Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

نحوه رسیدگی به مالیات شرکت‌های بازرسی کالا

به منظور بهبود فرآیندها ، ایجاد وحدت رویه و یکسان‌سازی امور رسیدگی به مالیات شرکت‌های بازرسی کالا ، روش‌ها و شیوه‌های اجرای امر به صورت ذیل اصدار می‌گردد .
الف- انجام استعلام:
1. استعلام از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص 1% پرداختی شرکت‌های بازرسی کالا به آن موسسه و مقایسه آن با ارقام مندرج در حساب‌ها (اعم از ثبت هزینه و استنفاده از رقم مورد نظر به عنوان قرینه‌ای برای به دست آوردن میزان درآمدهای شرکت‌های مذکور .
2. استعلام از گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص شناسایی شرکت‌های ذی‌ربط واجد شرایط بازرسی .
3. استعلام از کارفرمایان شرکت‌های مذکور در خصوص میزان کل قراردادهای منعقده و کل پرداختی با توجه به:
1-3. قراردادهای ارسالی از سوی کارفرمایان به واحدهای مالیاتی .
2-3. میزان مالیاتهای تکلیفی مکسوره براساس اعلام شرکت‌های بازرسی .
3-3. سایر اطلاعیه‌های واصله به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط .
ب- رعایت موارد زیر در هنگام رسیدگی‌های مالیاتی و تهیه گزارشات مربوطه:
1. معافیت حاصل از صادرات فقط به آن بخش از درآمد شرکت‌ها تعلق می‌گیرد که حائز شرایط ذیل باشد:
1-1. محل انجام خدمت مربوطه در خارج از مرزهای جغرافیایی باشد .
2-1. طرف قراداد مربوطه از اشخاص خارجی یا ایرانی مقیم خارج از کشور باشد .
3-1. مبلغ مربوطه به صورت ارز دریافت گردد و براساس مقرارت مالی و بانکی وارد حساب‌های شرکت گردد .
4-1. به موجب قرار داد انجام شده باشد .
2. در مورد قراردادهای بازرسی منعقد شده مطمئن شوید که در صورت انعقاد قراردادها به صورت پروژه‌ای و مدت‌دار ، درآمد خدمات با توجه به درصد پیشرفت کار و براساس صورت وضعیت‌ها و صدور گواهی بازرسی و در صورت انعقاد قرارداد موردی براساس فاکتور خدمات و گواهی مربوطه تحقق پیدا کرده و شناسایی شده است .
3. در مورد شرکت‌هایی که به عنوان شعبه در ایران فعالیت می‌نمایند:
1-3. آن دسته از پرداخت‌های شعبه به شرکت مادر که در قالب قرارداد مدیریت و یا انتقال دانش فنی در حساب هزینه ثبت می‌شود ، مشمول مالیات تکلیفی ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات مذکور قابل مطالبه خواهد بود و در صورتی که مربوط به درآمد موسسه باشد و به موجب اسناد و مدارک مثبته ثبت شده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد .
2-3. با توجه به تبصره 4 ماده 105 آن دسته از پرداخت‌های شعبه به شرکت اصلی (مادر) که از محل سود عملکرد می‌باشد ، مشمول مالیات دیگری نخواهد بود .
3-3. آن دسته از هزینه‌های انتقالی از شرکت مادر به شعبه که در حساب‌ها ثبت می‌گردد باید متکی به اسناد و مدارک باشد در غیر این صورت به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی می‌گردد .
4-3. به استناد قسمت اخیر ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم ، مالیات شعبه‌های خارجی باید بدون در نظر گرفتن قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف به نرخ 25% درآمد مشمول مالیات مورد محاسبه واقع گردد .
سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:114495


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین نحوه رسیدگی به مالیات شرکت‌های بازرسی کالا