و بازنگری کارآمدی قوانین و مقررات و ضوابط اجرایی مورد عمل در دستگاههای اجرایی.

ماده 3_ فرایند پاسخگویی: پاسخگویی به شکایات مردم در چهار سطح شهرستان،استان،دستگاه و سطح ملی به صوت زیر انجام می گردد.

الف – سطح شهرستان:

3_ 1- به منظور پاسخگویی سریع و شاف به ارباب رجوع در هر شهرستان واحد مدیریت پاسخگویی به شکایات با مسئولیت فرماندار تحت عنوان “ میز رسیدگی به شکایات ” تشکیل می گردد .
تبصره 1: فرمانداران موظفند یکی از کارکنان با ویژگیهای سعه سدر،گشاده رو و خوش برخورد که دارای مهارت ارتباطی مناسبی می باشد را به عنوان مسئول میز رسیدگی به شکایات منصوب نمایند به نحوی که ایشان ضمن استقبال از طرح شکایات توسط مردم و نظارت بر حسن پاسخگویی واحدهای اجرایی،گزارشی روزانه از وضعیت شکایات و عملکرد واحدها را به فرماندار ارایه نماید . برای این منظور فرماندار می تواند از نیروهای موجود در سایر دستگاههای اجرایی شهرستان استفاده نماید.

2_ 3- شکایات،درخواستها،پیشنهادها و مشاهدات مردم براساس فرم شماره یک تنظیم و از طریق پست،تلفن و پست الکترونیکی به دستگاه مربوطه ارسال خواهد شد،در این صورت می بایست برای پیگیری شکایت توسط میز رسیدگی به شکایات،قسمت پائین فرم شماره 1،در صندوق شکایات که در مبادی ورودی و خروجی دستگاهها تعبیه شده انداخته شود .

3_ 3- در صورت ارسال مستقیم شکایات به فرمانداری و یا ارائه شکایت تلفنی،میز رسیدگی به شکایات موظف است شکایات تلفنی را در فرم شماره 1 درج نموده و شماره پیگیری به شاکیان اعطاء نماید و در پایان هر روز شکایات درج شده از طرق مختلف را بوسیله پست پیشتاز به دستگاه ذیربط در همان سطح ارسال نماید.

3_ 4- پس از دریافت شکایت توسط دستگاه ذیربط ،شکایت به واحد تخصصی مربوطه جهت بررسی و پاسخگویی ارسال می گردد . در هر صورت حداکثر زمان پاسخگویی به شاکی و ارسال رونوشت به میز رسیدگی به شکایات،7 روز کاری پس از ثبت شکایت بعلاوه 2 روز برای ارسال مراسلات پستی می باشد.
در صورتیکه هر یک از واحدهای اجرایی شهرستان،پس از گذشت 7 روز کاری از زمان ثبت شکایت،بدلیل عدم صلاحیت و اختیار را بوسیله پست پیشتاز به دستگاه ذیربط در همان سطح ارسال نماید.

3_ 5- در صورتیکه هر یک از واحدهای اجرایی شهرستان،پس از گذشت 7 روز کاری از زمان ثبت شکایت،بدلیل عدم صلاحیت و اختیار نتوانند پاسخ لازم را برای شاکی ارسال نمایند،می بایست ضمن ارجاع شکایت به واحد اجرایی استان رونوشتی از نامه ارسالی را برای میز رسیدگی به شکایات و شاکی ارسال دارند.

3_ 6- دستگاه ها می توانند در صورت نیاز به زمان بیشتر جهت پاسخگویی،با ارسال نامه ای حاوی پیام تشکر،شاکیان را از این موضوع مطلع ساخته و رونوشتی از این نامه را برای میز رسیدگی به شکایات ارسال دارند . در هر صورت حداکثر زمان قابل تمدید 7 روز کاری می باشد.

3_ 7- میز رسیدگی به شکایات موظف است در صورت ارسال شکایت به واحدهای اجرایی استان،واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری را جهت پیگیری موضوع مطلع نمایند.
ب – سطح استانی:

3_ 8- هریک از واحدهای اجرایی استان موظفند پس از دریافت شکایت،حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری بعلاوه 2 روز برای ارسال مراسلات پستی نتایج و تصمیمات اتخاذ شده را به واحد خود در شهرستان اعلام نموده و رونوشتی از آنرا برای واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری و شاکی ارسال نمایند.

3_ 9- واحدهای اجرایی در سطح شهرستان موظفند حداکثر پس از 2 روز کاری از زمان دریافت پاسخ از واحدهای استانی،پاسخ را برای شاکی و رونوشتی از آنرا برای میز رسیدگی به شکایات ارسال دارند.

3_ 10- واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری موظفند نتایج حاصل از بررسی واحدهای اجرایی استانی دستگاه ها را به میز رسیدگی به شکایات شهرستان مربوطه اعلام نمایند .

3_ 11- واحدهای اجرایی استانی در صورتیکه پس از گذشت 5 روز کاری از زمان ثبت شکایت،نتواند بدلیل عدم صلاحیت و اختیار پاسخ لازم را تهیه و ارسال نمایند می بایست ضمن ارسال شکایت برای دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه،رونوشتی از نامه ارسالی را برای واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری و واحدهای شهرستانی و شاکی ارسال دارند.

3_ 12- واحدهای استانی می توانند در صورت نیاز به زمان بیشتر جهت پاسخگویی،موضوع را به واحدهای شهرستانی و رونوشت آنرا برای واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری جهت اطلاع رسانی به میز رسیدگی به شکایات و شاکی ارسال دارند . در هر حال حداکثر زمان قابل تمدید 20 روز کاری خواهد بود.
ج – سطح دستگاهی:

3_ 13- دفاتر ازریابی عملکردو پاسخگویی به شکایات دستگاه ها موظفند،حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری پس از ثبت شکایت بعلاوه 2 روز برای ارسال مراسلات،نتایج و تصمیمات اتخاذ شده را به واحدهای استانی خود و شاکی اعلام نمایند.

3_ 14- واحدهای اجرایی استانی موظفند حداکثر پس از 2 روز کاری از زمان دریافت پاسخ ضمن ارسال پاسخ به واحدهای شهرستانی و رونوشتی از آنرا به واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی و شکایات استانداری رسال نمایند .

3_ 15- دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه ها در صورتیکه پس از گذشت 7 روز کاری از زمان ثبت شکایت،نتوانند بدلیل عدم صلاحیت و اختیار پاسخ لازم را تهیه و ارسال نمایند،می بایست ضمن ارسال شکایت به مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری،رونوشتی از نامه ارسالی را برای واحدهای استانی و شاکی ارسال دارند.

3_ 16- دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه ها می توانند در صورت نیاز به زمان بیشتر جهت پاسخگویی،با ارسال نامه ای برای شاکی زمان پاسخگویی را تمدید نمایند، در هر حال حداکثر زمان قابل تمدید 30 روز کاری خواهد بود.

3_ 17- هر یک از آحاد مردم می توانند در صورت عدم رضایت از پاسخ دریافت شده از سطوح پایین تر،درخواست تجدید نظر خود را با طرح شکایت مجدد در سطح بالاتر ارائه نمایند . در این صورت درخواست مذکور به عنوان یک شکایت جدید تلقی می گردد.
د- سطح ملی:

3_ 18- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری حداکثر پس از سه روز کاری از زمان ثبت شکایت،آنها را به مراکز ذیصلاح،جهت رسیدگی و پاسخگویی به آن و در صورت ضرورت انجام اقدامات لازم برای اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات و ضوابط اجرایی مورد عمل در دستگاههای اجرایی ارسال داشته و پاسخ دریافتی را برای شاکی و رونوشت آنرا برای دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه ها ارسال می دارد.

3_ 19- دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه ها موظفند،حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری پس از دریافت پاسخ،نتایج و تصمیمات اتخاذ شده را به شاکی و واحدهای استانی ارسال دارند.
تبصره 2: ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند با استفاده از روش های پیش بینی شده در این نظامنامه،شکایات،درخواستها،پیشنهادات و گزارشات خویش را به وزارت امور خارجه و یا مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری ارسال نمایند.

ماده 4_ فرایند گزارش دهی: دستگاه های اجرایی در کلیه سطوح موظفند گزارشات دوره ای،به همراه طبقه بندی شکایات،تجزیه و تحلیل عوامل شکایت برانگیز و ارایه راه حلهایی جهت کاهش شکایات و نیز اقدامات انجام شده را به ترتیب زیر تهیه نمایند:

4_ 1- هریک از فرمانداریها و واحدهای اجرایی شهرستانی می بایست گزارشات سه ماهه را در پایان هر فصل براساس فرم شماره 2 تهیه و به استانداری و واحدهای اجرایی استان ارسال نمایند .

4_ 2- هر یک از واحد های اجرائی استانی می بایست گزارشات شش ماهه را در پایان هر نیمسال بر اساس فرم شماره 3 تهیه و به واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه و استانداری ارسال نمایند .

4_ 3- واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداریها می بایست گزارشات شش ماهه را در پایان هر نیمسال بر اساس فرم شماره 4 تهیه و جهت تصمیم گیری لازم به شورای برنامه ریزی توسعه استان ارسال نمایند.

4_ 4- هر یک از استانداریها می بایست گزارشات شش ماهه را در پایان هر نیسمال بر اساس فرم شماره 5 تهیه و به مرکز رسیدگی مردمی نهاد ریاست جمهوری ارسال نمایند.

4_ 5- دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه ها می بایست گزارشات شش ماهه را در پایان هر نیسمال بر اساس فرم شماره 6 تهیه و به شورا/کمیسیون تحول اداری دستگاه و مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری ارسال نمایند.

4_ 6- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری می بایست هر شش ماه،گزارش جامع تحلیلی را پس از تلفیق گزارشات ارسال شده از جانب دستگاه ها و استان ها بر اساس فرم شماره 7 تهیه و همراه با ازریابی و رتبه بندی دستگاه ها و بیان پیشنهادات و راهکارهای لازم به رئیس جمهور و هیات دولت و جهت طرح در شورای عالی اداری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید.

ماده 5_ سازمان کار:

5_ 1- سیاستگذاری،هدایت تصویب مقررات و ضوابط لازم برای ارتقاء پاسخگویی در نظام اداری بعهده شورای عالی اداری می باشد.

5_ 2- مسئولیت هماهنگی،اجرا و نظارت بر حسن پاسخگویی دستگاه های اجرایی و تهیه و تدوین گزارشات در سطح ملی بعهده مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری می باشد .

5_ 3- بالاترین مقام دستگاه ها در کلیه سطوح پاسخگویی مسئول حسن اجرای این نظام نامه در دستگاه متبوع می باشد

5_ 4- مسئولیت حسن اجرای این مصوبه در استان بعهده استاندار و در شهرستان بعهده فرماندار می باشد.

5_ 5- مسئولیت پاسخگویی به شکایات در سطح شهرستان بعهده میز رسیدگی به شکایات مستقر در فرمانداری،در سطح استان بعهده واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری و در سطح دستگاه های ملی بعهده دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه می باشد.

5_ 6- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری موظف است هماهنگی های لازم در خصوص یکسان سازی رویه های پاسخگویی به شکایت مردم در سطح قوای مجریه،مقننه و قضاییه و سایر نهادهای عمومی را انجام دهد.

5_ 7- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری موظف است کلیه شکایات دریافت شده را تا ارائه پاسخ پیگیری و شاکی را به صورت مستمر مطلع سازد . چنانچه این مرکز پس از بررسی های لازم و تشکیل جلسه با شاکی و دستگاه اجرایی ذیربط در رابطه با احقاق حقوق حقه فرد یا افراد به جمع بندی رسید دستگاه های اجرایی ملزم به اجرای تصمیمات متخذه خواهند بود و در صورت استنکاف یا تعلل،مرکز می تواند متخلفین را به مراجع ذیصلاح جهت اقامه دعوی معرفی نماید.

5_ 8- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری موظف است حداکثر پس از مدت یکسال از تصویب این نظامنامه،سیستم رایانه ای مدیریت شکایات را به نحوی تدوین و در اختیار دستگاه ها قرار دهد که با ارایه شماره منحصر به فرد به هر شکایت از مفقود شدن شکایات و طرح متعدد شکایات در مراجع مختلف جلوگیری و امکان استفاده از آن تحت شبکه های ملی و محلی و نیز امکان طرح و پیگیری مجدد شکایات توسط مردم در سطوح بالاتر پس از عدم رضایتمندی از پاسخ دریافت شده مهیا گردد . این نرم افزار باید به گونه ای طراحی گردد که اجرای نظامنامه را تامین نماید.

5_ 9- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری موظف است حداکثر پس از 2 ماه از تصویب این نظامنامه فرم های مندرج در این نظامنامه و سایر فرم های مورد نیاز را تهیه و به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برساند.

5_ 10- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری موظف است شماره تلفن سه رقمی را جهت اخذ شکایات،درخواست ها،پیشنهادات و مشاهدات مردم پیش بینی و به عموم مردم اعلام نماید.

5_ 11- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری موظف است از طریق شبکه پستی کشور فرم شماره 1 را با در نظر گرفتن شماره منحصر به فرد برای هر شکایت به تفکیک دستگاه،استان و شهرستان،در اختیار تمامی دستگاه ها قرار دهد تا مردم با مراجعه به دفاتر و مراکز پستی فرم مذکور را دریافت نمایند.

5_ 12- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری می بایست شکایات ارسال شده برای مقامات که در مسافرتهای ایشان یا توسط دفاتر ایشان جمع آوری می گردد را جهت بررسی و پاسخگویی و دریافت شماره منحصر به فرد به مبادی بروز شکایت از طریق خود دستگاه ارسال نماید.

ماده 6_ وظایف دستگاه ها:

6_ 1- کلیه دستگاه ها در تمامی سطوح و استانداری ها در سطح استان موظف هستند برنامه دیدار عمومی با مردم را در روز و زمان مشخص تعیین و از طریق رسانه های گروهی به اطلاع مردم برسانند .

6_ 2- دستگاه های اجرایی موظفند در اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع و بهبود روند ارتباط با مردم،اقدامات لازم در خصوص تدوین استانداردهای ارایه خدمات شامل کیفیت،کمیت،زمان و هزینه را به انجام رسانیده و به نحو مقتضی به اطلاع مردم برسانند.

6_ 3- دستگاه های اجرایی کشور موظفند در صورت دریافت هر گونه پیشنهاد آن را به نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات دستگاه ارسال داشته و در صورت دریافت گزارشات،سازمانهای نظارتی مربوطه را مطلع سازند . در این صورت ارسال نامه تشکر بر اساس فریند تعریف شده در این نظامنامه الزامی است .

6_ 4- کلیه دستگاه های اجرایی کشور موظفند شکایات مربوط به کارکنان را به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نمایند و در صورت نیاز به تعیین میزان خسارت وارده به مردم لازم باشد شکایت به مراجع قضایی ارسال گردد در هر حال فرد شاکی باید از روند پیگیری شکایت خود مطلع گردد.

6_ 5- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از محل بودجه سالانه خود نسبت به تجهیز واحدها و دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات به نیروی انسانی متخصص و سیستم های رایانه ای و نرم افزاری اقدام نمایند.

6_ 6- کلیه دستگاه های اجرایی در تمامی سطوح دستگاهی،استانی و شهرستانی موظفند به نحو مقتضی از طریق جایگاه اینترنتی خود و یا واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و عناوین مشابه،فر شماره 1 را در اختیار مردم قرار دهند .

6_ 7- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند با تغییر عنوان یکی از پستهای واحدهای استانی،امور مربوط به بازرسی،ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات رامطابق با ضوابط سازماندهی واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارتخانه ها و موسسات دولتی (بخشنامه شماره 35665 / 1801 مورخ 4 / 3 / 82 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) انجام دهند.

ماده 7_ سایر موارد:

7_ 1- شکایات مربوط به روسای واحدهای اجرایی در شهرستان و نیز شکایات مربوط به میز رسیدگی به شکایات می باید مستقیماً توسط فرماندار مورد رسیدگی قرار گیرد.

7_ 2- شکایات مربوط به روسای واحدهای اجرایی استانی دستگاهها،فرمانداران و واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات توسط استاندارد مورد رسیدگی قرار می گیرد.

7_ 3- واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری ضمن پاسخگویی به شکایت از عملکرد استانداری،مرجع بالاتر برای رسیدگی به شکایت از واحدهای اجرایی استانی دستگاه ها می باشند.

7_ 4- کلیه فرم های درج شکایات و نامه های مربوط به پاسخگویی به شکایات دارای قید فوریت آنی می باشد و مراسلات آن بصورت پیشتاز انجام می پذیرد.

ماده 8_ استفاده از نتایج:

8_ 1- ازریابی عملکرد سالانه دستگاه های اجرایی

8_ 2- ازریابی عملکرد سالانه واحدهای اجرایی استانی

8_ 3- ازرشیابی سالانه کارکنان و مدیران

8_ 4- تمدید قرارداد کارکنان پیمانی (مطابق با بند الف ردیف هشتم ضوابط تمدید قرارداد) .

ماده 9_ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبه و ارائه گزارش به شورای عالی اداری را بعهده دارد.

حمید شرکا
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری

این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 17120 مورخ 30 / 2 / 1387 منسوخ شده است.

image_pdf

شماره:10378/1908/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین نرخ مالیات حقوق اعضای هیأت علمی وکادر دانشگاهی ۱۰%باشد