Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعمل ارشادی کادر تشخیص و نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 38006- 17 / 8 / 75 نظر به اینکه حل و فصل سریع پرونده های مالیاتی مورد اختلاف و نهایتاً قطعیت مالیاتی و مختومه شدن پرونده های مذکور درحداقل زمان ممکن و وصول هرچه سریعتر مالیاتها از اهم موضوعات موردتوجه این معاونت میباشد،لذا مقرر میشود بمنظور اجتناب از صدور قرارهای مکررو تاخیر در امور و سرانجام نیل به اهداف فوق،ضمن تشریک مساعی کامل و همه جانبه با اداره کل امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی جداً مراقبت ونظارت نماینده کلیه حوزه های مالیاتی ابوابجمعی آن اداره کل موارد ذیل را بدقت رعایت نمایند.

1_ گزارش رسیدگی پرونده های مالیاتی بنا به مقررات وآیین نامه ها وبخشنامه های مالیاتی الزاما” باید از هر جهت واضح و صریح و بدون ابهام و مستدل و موجه باشد،بدین معنی که اگر درآمد مشمول مالیات از طریق قبول دفاتر و رسیدگی به آنها و برگشت برخی از اقلام هزینه یاتغییر ارزیابی کالا و مواد ابتدا یا انتهای دوره مالی مربوطه و … تشخیص شده است،دلایل و مستندات قانون ی غیرقابل قبول بودن هریک ازاقلام هزینه و تغییر ارزیابی و …. باید در گزارش رسیدگی درکناراقلام مزبور بطور کامل و واضح درج شده باشد. چنانچه درگزارش به ضمائمی اشاره و عطف میشود آن ضمائم جزء لاینفک گزارش محسوب و باید غیرمخدوش و بدون خط خوردگی و دارای توضیحات کافی و تماما” ممضی به امضاء مامورین تشخیص ذیربط و دارای شماره ثبت اندیکاتور باشد . درصورتیکه درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس تشخیص شده است،دلایل و مستندات قانون ی تشخیص علی الراس (یکی از بندهای سه گانه ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم درگزارش رسیدگی درج و بترتیبی که در ماده 98 مقررشده دلایل انتخاب نوع قرینه و نحوه تعیین میزان آن با توجیهات کافی در گزارش قید و درمورد ضریب اعمال شده نیز صفحه وردیف جدول ضرائب مالیاتی سال مربوطه بطورکامل درگزارش منعکس شده باشد و درهرحال اوراق پرونده هائیکه برای طرح در هیئت حل اختلاف مالیاتی ارسال میشود باید بترتیب تاریخی ثبت و ضبط پرونده هائی که برای طرح در هیئت حل اختلاف مالیاتی ارسال می شود باید به ترتیب تاریخی ثبت و ضبط پرونده ها برگ شمار باشند. مسئولین تحویل پرونده ها و متعاقبا” کارشناسان مالیاتی اداره کل امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی منبعد قبل از طرح پرونده ها در هیئت حل اختلاف آن ها را بازینی و درصورتیکه واحد اوصاف و مشخصات مشروحه فوق نباشند آنها را برای رفع نواقص و تکمیل به حوزه مالیاتی اعاده خواهند نمود و دراینصورت مسئولیت تاخیر رسیدگی و صدور رای به عهده مامورینی است که وظایف قانون ی خود رادرموارد مذکوره فوق بدرستی انجام نداده اند.

2_ قید این مطلب که پرونده در چه هیئتی (بدوی تجدید نظر،همعرض موضوع ماده 257 و …) مطرح میشود روی فرم دعوتنامه حضوردرجلسه هیئت حل اختلاف ضروری است .

3_ پرونده های مالیاتی مورد اختلاف باید دو روزاداری قبل از تاریخ تشکیل جلسه هیئت حل اختلاف به مسئول ذیربط در اداره کل مزبورتحویل شود بدیهی است آن اداره کل از تحویل پرونده ها زودتر یا دیرترازموعدمذکور خودداری خواهد نمود .

4_ مستنداً به ماده 246 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 26 آیین نامه سازمان تشخیص و بخشنامه شماره 38006- 17 / 8 / 75 مامورین ذیربط باید در جلسه هیئت حل اختلاف مالیاتی حاضر و اقدامات خود را توجیه و پاسخگوی سئوالاتیکه هیئت حل اختلاف در مقام رسیدگی به اعتراضات و ادعاهای مودی از آنها میکند باشند در غیر اینصورت هرگاه بعلت عدم حضورآنهاامکان صدوررای یا قرار صحیح و موافق قانون فراهم نشود مطابق مفاد بخشنامه فوق الاشاره قرار تجدید وقت بعلت عدم حضورمامور صادر خواهدشدومسئولیت تعویق رسیدگی و صدوررای یا قرار قانون ی بعهده مامورینی خواهد بود که در جلسه حاضر نشده اند.

5_ درمورد مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104 که جنبه علی الحساب دارد،مالیات مطالبه شده درحقیقت مالیات گیرندگان وجوه مذکوردرماده یادشده است و بهمین لحاظ لازم است درگزارش مبنای مطالبه مالیاتهای موصوف،مشخصات دریافت کنندگان وجوه تصریح گردد،درغیراینصورت هیئت حل اختلاف قرار رفع نقص بعهده حوزه مالیاتی که این نوع مالیاتها را مطالبه کرده است صادر خواهد نمود .

6_ درمورد مطالبه مالیات حقوق نیز برعایت قانون و مفاد بخشنامه های صادره هویت دریافت کنندگان حقوق باید در گزارش مشخص و نحوه محاسبات کاملاً روشن باشد والاهیئت حل اختلاف مطابق قسمت اخیر بند 5 اقدام مینماید.

7_ نظر به اهمیت پرونده های مودیانیکه مالیات آنها پس ازاجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم بموجب برگهای تشخیص متمم مطالبه میشود،لذا لازم است گزارش رسیدگی مبنای صدور برگ تشخیص این قبیل مودیان ازهر حیث کامل و بدون نقص و با توجیهات و دلایل موجه تنظیم و بخصوص از جهت انتخاب قرینه و اعمال ضریب و محاسبات و مدارک و مستندات تعلق درآمد به مودی دارای توضیحات کافی باشد تا مودیان موصوف نتوانند بااستفاده و تمسک به نقاط ضعف و ایرادات موجود در گزارش موجب صدور قراررسیدگی مجدد وبطی جریان امور و تعویق قطعیت مالیات شوند و بدون نیاز به صدور قرارصدور رای و ووصول مالیات در حداقل زمان امکان پذیرگردد.

8_ به جهت حضور بموقع درجلسات هیئت حل اختلاف و صرفه جوئی در وقت،ممیزین مالیاتی میتوانند فهرست تعدادی از پرونده های مورد اختلاف حوزه های خود را (حداقل ده پرونده) یکجا برای تعیین وقت جلسه ارسال نمایند تا برای آنها دریکروز معین تعیین وقت شود.

داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 38006
تاریخ: 17 / 08 / 1375
پیوست:

حسب اطلاع واصله برخی از مأمورین تشخیص با آنکه به موجب ماده 246 قانون مالیاتهای مستقیم و اصول و قواعد کلی دادرسی مکلف به حضور در جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی و توجیه قانون ی و تشریح دلایل اقدامات خود هستند، این وظیفه مهم و اساسی را نادیده گرفته و در جلسات مزبور حاضر نمی شوند و عدم حضور آنها در اغلب موارد موجب صدور قرار و بالمال کندی جریان امور و تعویق قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده های مالیاتی می گردد،لذا موکداً متذکر می شود مأمورین تشخیص صادر کننده برگ تشخیص وفق مقررات جاری ملزم به حضور در جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی و پاسخ به سوالات هیئت در مورد دلایل اقدامات خود می باشند و در غیر این صورت تحت پیگرد انتظامی قرار خواهند گرفت. ممیزین کل مالیاتی که نظارت بر حسن اجرای قانون را عهده دار هستند موظفند از اوقات تشکیل جلسه هیئت در مورد پرونده های مالیاتی حوزه های ابوابجمعی خود مطلع و مامورین ذیربط را به جلسات هیئت اعزام و موارد تخلف را به اداره کل اعلام نمایند و الا مواخذه خواهند شد. هیئت های حل اختلاف مالیاتی در صورتیکه عدم حضور مامورین تشخیص ذیربط موجب عدم امکان صدور رأی شود ضمن صدور دستور تجدید وقت رسیدگی با قید این مطلب (به علت عدم حضور مامو رتشخیص مربوط تجدید دعوت به عمل آید.) در صورتجلسه، موظفند مراتب را سریعاً از طریق اداره کل به دفتر اینجانب و دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام تا متخلفین تحت پیگرد واقع و مجازات شوند.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:44276


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین دستورالعمل ارشادی کادر تشخیص و نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی