Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

احکام مالیاتی بودجه ۸۶

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کلدادستانی انتظامی مالیاتی
دفترجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

مواردی از مقررات تبصره‌های قانون بودجه سال 1386 کل کشور کهمتضمن احکام مالیاتی است جهت اطلاع و اجرای مفاد آن به شرح زیر ابلاغ می گردد.

بند ب تبصره 1

ب- به منظور تحقق مبلغ چهل و پنج هزار و دویست و پنجاه و یک میلیارد و پانصد میلیون 000 / 000 / 500 / 251 / 45 ریال در آمد عمومی موضوع ردیف های 110102 و 110106 منظور و در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره 2 در بودجه سال 1386 آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده از بابت مالیات عملکرد سال 1386 شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره 11 این قانون ) را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده منظور شود.

بند ج تبصره 1

ج- کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است از جمله شرکتهای دولتی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال 1386 ،علا.ه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 1385،حداقل چهل درصد (40 %) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1385 خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (40 %) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود.
وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.
سود دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر، مشمول پرداخت چهل درصد (40 %) سود ابرازی موضوع این بند نمی باشد.

بند د تبصره 1

د- نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه، مصوب 22 / 10 / 81،در سال 1386،به میزان سی درصد (30 %) قیمت مصوب فروش (بیست درصد (20 %) مالیات و ده درصد (10 %) عوارض) تعیین می شود.

بند و تبصره 1
و- شرط قسمت اخیر ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مذکورجاری نخواهد بود.

بند ی تبصره 2
سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره برای پرداخت به بازنشستگان و موظفین تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل منابع خود تأمین و با سود و کارمزد دو واحد درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت نمایند. کارمزد متعلقه از شمول پرداخت مالیات معاف می باشد میزان تسهیلات بانکی، افراد مشمول و سایر موارد در آیین نامه اجرائی که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد مشخص خواهد شد.
میزان یارانه بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری در سال 1386 معادل سال 1385 خواهد بود.

بند ف تبصره 2
به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیتهای اقتصادی و طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی در بخش غیر دولتی، شرکتهای دولتی مجازند تا نود درصد (90 %) از سود ویژه (پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) خود را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهند.

بند د تبصره 4
وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاههای موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی سازی مشمول مقررات موضوع ماده 8 قانون مزبور می باشد.

بند ه تبصره 4
ه- مالیات علی الحساب موضوع بند (الف) ماده 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1386 به عنوان مالیات مقطوع محسوب می شود و وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.

جزء 4- 1 بند د تبصره 6

4_ 1- به دولت اجازه داده می شود تا سقف دویست و پنجاه و شش میلیارد و هشتصد میلیون (000 / 000 / 800 / 256) ریال از محل اعتبار طرح 40906011 کمک سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیر دولتی (خصوصی،تعاونی و عمومی) در دوره مشارکت مدنی در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک تا سقف پنجاه درصد (50 %) سود تسهیلات بانکی واحدهای مسکونی با زیر بناهای مفید تا الگوی مصرف مسکن و متناسب با معکوس سطح زیر بنا را تأمین نماید. تسهیلات دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی با بازپرداخت پلکانی است. سازندگان این واحدها، از پرداخت اولین مالیات نقل و انتقال، معاف هستند. شرایط اعطاء و باز پرداخت توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

جزء 6- 1 بند د تبصره 6

6_ 1- از شرکتها و موسسات غیر دولتی تولید انبوه مسکن که با فناوری روز، صرفه جویی در مصالح، استفاده از مصالح نوین، بهینه سازی مصرف سوخت، با رعایت الگوی مصرف مسکن و مقررات ملی ساختمان اقدام به تولید مسکن می نمایند. به دو صورت زیر حمایت می شود:

6_ 1- 1- معافیت از مالیات اولین نقل و انتقال در مجموعه هایی که الگوی مسکن رعایت می شود.

6_ 1- 2- ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت متناسب با معکوس زیر بنا.

جزء 6- 3 بند د تبصره 6

6_ 3- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون ،با همکاری وزارت صنایع و معادن آیین نامه ضوابط تولید صنعتی مسکن و ساختمان را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

بند ج تبصره 7

ج- رعایت محدودیت مقرر در بند (ی) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22 / 10 / 81 (تجمیع عوارض) در سال 1386 برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیأت وزیران اجازه داده می شود مبالغ یاد شده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید.
آیین نامه اجرائی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بند ک تبصره 9
ک- به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می شود به استناد تبصره 2 بند ب ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل ارزی تا مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد (000 / 000 / 000 / 125) ریال از محل درآمدهای خود را بابت افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران در شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) به منظور تسویه بدهی آشیانه جمهوری اسلامی ایران به شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پرداخت نموده و آن را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور نماید.

جزء 4 بند ج تبصره 1

4_ در راستای اجرای بودجه عملیاتی،وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط موظف است موافقتنامه طرحهای سرمایه ای از محل سهم خود را از درصد پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نماید.
چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط در سال 1386 طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های آن و قوانین مربوط، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.

جزء 11 بند ج تبصره 11

11_ در سال 1386 کلیه قوانین و مقررات خاص وعام مغایر با این بند از جمله تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط در مورد دریرافت سود سهام و انواع مالیاتها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیاتهای مقرر در تبصره‌های این قانون قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادیاجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط که طبق مقررات قانون ی وضع می شود در بدهکار حساب دولت خزانه داری کل کشور) موضوع جزء 1 این بند منظور می شود.

بند الف تبصره 13

الف- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال 1386،به هنگام شماره گذاری خودروهایی که برای اولین بار شماره گذاری می شوند نسبت به اعمال عوارض مصوب هیأت وزیران بر خودروهای وارداتی به نسبت مصرف سوخت و آلایندگی آنها و متناسب با مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی را از صاحب خودرو اخذ و در درآمد عمومی موضوع ردیف 160113 قسمت سوم این قانون به نام وزارت کشور واریز نماید. واردکنندگان خودروهای وارداتی موظفند حسب مورد عوارض یاد شده (سهم فروشنده) را از درآمد حاصل از فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و یا حقوق ورودی خودروهای وارداتی کسر و آن را به حساب متمرکز یاد شده واریز کنند. وجوه حاصله تا سقف یک هزار میلیارد (000 / 000 / 000 / 000 / 1) ریال پیشنهاد وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصوب هیأت وزیران می رسد به دستگاههای ذیربط ملی و یا به شورای برنامه ریزی و توسعه استانها ابلاغ می شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان برای تحقق اهداف این تبصره و بهبود و توسعه حمل و نقل عمومی همان استان هزینه شود.

قسمتی از بند ج تبصره 14

ج- به دولت اجازه داده می شود معادل ده درصد (10 %) قیمت هر نخ سیگار تولید داخل، بیست درصد (20 %) قیمت سیگار وارداتی،بیست درصد (20 %) توتون قلیان وارداتی، بیست درصد (20 %) توتون پیپ و سایر مواد دخانی را افزایش دهد.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

جزء 2 بند د تبصره 14

د- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود:

2_ از متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب، محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی بابت صدور کارت بهداشتی محل های کسب فوق مبلغ یکصد هزار (000 / 100) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی محل های کسب فوق مبلغ یکصد هزار (000 / 100) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی و آموزش هر نفر از کارکنان مراکز مذکور مبلغ سی هزار ریال (000 / 30) ریال دریافت و به حساب 140120 قسمت سوم این قانون واریز نماید. در صورت عدم مراجعه افراد واجد شرایط جهت اخذ کارت بهداشتی برای بار اول معادل 5 برابر هزینه صدور کارت از آنان دریافت و مبلغ جریمه به حساب درآمد اختصاصی ردیف 150109 قسمت سوم این قانون واریز می شود. در صورت عدم مراجعه برای بار دوم پروانه کسب آنان لغو خواهد شد.
دریافت هر گونه وجهی علاوه بر مبالغ فوق تحت هر عنوان ممنوع می باشد.

بند ر تبصره 14
ر- به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود در سال 1386 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن،ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان وو هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی،فردی و اجتماعی مبلغ پانصد میلیارد (000 / 000 / 000 / 500) ریال را از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی- درمانی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی بیمارستان های آموزشی دانشگاههای غیر دولتی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می شود،از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سر رسید باز خواهد گشت.
خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان،جانبازان بیمه شده تأمین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.

بند ق تبصره 14
ق- از اول سال 1386 معادل ده درصد (10 %) قیمت نوشابه های گازدار قندی تولید داخل و معادل پانزده درصد (15 %) به قیمت نوشابه های گازدار قندی وارداتی افزایش می یابد. تولیدکنندگان و وارد کنندگان مربوطه حسب مورد موظفند درآمد حاصل از این افزایش قیمت را به حساب درآمد عمومی ردیف 160123 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.شصت درصد (60 %) درآمد حاصله تا مبلغ پانصد میلیارد (000 / 000 / 000 / 500) ریال از محل ردیف 503946 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا به منظور پیشگیری، آموزش، تغییر زندگی و غربال گری بیماران دیابتی و بیماران قلبی و عروقی و کمک به هزینه درمان بیماران بی بضاعت مبتلا به دیابت و کمک به انجمن های غیردولتی ذیربط هزینه گردد.

بند م تبصره 14
م- قانون هیأت امنا صرفه جویی ارزی به قوت خود باقی است و لغو آن مستلزم ذکر نام به طور خاص است.

جزء 1 بند ه تبصره 19

1_ شرکتها و مؤسسات دولتی که فعالیت اصلی آنها در مراکز استانها یا شهرستانها می باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری خود از تهران به استان ذیربط و فروش کلیه مهمانسراها، خانه های سازمانی و به طور کلی اموال غیرمنقول خود اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمانهای خود در تهران و ویلاها و مهمانسراها و زائر سراها در کلیه نقاط کشور به جز مراکز اصلی فعالیت این مؤسسات و شرکتها را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 210206 قسمت سوم این قانون واریز و تا صد درصد (100 %) آن را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانون ی و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صرف تملک دارائی های سرمایه ای همان دستگاه در استان مورد نظر نمایند.
وجوه واریزی سهم دولت شرکتهای دولتی بابت اجرای این بند به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده حسب مورد به عنوان علی الحساب مالیات بر عملکرد و سود سهم دولت آنها برای سال 1386 قابل احتساب است.

محمد قاسم پناهی

image_pdf

شماره:6721/210


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین احکام مالیاتی بودجه ۸۶