Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1389 کل کشور به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد:
جزء” ز” بند 4- کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام (بر مبنای چهل درصد” 40 %”) و انواع مالیاتها و عوارض صرفاً طبق احکام قانون ی مربوط به سود سهام،مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود.
جزء ” و” بند 7- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1389،مبلغ پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (000 , 500 , 52) ریال در سال تعیین می شود.
جزء ز بند 7- در سال 1389،در ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت زیر جایگزین عبارت” قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12 / 6 / 1370 ” می گردد:
“وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد 1 ، 2 ، 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات،اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی”
جزء “ک” بند 7- فرزندان شهدا،از کلیه امتیازات مقرر در قوانین مختلف برای جانبازان 50 % به استثناء معافیت از مالیات حقوق،دستمزد، بیمه درمان و بازنشستگی،تسهیلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعات اداری برخوردار می باشند.
پاراگراف جزء “ح” بند 8- از زمان تصویب فهرست بنگاهها در هیأت واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی الحساب سالجاری معاف بوده و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل خواهد شد.
جزء” ط” بند 8- به منظور یکسان سازی امتیازات بخش های عمومی و خصوصی در اجرای ماده 8 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.
جزء “ک” بند 8- شرکتهای دولتی که در لیست واگذاری نیست و قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است،به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی،مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (40 %) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.
جزء “الف” بند 9- کلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 1380 و تغییرات (الحاقیه ها و اصلاحیه های آن) در سال 1389 تنفیذ می گردد.
تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجم، کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت با احکام (بندها و ردیفهای) این قانون تنفیذ می گردد.
جزء “ب” بند 15 و ردیف ” 1 ” آن- وزرای عضو کمیسیون ماده 1 قانون مقررات صادرات و واردات موظفند تعرفه حقوق ورودی اقلام وارداتی به کشور در سال 1389 را به گونه ای تعیین و اعلام نمایند که:

1_ درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیف 110400 جدول شماره (5) موضوع این قانون تحقق یابد
بند 17- بندهای 6 , 5 (اجزاء “ج” و “د”،47 , 38 , 23 (با ملاحظه سابقه پرداخت به صورت متوالی یا منقطع) و 52 قانون بودجه سال 1388 و بندهای 30 , 28 , 19 , 18 , 12 و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1389 تنفیذ می گردد.
بند 5 بودجه سال 1388 (تنفیذی) – کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تأمین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد 2 3 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 / 6 / 1366 نیست در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می آیند.
بند 38 بودجه سال 1388 تنفیذی – هزینه های انجام شده از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در احداث یا تکمیل طرحهای عمرانی،فرهنگی،بهداشتی، درمانی و امور خیریه در روستاها و شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت مورد تأیید سازمان های دولتی ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول اشخاص مذکور، در احتساب مالیات متعلقه به آنان محسوب می گردد.
بند 12 بودجه سال 1387 (تنفیذی) – کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 1386 حداقل چهل درصد 40 %) سود ابرازی سود ویژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
– ردیف 5 جدول شماره 25 (جداول پیوست بودجه مرتبط با ارزش افزوده) – درآمدهای موضوع بند الحاقی 1 در مورد جزء “و” تعرفه برخی عوارض شهرداری ها در سال 1389

2_ عوارض سالیانه انواع خودرو 5 / 1 در هزار قیمت فروش کارخانه های داخلی و 5 / 1 در هزار ارزش خودروهای وارداتی
– ضمائم تغییرات متفرقه در بودجه سال 89 مرتبط با ارزش افزوده: افزایش عوارض خروج از کشور به دلیل افزایش عوارض خروج هوایی از 250 هزار ریال به 500 هزار ریال و عوارض خروج زمینی و دریایی از 50 هزار به صد هزار ریال می باشد به استثنای زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات و مشمولین تبصره ذیل ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده.
جزء “الف” بند 2- به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره 5 و پیوست شماره 2 در سال 1389 وصول و هزینه ها و تملک دارائیهای سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات و ردیفها به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره 1 این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1389 و بر اساس مفاد موافقت نامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.

1_ به موجب شماره طبقه بندی 110102 مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی- وصول ماهانه یک دوازدهم رقم

2_ به موجب شماره طبقه بندی 110501 مالیات بر فروش فرآورده های نفتی- مالیات بر بنزین به میزان 20 درصد قیمت مصوب فروش

3_ به موجب شماره طبقه بندی 110505 مالیات موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون تجمیع عوارض و درآمد موضوع تبصره 1 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده

4_ به موجب شماره طبقه بندی 110506 مالیات بر فروش سیگار- بر اساس لازم الاجرا نبودن قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضروری مصوب 22 / 6 / 74 و مجاز بودن تأمین کسری سیگار از طریق واردات

5_ به موجب شماره طبقه بندی 130101 سود سهام ابرازی 40 درصد سود ویژه و سود سهام دولت) کلیه شرکتهای دولتی

6_ به موجب شماره طبقه بندی 130405 نیم درصد درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد)

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

image_pdf

شماره:5441/210


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور